Dla autorów

Zgłaszanie artykułów

Zapraszamy do zgłaszania artykułów do miesięcznika „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” („WS”). W czasopiśmie publikowane są prace w języku polskim i angielskim.

Dyscypliny naukowe przypisane do „WS” to:

 • ekonomia i finanse;
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Niemniej łamy „WS” są otwarte na studia badawcze prowadzone również w innych dyscyplinach z wykorzystaniem metod statystycznych i danych statystyki publicznej. Należy zauważyć, że zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa nauki do ewaluacji działalności naukowej można zgłaszać artykuły opublikowane w czasopismach, do których ewaluowana dyscyplina nie jest przypisana. Jeśli pracownik upoważni uczelnię do uwzględnienia takiego artykułu, to Komisja Ewaluacji Nauki zweryfikuje jedynie, czy tematyka publikacji jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ocenianym podmiocie w ramach ewaluowanej dyscypliny.

Za publikację artykułów na łamach „WS” autorzy nie otrzymują honorariów ani nie wnoszą opłat.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem platformy Editorial System: www.editorialsystem.com/ws.

Zgłaszany artykuł powinien być zanonimizowany, tj. pozbawiony informacji o autorze/autorach (również we właściwościach pliku), podziękowań i informacji o źródłach finansowania, a także innych informacji wskazujących na afiliację lub umożliwiających zidentyfikowanie autora. Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim należy dodać do treści artykułu, niezależnie od zamieszczenia ich w odpowiednich sekcjach w systemie Editorial System. Jeżeli w pracy występują tablice, wykresy lub mapy, powinny być umieszczone w treści artykułu. Materiały graficzne, razem z danymi do nich, należy ponadto załączyć jako osobny plik / osobne pliki, najlepiej w formacie Excel. Prosimy o niestosowanie stylów i ograniczenie formatowania do wymogów redakcyjnych. Więcej informacji w części Wymogi redakcyjne.

Razem z artykułem należy złożyć skan/zdjęcie oświadczenia o oryginalności pracy i niezłożeniu jej w innym wydawnictwie. Załączenie skanu oświadczenia jest warunkiem poddania pracy ocenie wstępnej i skierowania do recenzji.

Artykuły zgłaszane od 2022 r. do opublikowania w „WS” są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0.

Zgłoszenie artykułu do opublikowania w „WS” oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

Autorzy mają prawo do samodzielnego umieszczania w wybranych przez siebie repozytoriach artykułu w wersji zarówno zgłoszonej do opublikowania, jak i zaakceptowanej do druku oraz opublikowanej, z zastrzeżeniem wymogu niezwłocznego podania przy nieostatecznej wersji artykułu informacji o numerze „WS”, w którym ukazał się artykuł, wraz z linkiem do artykułu.

Przebieg prac redakcyjnych

Zgłoszony artykuł jest oceniany i opracowywany w czteroetapowym procesie:

 1. Ocena wstępna, dokonywana przez redakcję. Polega na weryfikacji naukowego charakteru artykułu oraz jego struktury i zawartości pod kątem wymogów redakcyjnych, a także zgodności tematyki z profilem czasopisma.
  Autor uzupełnia i poprawia artykuł stosownie do uwag redakcji, a w przypadku nieuwzględnienia danej uwagi uzasadnia swoje stanowisko. Warunkiem skierowania pracy do recenzji jest potwierdzenie oryginalności tekstu uzyskane za pomocą systemu antyplagiatowego. W przypadku wykrycia znacznego podobieństwa do innych prac artykuł zostanie odrzucony.
 2. Ocena recenzentów, dokonywana przez specjalistów w danej dziedzinie. Artykuł oceniają dwaj recenzenci spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor; w przypadku pracy w języku angielskim co najmniej jeden recenzent jest afiliowany przy jednostce zagranicznej. W razie sprzecznych opinii dwóch recenzentów powoływany jest trzeci recenzent. Recenzenci kierują się kryteriami oryginalności i jakości opracowania zarówno w odniesieniu do treści, jak i formy.
  Autorzy artykułów, które otrzymały pozytywne oceny, wprowadzają poprawki zalecane przez recenzentów i przesyłają do redakcji zmodyfikowaną wersję pracy. Jeśli pojawi się różnica zdań dotycząca zasadności proponowanych zmian, autorzy są zobligowani do uzasadnienia swojego stanowiska.
 3. Ocena Kolegium Redakcyjnego (KR), decydująca o przyjęciu pracy do publikacji. Jest dokonywana na podstawie recenzji, z uwzględnieniem opinii redaktorów tematycznego i merytorycznego. Polega m.in. na weryfikacji dokonania przez autora zmian w artykule stosownie do uwag recenzentów. KR ocenia artykuł pod względem poprawności i spójności merytorycznej oraz zaleca autorowi wprowadzenie poprawek, jeśli są one konieczne, aby praca spełniała wymogi czasopisma. Autorowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji o niepublikowaniu artykułu. W takim przypadku powinien on skontaktować się z redakcją „WS” i przedstawić uzasadnienie. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do redaktora naczelnego.
  W „WS” publikowane są wyłącznie te artykuły, które otrzymają pozytywną ocenę na każdym z wymienionych etapów i zostaną poprawione przez autora zgodnie z otrzymanymi uwagami (chyba że autor przedstawi argumenty uzasadniające nieuwzględnienie danej uwagi).
  Artykuły przyjęte przez KR do publikacji są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma w zakładce Early View. Znajdują się tam do czasu opublikowania w konkretnym wydaniu „WS”.
 4. Opracowanie redakcyjne, autoryzacja i korekta. Artykuł zakwalifikowany do druku jest poddawany opracowaniu merytorycznemu i językowemu. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i śródtytułów, modyfikowania tablic, wykresów i innych elementów graficznych oraz przeredagowania treści bez naruszenia zasadniczej myśli autora.
  Po opracowaniu redakcyjnym artykuł jest przesyłany do autoryzacji. Tekst zatwierdzony przez autora, po składzie i łamaniu, jest poddawany korekcie i rewizji (korekcie II). Autor dokonuje korekty autorskiej tekstu na etapie rewizji. Wykresy i inne materiały graficzne są opracowywane na podstawie danych przekazanych przez autora i poddawane korekcie i rewizji. Autor dokonuje ich akceptacji na etapie rewizji.
  Średni czas oczekiwania na publikację artykułu w trybie Early View wynosi 8 miesięcy od momentu zgłoszenia tekstu, a średni czas oczekiwania na publikację w numerze – 10 miesięcy.

W przypadku odkrycia błędów w opublikowanym artykule zamieszcza się na łamach „WS” sprostowanie, a artykuł w wersji elektronicznej jest poprawiany i umieszczany na stronie internetowej „WS” ze stosownym wyjaśnieniem.

Do pobrania:

Wymogi redakcyjne

Zgodnie z wymogami czasopisma omawiany w artykule problem badawczy powinien być jednoznacznie zdefiniowany oraz istotny dla oceny zjawisk społecznych lub gospodarczych. Artykuł powinien zawierać wyraźnie określony cel badań, precyzyjny opis badanych zjawisk i stosowanych metod, uzyskane wyniki przeprowadzonej analizy oraz autorskie wnioski.

Struktura i zawartość artykułu

Wymagane elementy artykułu:

 1. Tytuł.
 2. Dane autora: imię i nazwisko, afiliacja w języku polskim i angielskim, ORCID, e-mail. W przypadku artykułu wieloautorskiego należy wskazać autora korespondencyjnego.
 3. Streszczenie (zalecana objętość – do 1200 znaków ze spacjami, forma bezosobowa). W przypadku artykułu opisującego badanie empiryczne powinno zawierać: cel, przedmiot, okres i metodę badania, źródła danych i najważniejsze wnioski z badania. W przypadku artykułów o innym charakterze należy podać co najmniej cel artykułu, przedmiot i najważniejsze wnioski.
  Streszczenie to podstawowe źródło informacji o artykule, warunkujące też decyzję czytelnika o zapoznaniu się z całą pracą. Dlatego powinno być przygotowane ze szczególną starannością i dbałością o umieszczenie w nim wszystkich wymaganych elementów.
 4. Słowa kluczowe – najistotniejsze pojęcia lub wyrażenia użyte w pracy (nie mniej niż trzy). Słowa kluczowe powinny być zawarte w streszczeniu i/lub tytule.
 5. Kod/kody z klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL).
 6. Tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych (na język angielski w przypadku artykułu napisanego w języku polskim, a na język polski w przypadku artykułu napisanego w języku angielskim).
 7. W artykule opisującym badanie empiryczne wymagane są następujące części:
  • wprowadzenie, zawierające syntetyczne przedstawienie zagadnień teoretycznych, uzasadnienie podjęcia danego problemu badawczego, cel badania i krytyczne odniesienie do literatury przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach, kiedy istotne dla podjętego tematu jest obszerniejsze przedstawienie dyskusji toczącej się w literaturze, przegląd literatury może stanowić odrębną część artykułu;
  • metoda badania, uwzględniająca przedmiot i okres badania, źródła danych i zastosowane metody badawcze, w tym uzasadnienie ich wyboru;
  • wyniki badania – analiza danych oraz interpretacja wyników i odniesienie ich do rezultatów wcześniejszych badań (dyskusja). W uzasadnionych przypadkach dyskusja może stanowić odrębną część artykułu;
  • podsumowanie, które powinno być zwięzłe i odzwierciedlać istotę problemu badawczego przedstawionego w artykule, bez podawania danych liczbowych; końcowe wnioski powinny odnosić się do treści artykułu, a w szczególności do celu badania.
  Wszystkie części powinny być opatrzone numerami.
 8. Bibliografia, zawierająca pełny wykaz prac i materiałów przywołanych w artykule, przygotowana zgodnie z wymogami czasopisma (zob. Przykłady opisu bibliograficznego).

Przygotowanie artykułu

 1. Artykuł powinien być utrzymany w formie bezosobowej.
 2. Tekst należy zapisać alfabetem łacińskim. Nazwy własne, tytuły itp. oryginalnie zapisane innym alfabetem powinny być poddane transliteracji.
 3. Nie należy stosować stylów; formatowanie należy ograniczyć do wymogów redakcyjnych.
 4. Objętość artykułu łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, bibliografią, tablicami, wykresami i innymi materiałami graficznymi nie powinna być mniejsza niż 10 stron maszynopisu ani przekraczać 20 stron.
 5. Edytor tekstu: Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.
 6. Krój czcionki:
  • Arial – tytuł, autor, streszczenia, słowa kluczowe, kody JEL, śródtytuły, elementy graficzne (tablice, zestawienia, wykresy, schematy), przypisy;
  • Times New Roman – tekst główny, bibliografia.
 7. Wielkość czcionki:
  • 14 pkt – tytuł, autor, tytuły rozdziałów;
  • 12 pkt – tekst główny, tytuły podrozdziałów;
  • 10 pkt – pozostałe elementy.
 8. Marginesy – 2,5 cm z każdej strony.
 9. Interlinia – 1,5 wiersza; tablice i przypisy – 1 wiersz; przed tytułami rozdziałów i podrozdziałów oraz po nich – pusty wiersz.
 10. Wcięcie akapitowe – 0,4 cm; bibliografia – bez wcięcia, wysunięcie 0,4 cm.
 11. Przy wyliczeniach należy posłużyć się listą punktowaną z punktorami w postaci kropek (wysunięcie 0,4 cm, wcięcie 0 cm); wiersze (oprócz ostatniego) zakończone średnikiem.
 12. Strony ponumerowane automatycznie.
 13. Tablice i elementy graficzne (wykresy, mapy, schematy) muszą być przywołane w tekście.
 14. Wykresy, mapy i schematy należy zamieścić w tekście głównym. Wykresy powinny być edytowalne (optymalnie wykonane w programie Excel; w przypadku wykonania w programie graficznym powinny mieć postać wektorową). Wykresy i inne materiały graficzne należy przekazać osobno w pliku programu Excel lub innym edytowalnym w pakiecie Microsoft Office. W przypadku wykonania ich w innym programie odpowiedni format pliku będzie ustalany indywidualnie.
 15. Tablice muszą być edytowalne. Nie należy stosować rastrów, cieniowania, pogrubiania czy też podwójnych linii itp.
 16. Wskazówki dotyczące opracowywania map znajdują się w publikacji Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych.
 17. Pod tablicami i każdym elementem graficznym należy podać źródło opracowania, a także objaśnić użyte w nich skróty i symbole.
 18. Literowe symbole liczb i innych wielkości niezłożonych należy zapisywać małą lub dużą literą i pismem pochyłym, bez pogrubienia (np. a, A, y(x), ai); wektorów – pismem pochyłym i pogrubionym (np. a, A, w, y(x), wi); macierzy – pismem prostym i pogrubionym (np. A, a, M, Y(x), Mi).
 19. Objaśnienia znaków umownych w tablicach: kreska (–) – zjawisko nie wystąpiło; zero (0) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5; (0,0) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05; kropka (.) – brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej, wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe; „w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.
 20. Stosowane są skróty: tablica — tabl., wykres — wykr.
 21. Wszystkie zawarte w artykule informacje, dane i stwierdzenia wykraczające poza wiedzę powszechną – np. wyniki badań innych autorów, zarówno o charakterze empirycznym, jak i koncepcyjnym – muszą być opatrzone przypisem bibliograficznym. Przez wiedzę powszechną należy rozumieć informacje ogólnie znane i niebudzące wątpliwości ani kontrowersji w danej grupie społecznej, np. utworzenie GUS w 1918 r. lub powstanie UE w 1993 r. na podstawie traktatu z Maastricht. Natomiast dane statystyczne udostępniane lub publikowane np. przez GUS lub Eurostat nie należą do takich informacji. Charakteru wiedzy powszechnej nie mają również stwierdzenia odnoszące się do idei, zjawisk i procesów społecznych, politycznych czy gospodarczych. Nawet pozornie zdroworozsądkowe idee zmieniają bowiem swój sens w zależności od kultury, języka lub dyscypliny naukowej, a także bywają w rozmaity sposób konceptualizowane, jak np. pojęcie poznania w naukach społecznych.
  Podanie źródła jest konieczne niezależnie od tego, czy informacje lub stwierdzenia są ujęte w ramy cytatu, czy przedstawione bez dosłownego przytoczenia, np. w formie parafrazy. Jeżeli stwierdzenie może budzić jakiekolwiek wątpliwości odbiorców, autor powinien wskazać stosowne źródło podawanej informacji.
 22. Przypisy rzeczowe, słownikowe lub informacyjne należy umieszczać na dole strony. Przypisy bibliograficzne, zgodnie ze standardem APA (American Psychological Association), należy podawać w tekście głównym.
 23. Bibliografię należy przygotować zgodnie ze standardem APA.

Zasady przywoływania publikacji w treści artykułu

Wyszczególnienie Przykład przywołania
w odsyłaczu w treści zdania
Autor indywidualny
Jeden autor (Iksiński, 2001) Iksiński (2001)
Dwóch autorów (Iksiński i Nowak, 1999) Iksiński i Nowak (1999)
Trzech autorów lub więcej (Jankiewicz i in., 2003) Jankiewicz i in. (2003)
Autor instytucjonalny
Nazwa funkcjonuje jako powszechnie znany skrótowiec:
  pierwsze przywołanie w tekście
(International Labour Organization [ILO], 2020) International Labour Organization (ILO, 2020)
  kolejne przywołanie (ILO, 2020) ILO (2020)
Pełna nazwa (Stanford University, 1995) Stanford University (1995)
Typ publikacji
Publikacja bez ustalonego autorstwa (Skrócony tytuł…, 2015) Pełny tytuł (2015)
Publikacja bez roku wydania (Iksiński, b.r.) Iksiński (b.r.)
Akt prawny (Pełny tytuł) Pełny tytuł
Strona internetowa / Zbiór danych:
  znana data publikacji
(Iksiński, 2020) / (Nazwa instytucji, 2020) Iksiński (2020) / Nazwa instytucji (2020)
  nieznana data publikacji (Iksiński, b.r.) / (Nazwa instytucji, b.r.) Iksiński (b.r.) / Nazwa instytucji (b.r.)
Rodzaj przywołania
Przywoływanie kilku prac (porządek prac – chronologiczny, porządek autorów – alfabetyczny) (Iksiński, 1997, 1999, 2004a, 2004b; Nowak, 2002) Iksiński (1997, 1999, 2004a, 2004b) i Nowak (2002)
Przywoływanie publikacji za innym autorem (uwaga: w bibliografii należy wymienić tylko pracę czytaną) (Nowakowski, 1990, za: Zieniecka, 2007) Nowakowski (1990, za: Zieniecka, 2007)

Źródło: opracowanie na podstawie: American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th edition). https://doi.org/10.1037/0000165-000.

Przykłady opisu bibliograficznego

Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu opracowania. Prace należy podać alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. W przypadku dwóch lub więcej prac tego samego autora / tych samych autorów trzeba je uporządkować chronologicznie według roku publikacji. Jeśli kilka prac tego samego autora / tych samych autorów zostało opublikowanych w tym samym roku, należy ułożyć je alfabetycznie według tytułu i odpowiednio oznaczyć literami a, b, c itd.

Typ publikacji Przykład opisu bibliograficznego
Artykuł w czasopiśmie
W wersji drukowanej Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rocznik (zeszyt), strona początku–strona końca.
Dostępny w internecie, z DOI Nazwisko, X., Nazwisko 2, Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rocznik(zeszyt), strona początku–strona końca. https://doi.org/xxx.
Dostępny w internecie, bez DOI Nazwisko, X., Nazwisko 2, Y., Nazwisko 3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rocznik(zeszyt), strona początku–strona końca. https://xxx.
Maszynopis
Niepublikowany / przygotowany przez autora / zgłoszony do publikacji, ale jeszcze niezaakceptowany Nazwisko, X. (rok). Tytuł [maszynopis niepublikowany / w przygotowaniu / zgłoszony do publikacji].
Zaakceptowany do publikacji Nazwisko, X. (w druku). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma.
Opublikowany nieformalnie (np. na stronie internetowej autora) Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. https://xxx.
Opublikowany w trybie early view / ahead of print / online first Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Early view / Ahead of print / Online first. https://xxx.
Książka
W wersji drukowanej Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.
Dostępna w internecie, z DOI Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo. https://doi.org/xxx.
Dostępna w internecie, bez DOI Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo. https://xxx.
W przekładzie Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki (tłum. Y. Nazwisko). Wydawnictwo.
Wydanie wielotomowe:
  tom zatytułowany
Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki: nr tomu. Tytuł tomu. Wydawnictwo.
  tom niezatytułowany Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki (nr tomu). Wydawnictwo.
Kolejne wydanie Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki (nr wydania). Wydawnictwo.
Pod redakcją:
  w języku polskim
Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.
  w języku angielskim Nazwisko, X. (Ed.). (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.
Rozdział w pracy zbiorowej Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, Z. Nazwisko 2 (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Wydawnictwo. https://doi.org/xxx lub https://xxx.
Inne prace
Raport:
   autor indywidualny
Nazwisko, X. (rok). Tytuł raportu. Wydawnictwo.
  autor instytucjonalny Nazwa instytucji. (rok). Tytuł raportu. Wydawnictwo.
Working Papers Nazwisko, X. (rok). Tytuł pracy (nazwa serii i numer). https://doi.org/xxx lub https://xxx.
Sesja konferencyjna / prezentacja / referat Nazwisko. X. (rok, dzień i miesiąc). Tytuł pracy [typ wystąpienia, np. referat]. Nazwa konferencji, miejsce konferencji.
Rozprawa doktorska:
  nieopublikowana
Nazwisko, X. (rok). Tytuł pracy [niepublikowana rozprawa doktorska]. Nazwa instytucji nadającej tytuł doktorski.
  opublikowana Nazwisko, X. (rok). Tytuł pracy [rozprawa doktorska, nazwa instytucji nadającej tytuł doktorski]. https://xxx.
Akt prawny Pełny tytuł aktu prawnego wraz z datą publikacji w dzienniku urzędowym.
Strona internetowa
Znana data publikacji, zawartość strony się nie zmienia Nazwisko, X. (rok, dzień i miesiąc). Tytuł. https://xxx.
Nieznana data publikacji, zawartość strony się zmienia Nazwa instytucji. (b.r.). Tytuł. Pobrane dzień, miesiąc i rok po- brania z https://xxx.
Zbiór danych
Surowe dane nieopublikowane Nazwisko, X. (rok wydania pracy, w której dane są wykorzystywane) [opis danych, np. surowe dane nieopublikowane dotyczące…]. Źródło danych (np. nazwa uniwersytetu).
Dane opublikowane:
  znana data publikacji, zawartość zbioru się nie zmienia
Nazwisko, X. (rok). Nazwa zbioru danych [zbiór danych]. Wydawca. https://xxx.
  nieznana data publikacji, zawartość zbioru się zmienia Nazwa instytucji. (b.r.). Nazwa zbioru danych [zbiór danych]. Wydawca. Pobrane dzień, miesiąc i rok pobrania z https://xxx.

Źródło: opracowanie na podstawie: American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th edition). https://doi.org/10.1037/0000165-000.

Praca przygotowana w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami będzie odesłana do Autora z prośbą o dostosowanie formy artykułu do wymogów redakcyjnych.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0