Cel i zakres

Fundamentalnym założeniem „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” jest łączenie studiów i analiz naukowych z praktyką badawczą w ramach statystyki publicznej. Wynikają z niego następujące cele czasopisma:

  • podejmowanie tematów mających istotne znaczenie dla rozwoju statystyki publicznej, a także dla rozwoju statystyki jako dziedziny nauki;
  • promowanie badań naukowych, w szczególności interdyscyplinarnych, opartych na zasobach informacyjnych statystyki publicznej i popularyzowanie ich wyników.

Określają one rolę „WS” jako forum wymiany myśli statystyków z kraju i zagranicy oraz dzielenia się wiedzą na temat możliwości prowadzenia w różnych krajach badań tego samego typu, które zapewniałyby porównywalność danych statystycznych opisujących określone zjawiska społeczno-gospodarcze.

Zakres merytoryczny artykułów publikowanych w czasopiśmie obejmuje:

  • studia metodologiczne,
  • praktyczne zastosowania statystyki,
  • badania interdyscyplinarne z wykorzystaniem metod statystycznych,
  • edukację statystyczną i historię statystyki.

Wszechstronność poruszanych zagadnień – dotyczących zarówno zjawisk gospodarczych, jak i kwestii społecznych oraz środowiskowych itd. – wyróżnia „WS” na tle innych periodyków statystycznych.

Łamy czasopisma są otwarte zarówno dla doświadczonych, jak i dla młodych badaczy oraz praktyków statystyki. Oczekujemy przede wszystkim artykułów prezentujących oryginalne koncepcje w zakresie statystycznej metodologii badawczej, użycia nowatorskich narzędzi i modeli statystycznych oraz analizy zjawisk społeczno-gospodarczych. Wysoko cenimy prace wykorzystujące dane gromadzone przez statystykę publiczną, które dostarczają ważnych informacji na temat atutów i niedostatków tych zasobów i w ten sposób mogą się przyczynić do powstania innowacyjnych rozwiązań służących doskonaleniu metod i narzędzi statystycznych we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Artykuły niemieszczące się w zakresie tematycznym „WS”, szczegółowo przedstawionym w poniższej charakterystyce działów czasopisma, nie będą przyjmowane do publikacji.

1. Studia metodologiczne

W tym dziale zamieszczane są artykuły naukowe przedstawiające oryginalne lub udoskonalone rozwiązania metodologiczne ze wskazaniem ich praktycznej użyteczności oraz prace dotyczące etyki w statystyce. Poruszane tu zagadnienia dotyczą różnych dziedzin statystyki, ekonomii matematycznej i ekonometrii. Omawiane rezultaty badawcze mogą znaleźć efektywne zastosowanie w badaniach empirycznych oraz analizach statystycznych i służyć podnoszeniu ich jakości, jak również powiększaniu zasobu informacyjnego.

2. Statystyka w praktyce

Dział zawierający prace poświęcone nowatorskim zastosowaniom w praktyce znanych narzędzi i modeli statystycznych oraz analizie i ocenie statystycznej zjawisk społeczno-gospodarczych i innych, jak również wykorzystaniu narzędzi informatycznych i nowoczesnych technik programistycznych do uzyskiwania i przetwarzania informacji statystycznych, naliczania danych wynikowych, ich analiz, prezentacji i rozpowszechniania. Zamieszczane tu prace opierają się w szczególności na danych pochodzących z zasobów statystyki publicznej. W tym dziale publikowane są także artykuły sygnalizujące problemy związane z projektowaniem badań statystycznych, uzyskiwaniem, integracją i przetwarzaniem danych oraz generowaniem wynikowych informacji statystycznych i kontrolą ich ujawniania wraz z propozycjami skutecznych rozwiązań w tym zakresie.

3. Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Dział przeznaczony dla artykułów, które wskazują i podejmują wyzwania badawcze, które są szczególnie istotne ze względu na rosnące potrzeby współczesnych użytkowników danych statystycznych i wymagają zaangażowania znacznych nakładów pracy, środków oraz rozwiązań z różnych dziedzin nauki i techniki. W dziale tym publikowane są również opracowania dotyczące: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, przepływu informacji we współczesnym społeczeństwie oraz przetwarzania i analizy zagadnień związanych z data science i big data, a zatem problematyki bardzo często powiązanej z działaniami interdyscyplinarnymi.

4. Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Dział poświęcony jednym z najważniejszych badań realizowanych w ramach statystyki publicznej – spisom powszechnym. Prezentowane tu prace zawierają propozycje efektywnych rozwiązań możliwych do zastosowania w spisach – zarówno organizacyjnych, jak i metodologicznych – oraz ukazują rezultaty analiz danych spisowych, prowadzonych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi teoretycznych i informatycznych. To miejsce przeznaczone także dla opracowań skupiających się na praktycznych aspektach związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych ze spisów, w tym dotyczących obciążenia odpowiedzi i ochrony tajemnicy statystycznej.

5. Edukacja statystyczna

W tym dziale ukazują się artykuły dotyczące metod i efektów nauczania statystyki oraz popularyzacji myślenia statystycznego. Odnosi się to zwłaszcza do problemów związanych z kształceniem w zakresie umiejętności stosowania statystyki na wszystkich poziomach edukacji, a także do wykorzystywania nowoczesnych koncepcji i metod dydaktycznych oraz pomocy naukowych w nauczaniu statystyki. Zamieszczane są tu opracowania poświęcone rozumieniu prawdopodobieństwa i statystyki, badaniom z zakresu nauczania statystyki, postawom i zachowaniom społecznym w odniesieniu do tej dziedziny wiedzy oraz rozumieniu informacji statystycznych, jak również ukazujące problemy związane z prezentacją danych statystycznych oraz ich interpretacją w powszechnym obiegu informacyjnym, np. w środkach masowego przekazu.

6. Z dziejów statystyki

Prace publikowane w tym dziale poświęcone są historii prowadzenia obserwacji statystycznych oraz rozwoju ich metodologii i narzędzi. Ponadto zamieszczane są tu informacje dotyczące zarówno życia i osiągnięć zawodowych wybitnych statystyków, jak i najważniejszych instytucji i organizacji statystycznych w Polsce i za granicą.

7. In memoriam

W tym dziale zamieszczane są nekrologi i artykuły wspomnieniowe poświęcone ludziom związanym ze statystyką.

8. Dyskusje. Recenzje. Informacje

Dział zawierający teksty nierecenzowane i niemające charakteru artykułów naukowych. Obejmuje sprawozdania z konferencji naukowych, informacje o ważnych wydarzeniach dotyczących statystyki polskiej i międzynarodowej, recenzje książek i opracowań z zakresu statystyki i jej zastosowań, rekomendacje nowych, ciekawych pozycji wydawniczych z tego obszaru wiedzy, a także polemiki i dyskusje w obszarze naukowym objętym profilem czasopisma.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0