O czasopiśmie

Wydawcą „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” („WS”) jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Pierwotną wersję czasopisma stanowi wersja elektroniczna, o numerze e-ISSN 2543-8476. Publikacja na stronie internetowej następuje ostatniego roboczego dnia miesiąca lub – jeśli miesiąc kończy się dwoma dniami wolnymi od pracy – pierwszego dnia następnego miesiąca. „WS” ukazują się także w wersji drukowanej (ISSN 0043-518X).

Czasopismo istnieje od września 1956 r. Początkowo było publikowane z częstotliwością dwumiesięczną, a od 1966 r. – miesięczną. Kontynuuje tradycję czasopisma „Kwartalnik Statystyczny”, wydawanego w latach 20. i 30. XX wieku (obecnie jest to przegląd informacyjny Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego). Przed II wojną światową (od października 1923 r. do sierpnia 1939 r.) oraz w latach powojennych (od sierpnia 1945 r. do listopada 1951 r.) GUS wydawał również periodyk pod tytułem „Wiadomości Statystyczne”, miał on jednak odmienny charakter – przedstawiał informacje liczbowe o stanie i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, nie należy zatem utożsamiać go z obecnie wydawanym czasopismem.

Od początku istnienia „WS” łączą studia i analizy naukowe z praktyką badawczą w ramach statystyki publicznej. Z biegiem czasu zmieniła się jednak strategia dotycząca zasięgu oddziaływania czasopisma. Obecnie jest ona ukierunkowana na włączenie „WS” w międzynarodowy obieg naukowy i wzmacnianie związków statystyki publicznej z przedsięwzięciami naukowymi w skali europejskiej i światowej. Zostało to zainicjowane powołaniem w 2016 r. nowych, w tym zagranicznych, członków Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego. W skład tych gremiów wchodzą wybitni specjaliści, uczestniczący m.in. w tworzeniu międzynarodowej metodologii badań i ocenie zasobów informacyjnych statystyki publicznej, związani ze strukturami UE, ONZ, OECD oraz z krajowymi urzędami i środowiskiem naukowym.

Od 2018 r. oprócz artykułów w języku polskim publikowane są także artykuły w języku angielskim. Od stycznia 2019 r. obowiązuje anglojęzyczny podtytuł czasopisma: „The Polish Statistician”.

Aby zagwarantować wysoką jakość publikacji, prace zgłoszone do „WS” poddaje się nie tylko ocenie recenzentów, lecz także skrupulatnej i wszechstronnej ocenie redakcyjnej, w tym weryfikacji poprawności stosowanych metod, terminologii i klasyfikacji odnoszących się do przedmiotu analiz. W celu utrzymania najwyższych standardów etycznych ściśle przestrzegane są zasady etyki publikacyjnej COPE.

Od 2007 r. miesięcznik znajduje się na liście czasopism naukowych MEiN. Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „WS” otrzymały 70 punktów.

Wszystkie wydania „WS” od 1956 r. włącznie są dostępne w zbiorach cyfrowych Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Dystrybucją i sprzedażą wersji drukowanej „WS” zajmuje się Zakład Wydawnictw Statystycznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie zws.stat.gov.pl.

Prenumerata jest prowadzona przez RUCH S.A. Zamówienia na prenumeratę można składać na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi na temat „WS”.

Polityka otwartego dostępu

Pełna treść artykułów publikowanych w „WS” jest udostępniana w internecie na zasadach otwartego dostępu (open access), tj. bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń. Zapewnienie polskim i zagranicznym czytelnikom swobodnego dostępu do publikacji ma na celu popularyzowanie wiedzy i rozwój nauki.

Od 1 stycznia 2022 r. w „WS” obowiązuje wolna licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0. To oznacza, że autorzy, którzy zgłaszają artykuły do opublikowania w „WS”, udzielają wydawcy licencji niewyłącznej, czyli zachowują autorskie prawa majątkowe. Użytkownik zaś może dzielić się artykułem (kopiować i rozpowszechniać go w dowolnym medium i formacie) oraz adaptować go (zmieniać i tworzyć na jego bazie w dowolnym celu, także komercyjnym) na następujących warunkach:

  • uznanie autorstwa – artykuł należy odpowiednio oznaczyć (podać imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma oraz numer DOI), podać link do licencji i wskazać, jeśli w artykule zostały dokonane zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to okazywania przez licencjodawcę poparcia (sponsorowania, upoważnienia lub oficjalnego uznania) dla korzystającego z utworu lub sposobu, w jaki ten utwór jest wykorzystywany;
  • na tych samych warunkach – przetwarzając artykuł lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji co oryginał;
  • brak dodatkowych ograniczeń – nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z artykułu na warunkach określonych w licencji.

Z pozostałych artykułów zamieszczonych w czasopiśmie można korzystać w ramach otwartego dostępu zgodnie z ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0