O czasopiśmie

Wydawcą „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” („WS”) jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym.

„WS” wydawane są w dwóch wersjach: elektronicznej, udostępnianej na stronie internetowej, oraz drukowanej. Każda z wersji posiada odrębny numer ISSN:
e-ISSN 2543-8476
ISSN 0043-518X

Wersja elektroniczna stanowi wersję pierwotną czasopisma.

„WS” ukazują się od września 1956 r. – początkowo jako dwumiesięcznik, a od 1966 r. jako miesięcznik. Kontynuują tradycję czasopisma „Kwartalnik Statystyczny”, publikowanego w latach 20. i 30. ub. w. (obecny „Kwartalnik Statystyczny” jest przeglądem informacyjnym Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego). Przed II wojną światową (X 1923 — VIII 1939) oraz w latach powojennych (VIII 1945 — XI 1951) GUS wydawał również periodyk pod tytułem „Wiadomości Statystyczne”, miał on jednak odmienny charakter – przedstawiał informacje liczbowe o stanie i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, nie należy zatem utożsamiać go z obecnie wydawanym czasopismem.

Od 2007 r. miesięcznik znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW. Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów „WS” otrzymały 20 punktów.

Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim (od 2017 r.). Anglojęzyczny podtytuł czasopisma, „The Polish Statistician”, obowiązuje od stycznia 2019 r.

Pełna treść artykułów publikowanych w „WS” jest udostępniana w Internecie w trybie otwartego dostępu, tj. bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować i wykorzystywać do innych celów artykuły zamieszczone online, zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku, pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia artykułu. Inne sposoby wykorzystania treści artykułów „WS” wymagają zgody wydawcy.

Wszystkie wydania „WS” od 1956 r. włącznie są dostępne w zbiorach cyfrowych Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Dystrybucją i sprzedażą wersji drukowanej „WS” zajmuje się Zakład Wydawnictw Statystycznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: zws.stat.gov.pl.

Prenumerata jest prowadzona przez RUCH S.A. Zamówienia na prenumeratę można składać na stronie: www.prenumerata.ruch.com.pl.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny