Dla recenzentów

Procedura recenzowania artykułów

 1. Do oceny artykułu naukowego powoływani są co najmniej dwaj niezależni recenzenci spoza jednostek naukowych, przy których afiliowani są autorzy zgłoszonej pracy. W przypadku artykułów w języku angielskim co najmniej jeden recenzent jest afiliowany przy jednostce zagranicznej.
 2. Wyboru recenzentów dokonują redaktorzy tematyczni, będący członkami zespołu redakcyjnego.
 3. Recenzent podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu pracy do oceny na podstawie udostępnionych elementów artykułu, tj. jego tytułu, streszczenia i słów kluczowych.
 4. Stosowany jest model recenzowania double-blind peer review, zgodnie z którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Wzajemna anonimowość autorów i recenzentów zostaje zapewniona dzięki utajnieniu ich nazwisk (także we właściwościach pliku) oraz usunięciu innych danych umożliwiających ich identyfikację.
 5. Recenzenci składają oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów – zgodnie z ich stanem wiedzy – w odniesieniu do autorów, przedstawionych w artykule badań i instytucji je finansujących oraz o przestrzeganiu zasad etyki recenzowania określonych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (COPE).
 6. Jeśli po zapoznaniu się z treścią pracy recenzent podejrzewa konflikt interesów lub uznaje swoje kompetencje za niewystarczające do oceny artykułu, powinien poinformować o tym redakcję i zrezygnować z wydania opinii.
 7. Recenzenci są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do ocenianej przez siebie pracy w trakcie procesu recenzji i po jego zakończeniu.
 8. Odpowiedzialność recenzentów wynikająca z zasad COPE została opisana na podstronie Zasady etyki publikacyjnej COPE.
 9. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na formularzu karty recenzji dostępnym w systemie Editorial System po zalogowaniu się na konto recenzenta. W wyjątkowych przypadkach karta recenzji jest wysyłana recenzentowi e-mailem. Recenzent jednoznacznie kwalifikuje artykuł jako nadający się do publikacji, wymagający poprawy, wymagający znacznej modyfikacji i ponownej oceny lub nienadający się do publikacji.
 10. Zasady wypełniania karty recenzji:
  • wypełnienie wszystkich punktów w karcie recenzji, poza Uwagami szczegółowymi, jest obligatoryjne;
  • zdania w pierwszej osobie liczby pojedynczej powinny być sformułowane w czasie teraźniejszym, aby uniemożliwić identyfikację płci recenzenta;
  • nie należy wskazywać drobnych błędów językowych występujących w artykule (wystarczy uwaga ogólna).
 11. Recenzenci wypełniają kartę recenzji w systemie Editorial System, ewentualnie przesyłają do redakcji wypełnioną kartę. Termin oceny artykułu przez recenzenta wynosi miesiąc; w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony.
 12. Redakcja ma prawo zażądać uzupełnienia recenzji w przypadku niekompletnego wypełnienia karty recenzji lub zbyt lakonicznej opinii, a także wymagać zmiany formy wypowiedzi, jeśli jest ona niezgodna z wymogami COPE.
 13. W przypadku sprzecznych opinii dwóch recenzentów powoływany jest trzeci recenzent.
 14. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne „WS”.
 15. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów są poufne. Zbiorcza lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest zamieszczana w pierwszym numerze czasopisma w następnym roku. Równocześnie wystawiane są certyfikaty recenzenta za dany rok.

Kryteria oceny artykułów zgłaszanych do opublikowania w „Wiadomościach Statystycznych. The Polish Statistician”

 1. Spełnienie warunków zakwalifikowania artykułu jako naukowego.
 2. Zgodność z profilem tematycznym „WS”.
 3. Aktualność tematu pracy oraz istotność treści artykułu dla oceny zjawisk społecznych i gospodarczych.
 4. Jasne sformułowanie celu badania opisanego w artykule.
 5. Jakość informacji liczbowych oraz zastosowanych metod analitycznych, w tym ich oryginalność.
 6. Wartość wyników dokonanej analizy i weryfikacji hipotez oraz ocena wkładu, jaki artykuł wnosi w rozwój badań nad danym zagadnieniem.
 7. Poprawność redakcji tekstu oraz tablic, wykresów i innych elementów graficznych:
  • tablice nie powinny zawierać zbyt szczegółowych informacji z poszczególnych etapów obliczeń;
  • informacje na wykresach i w tekście nie powinny powtarzać danych liczbowych zamieszczonych w tablicach;
  • dane powinny być opatrzone informacją o źródle, z którego pochodzą.
 8. Struktura tekstu, m.in. wydzielenie wprowadzenia zawierającego cel badania, części poświęconych metodzie badania i jego wynikom oraz podsumowania.
 9. Zwięzłość i zawartość informacyjna podsumowania:
  • podsumowanie nie powinno zawierać danych liczbowych;
  • sformułowane w nim wnioski powinny być przejrzyste i wynikać wprost z treści artykułu; omówione powinno być także ich znaczenie praktyczne.
 10. Spełnienie wymogów dotyczących objętości artykułu, rozmiaru i zawartości streszczenia oraz słów kluczowych (zamieszczonych na podstronie Dla autorów), a także spójności wykazu literatury przedmiotu i jej przywołań.

Do pobrania:

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0