Dla recenzentów

Procedura recenzowania artykułów

 1. Do oceny artykułu naukowego powoływani są co najmniej dwaj niezależni recenzenci spoza jednostek naukowych, w których afiliowani są autorzy zgłoszonej pracy. W przypadku artykułów w języku angielskim co najmniej jeden recenzent jest afiliowany przy jednostce zagranicznej.
 2. Wyboru recenzentów dokonują redaktorzy tematyczni, będący członkami zespołu redakcyjnego.
 3. Recenzent podejmuje decyzję o podjęciu się – lub nie – oceny pracy na podstawie znajomości jej tytułu, streszczenia oraz słów kluczowych.
 4. Stosowany jest model recenzowania double-blind peer review, zgodnie z którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Wzajemna anonimowość autorów i recenzentów zostaje zapewniona w szczególności dzięki utajnieniu ich nazwisk (także we właściwościach pliku) oraz usunięciu podziękowań i informacji o źródłach finansowania, a także pozostałych danych wskazujących na afiliację lub umożliwiających ich zidentyfikowanie w inny sposób.
 5. Recenzenci składają oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów w odniesieniu do autorów, przedstawionych w artykule badań i instytucji finansujących badania oraz o przestrzeganiu zasad etyki recenzowania określonych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) (https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers).
 6. W przypadku podejrzenia konfliktu interesów lub niewystarczających kompetencji do oceny pracy recenzent składa rezygnację z przygotowania opinii.
 7. Recenzenci zachowują zasadę poufności na etapie sporządzania opinii.
 8. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na formularzu karty recenzji artykułu, na którym recenzent jednoznacznie kwalifikuje artykuł jako nadający się do publikacji, wymagający ponownej oceny lub nienadający się do publikacji.
 9. Wymogi co do formy i treści recenzji:
  • należy wypełnić wszystkie punkty w karcie recenzji artykułu; jedynie ostatni punkt (Uwagi szczegółowe) można potraktować opcjonalnie;
  • opinie i uwagi szczegółowe utrzymane w formie osobistej powinny być sformułowane w czasie teraźniejszym;
  • w przypadku usterek językowych w artykule wystarczająca jest ogólna uwaga, bez wskazywania poszczególnych błędów.
 10. W przypadku sprzecznych opinii dwóch recenzentów powoływany jest trzeci recenzent.
 11. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”.
 12. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów są poufne. Zbiorcza lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w pierwszym numerze czasopisma w następnym roku.
 13. Odpowiedzialność recenzentów wynikająca z zasad etyki publikacyjnej określonych przez COPE jest opisana na podstronie Zasady etyki publikacyjnej COPE.
 14. Redakcja ma prawo zażądać uzupełnienia recenzji w przypadku niekompletnego wypełnienia karty recenzji lub zbyt lakonicznej opinii, a także zmiany formy wypowiedzi, jeśli jest ona niezgodna z wymogami COPE.

Kryteria oceny artykułów zgłaszanych do opublikowania w „Wiadomościach Statystycznych. The Polish Statistician”

 1. Spełnienie warunków zakwalifikowania artykułu jako naukowego.
 2. Zgodność z profilem tematycznym „WS”.
 3. Aktualność tematu pracy oraz istotność treści artykułu dla oceny zjawisk społecznych i gospodarczych.
 4. Jasne sformułowanie celu opracowania oaz problemu badawczego.
 5. Jakość informacji liczbowych oraz zastosowanych metod analitycznych, w tym ich oryginalność.
 6. Wartość wyników dokonanej analizy i weryfikacji hipotez oraz ocena wkładu, jaki artykuł wnosi w rozwój badań nad danym zagadnieniem.
 7. Poprawność redakcji tekstu oraz tablic, wykresów i innych elementów graficznych:
  • tablice nie powinny zawierać zbyt szczegółowych informacji z poszczególnych etapów obliczeń;
  • informacje na wykresach i w tekście nie powinny powtarzać danych liczbowych zamieszczonych w tablicach;
  • dane powinny być opatrzone informacją o źródle, z jakiego pochodzą.
 8. Struktura tekstu, m.in. wydzielenie wprowadzenia zawierającego cel badania, części poświęconych metodzie badania i jego wynikom oraz podsumowania.
 9. Zwięzłość i informacyjna zawartość podsumowania:
  • podsumowanie nie powinno zawierać danych liczbowych;
  • sformułowane w nim wnioski powinny być przejrzyste i wynikać wprost z treści artykułu; omówione powinno być także ich znaczenie praktyczne.
 10. Spełnienie umieszczonych na podstronie Dla autorów wymogów dotyczących objętości artykułu, rozmiaru i zawartości streszczenia oraz słów kluczowych, a także spójności wykazu literatury przedmiotu i jej przywołań.

Do pobrania:

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny