Agata Szczukocka https://orcid.org/0000-0003-3525-5604

© Agata Szczukocka. Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Kazimierz Władysław Kumaniecki był prawnikiem administratywistą i konstytucjonalistą oraz statystykiem, inicjatorem powstania i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), powołanego do życia w Krakowie w 1912 r. Celem artykułu jest omówienie dorobku naukowego i działalności organizacyjnej Kumanieckiego, z uwzględnieniem jego zaangażowania w sprawy publiczne i zainteresowań badawczych oraz poglądów. Kumaniecki jest uważany za jednego z twórców polskiej szkoły statystycznej. Prowadzone przez niego badania statystyczne, szczególnie w dziedzinie demografii, ekonomii, finansów i prawa, przyczyniły się do lepszego zrozumienia kwestii związanych ze społeczeństwem i gospodarką Polski. W ramach działalności PTS Kumaniecki opracował, wspólnie z Adamem Krzyżanowskim, zbiór informacji statystycznych pt. Statystyka Polski, który ukazał się w 1915 r. Szczególna wartość tego dzieła polega na przedstawieniu rozwoju społeczno-gospodarczego na ziemiach polskich we wszystkich trzech zaborach.

SŁOWA KLUCZOWE

Kazimierz Władysław Kumaniecki, Polskie Towarzystwo Statystyczne, polska szkoła statystyczna

JEL

B29, C10, J16

BIBLIOGRAFIA

Bartyzel, J. (2016, 1 lipca). Kazimierz Władysław Kumaniecki. https://myslkonserwatywna.pl/kazimierz-wladyslaw-kumaniecki/.

Berger, J. (1998). Kumaniecki Kazimierz Władysław. W: Słownik biograficzny statystyków polskich (s. 181–182). Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Berger, J. (2018). Władysław Kazimierz Kumaniecki (1880–1941). W: Statystycy polscy. Biogramy (s. 225–227). Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/statystycy-polscy-biogramy,31,1.html.

Czarny, P., Naleziński, B. (2012). Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880–1941). W: A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Konstytucjonaliści polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych (s. 221– 229). Wydawnictwo Sejmowe.

Kruszka, K. (red.). (2012). Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912–2012. Polskie Towarzystwo Statystyczne. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_PTS1912-2012.pdf.

Krzyżanowski, A., Kumaniecki, K. (1915). Statystyka Polski. Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Kumaniecki, K. W. (1909a). Prawdopodobieństwo w statystyce.

Kumaniecki, K. W. (1909b). Studya z zakresu statystyki wędrówek. Z 4 tablicami graficznemi. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Pod Zarządem Józefa Filipowskiego.

Kumaniecki, K. W. (1913). Akt administracyjny. Studia nad istotą aktu administracyjnego z uwzględnieniem zasadniczego orzecznictwa austriackiego Trybunału Administracyjnego.

Kumaniecki, K. W. (1928a). Statystyka. Część I. Historja statystyki. Wydawnictwo Towarzystwa Bibljoteki Słuchaczów Prawa UJ.

Kumaniecki, K. W. (1928b). Statystyka. Część II. Statystyka teoretyczna. Wydawnictwo Towarzystwa Bibljoteki Słuchaczów Prawa UJ.

Kumaniecki, K. W. (1928c). Statystyka. Część III. Statystyka stosowana. Wydawnictwo Towarzystwa Bibljoteki Słuchaczów Prawa UJ.

Kumaniecki, K. W. (1932). Wychowanie państwowo-obywatelskie (garść uwag o naukach humanistycznych).

Kumaniecki, K. W. (1939). Między ideałem, tradycją a rzeczywistością (z rozważań nad ustrojem studiów wyższych).

Pociecha, J. (2011). Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie. Juliusz Leo – pierwszy prezes Towarzystwa. Wiadomości Statystyczne, 56(10), 1–10. https://ws.stat.gov.pl/Article/2011/10/001-009.

Pociecha, J. (2019). Demograficzny obraz ziem polskich w przededniu I wojny światowej. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 64(7), 56–69. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.7599.

Polskie Towarzystwo Statystyczne. (b.r.) Statut. https://pts.stat.gov.pl/o-pts/czlonkostwo.

Rzegocki, A. (2015). Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880–1941). W: A. Zięba (red.), Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych (s. 159–166). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szlachta, B., Zakrzewski, M. (2006). Kazimierz Władysław Kumaniecki – prawnik konserwatywny czy liberalny? [wstęp]. W: K. W. Kumaniecki, W poszukiwaniu suwerena. Ośrodek Myśli Politycznej.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0