Andrzej Sokołowski https://orcid.org/0000-0002-2787-6665 , Małgorzata Markowska https://orcid.org/0000-0003-4879-0112
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zaproponowanie agregatowego wskaźnika poziomu rozwoju polskich regionów szczebla NUTS 2 w zakresie wdrażania i efektów rozwiązań charakteryzujących czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0) oraz przedstawienie rankingu regionów pod względem dostosowania przedsiębiorstw do wymogów Przemysłu 4.0. Podstawą obliczeń były wyniki badania eksperymentalnego przeprowadzonego przez GUS w 2019 r. Zastosowano dwie metody wyznaczania wskaźnika agregatowego: klasyczną oraz iteracyjną, która uwzględnia ocenę odporności wskaźnika na ewentualne obserwacje odstające. Zakres przedmiotowy obejmował 10 podkryteriów, a w ich ramach – 21 cech statystycznych. Przodującym regionem pod względem wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 okazało się woj. opolskie. Ocena trafności zaproponowanego wskaźnika będzie możliwa na podstawie porównań z wynikami analogicznych badań GUS przeprowadzanych w kolejnych latach.

SŁOWA KLUCZOWE

Przemysł 4.0, wskaźniki agregatowe, rankingi, regiony NUTS 2

JEL

C38, L16, O14

BIBLIOGRAFIA

Antares. (2017). Regio-Industry 4.0 Index: How EU regions prepare to Industry 4.0. Forli.

Atik, H., Ünlü, F. (2019). The Measurement of Industry 4.0 Performance through Industry 4.0 Index: An Empirical Investigation for Turkey and European Countries. Procedia Computer Science, 158, 852–860. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.123 .

Becker, A. (2018). Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w ujęciu wojewódzkim. Wiadomości Statystyczne, 63(3), 69–82. https://ws.stat.gov.pl/Article/2018/3/069-082 .

Blanchet, M., Rinn, T., von Thaden, G., de Thieulloy, G. (2014). Industry 4.0: The new industrial revolution. How Europe will succeed. Monachium: Roland Berger Strategy Consultants GmH. Pobrane z: https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_tab_industry_4_0_20140403.pdf .

Desoutter. (2020). Rewolucja przemysłowa – od Przemysłu 1.0 do Przemysłu 4.0. Pobrane z: https://www.desouttertools.pl/przemysl-4-0/wiadomosci/606/rewolucja-przemyslowa-od-przemyslu-1-0-do-przemyslu-4-0 .

European Commission. (b.r). Regional Innovation Scoreboard. Pobrane z: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en .

European Commission. (2016). Commission Regulation (EU) 2016/2066 of 21 November 2016 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2066&from=EN .

European Commission. (2017). Digital Transformation Monitor. Germany: Industrie 4.0. Pobrane z: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industrie%204.0.pdf .

European Commission. (2019). Commission Delegated Regulation 2019/1755 of 8 August 2019 amending the Annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1755&from=EN .

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Wypracowanie metodologii oraz badanie stopnia dostosowania wybranych przedsiębiorstw do wymogów gospodarczych, jakie stawia czwarta fala rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0). Warszawa. Pobrane z: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/badania-i-rozwoj-innowacyjnosc-spoleczenstwo-informacyjne/wypracowanie-metodologii-oraz-badanie-stopnia-dostosowania-wybranych-przedsiebiorstw-do-wymogow-gospodarczych-jakie-stawia-czwarta-fala-rewolucji-przemyslowej-przemysl-4-0,13,1.html .

Horizons ETFs. (b.r.). Horizons Industry 4.0 Index ETF. Pobrane z: https://www.horizonsetfs.com/ETF/FOUR .

Kang, H. S., Lee, J. Y., Choi, S., Kim, H., Park, J. H., Son, J. Y., Kim, B. H. (2016). Smart manufacturing: past research, present findings, and future directions. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 3(1), 111–128. https://doi.org/10.1007/s40684-016-0015-5 .

Kleszcz, A., Nowak, E. (2020). Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom cyfryzacji. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 65(5), 27–44. https://ws.stat.gov.pl/Article/2020/5/027-044 .

Liao, Y., Deschamps, F., de Freitas Rocha Loures, E., Ramos, L. F. P. (2017). Past, present and future of Industry 4.0 – a systematic literature review and research agenda proposal. International Journal of Production Research, 55(12), 3609–3629. https://doi.org/10.1080 /00207543.2017.1308576 .

Nick, G., Pongrácz, F. (2016). How to measure Industry 4.0 readiness of cities. Scientific Proceedings I International Scientific Conference “Industry 4.0” 2016, 24(2), 64–68. Pobrane z: http://industry-4.eu/winter/sbornik/2016/2/16.HOW%20TO%20MEASURE%20INDUSTRY%204.0%20READINESS%20OF%20CITIES.pdf .

OECD. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Pobrane z: https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf .

Schuh, G., Anderl, R., Gausemeier, J., ten Hompel, M., Wahlster, W. (Eds.). (2017). Industrie 4.0 Maturity Index: Managing the Digital Transformation of Companies. Munich: Herbert Utz Verlag. Pobrane z: https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-managing-the-digital-transformation-of-companies/ .

Singapore Economic Development Board. (2017). The Singapore Smart Industry Readiness Index. Pobrane z: https://www.edb.gov.sg/content/dam/edb-en/about-edb/media-releases/news/the-smart-industry-readiness-index/the-sg-smart-industry-readiness-index-whitepaper%20(1).pdf .

Sokołowski, A. (2019, March 16–20). Composite Indicators and Rankings [invited speach]. European Conference on Data Analysis, Bayreuth, Germany.

Sokołowski, A., Markowska, M. (2017). Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych. Przegląd Statystyczny, 64(2), 153–162. https://ps.stat.gov.pl/Article/2017/2/153-162 .

Staufen. (2019). German Industry 4.0 Index 2019. Köngen: Staufen AG. https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Study-Industry-4-0-index-2019-en_.pdf .

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). (2017). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju .

TÜV SÜD. (2019). Smart Industry Readiness Index. Munich: TÜV SÜD. Pobrane z: https://www.tuvsud.com/ko-kr/-/media/global/pdf-files/brochures-and-infosheets/tuvsud-smart-industry-readiness-index.pdf .

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz.U. 2019 poz. 9).

Vrchota, J., Pech, M. (2019). Readiness of Enterprises in Czech Republic to Implement Industry 4.0: Index of Industry 4.0. Applied Sciences, 9(24). https://doi.org/10.3390/app9245405 .

Wojnar, J. (2020). Zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 65(8), 39–56. https://ws.stat.gov.pl/Article/2020/8/039-056 .

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0