Dorota Kałuża-Kopias , Witold Śmigielski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest pokazanie skali zatrudnienia imigrantów spoza Unii Europejskiej (UE) w województwie łódzkim w latach 2010–2017 i zwrócenie uwagi na problemy związane z pomiarem imigracji zarobkowej na regionalnym rynku pracy. Główne źródło danych, na których oparto badanie, stanowią statystyki dotyczące liczby wydawanych zezwoleń na pracę i rejestrowanych oświadczeń o woli zatrudnienia pracownika cudzoziemca dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W badaniu zastosowano metody opisową oraz porównawczą. Wyniki wskazały na długookresowy charakter zatrudnienia imigrantów w woj. łódzkim, co przy obecnej sytuacji demograficznej w regionie (starzenie się ludności i depopulacja) świadczyć może o zadomawianiu się w nim imigrantów spoza UE.

SŁOWA KLUCZOWE

migracje zarobkowe, imigranci, województwo łódzkie

JEL

J1

BIBLIOGRAFIA

Brzózka, P., Sowa, S. (2016). Praca w Łódzkiem. Coraz więcej Ukraińców pracuje w regionie łódzkim. Pobrane z: https://dzienniklodzki.pl/praca-w-lodzkiem-coraz-wiecej-ukraincow-pracuje-w-regionie-lodzkim/ar/10341421.

Chmielewska, I., Dobroczek, G., Panuciak, A. (2018). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 r. Warszawa: Departament Statystyki NBP.

Duszczyk, M., Góra, M., Kaczmarczyk, P. (2013). Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries: The case of Poland. Pobrane z: http://www.econstor.eu/bitstream/10419/89815/1/dp7664.pdf.

Fihel, A., Kaczmarczyk, P., Stefańska, R. (2013). Recent Trends in International Migration in Poland. Central and Eastern European Migration Review, 1(1), 69–90.

Gmaj, K. (2005). Imigranci na polskim rynku pracy w świetle opinii pracodawców. Pobrane z: http://mighealth.net/pl/images/3/34/Imigranci_zarobkowi.pdf.

Gmuła, W., Gucwa, A., Nalepa, W., Opola, Z. (2011). Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006–2010 (NBP. Materiały i Studia, nr 255). Pobrane z: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms255.pdf.

GUS. (2014a). Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa łódzkiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Pobrane z: https://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/spisy-powszechne/migracje-zagraniczne-i-wewnetrzne-ludnosci-wojewodztwa-lodzkiego-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011,18,2.html.

GUS. (2014b). Prognoza demograficzna na lata 2014–2050 dla województwa łódzkiego. Pobrane z: https://lodz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/prognoza-demograficzna-na-lata-2014-2050-dla-wojewodztwa-lodzkiego,2,1.html.

GUS. (2018). Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym. Raport końcowy. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kałuża-Kopias, D. (2014). Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Studia Ekonomiczne, (167), 32–42.

Matkowska, M. (2012). Imigranci na polskim rynku pracy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Uniwersytet Szczeciński), (25), 77–90.

NIK. (2015). Warunki zatrudniania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego. Pobrano z: https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/15/005/LRZ/.

Nowak, A. (2017). Research Brief Migrant Worker Recruitment Costs Poland. Pobrane z: http://twc2.org.sg/wp-content/uploads/2017/05/Poland-Recruitment-Fees.pdf.

Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Work Service. 2017. Barometr Rynku Pracy VIII. Pobrane z: http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy.

Wysińska, K., Karpiński, Z. (2011). Ekonomia imigracji – imigranci na polskim rynku pracy (StowarzyszenieInterwencji Prawnej. Analizy, raporty ekspertyzy, nr 6). Pobrane z: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-611-ekonomia-migracji.pdf.

ZUS. (2019). Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Pobrane z: www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/cudzoziemcy.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0