Iwona Markowicz https://orcid.org/0000-0003-1119-0789 , Paweł Baran https://orcid.org/0000-0002-7687-4041
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Dane statystyki publicznej dotyczące wymiany towarowej między krajami Unii Europejskiej (UE) gromadzone są na poziomie krajowym, a następnie agregowane przez Eurostat. Metodyka zbierania danych różni się w pewnym zakresie w poszczególnych krajach członkowskich (np. różne są progi statystyczne i poziom pokrycia), a do tego występują różnice kursowe, transakcje niezgłoszone, opóźnione zgłoszenia, błędy klasyfikacji towarowej i inne. Powoduje to, że dane lustrzane, dotyczące w założeniu tych samych transakcji odnotowanych w statystyce kraju wywozu i kraju przywozu, są często nieporównywalne. Znaczną część rozbieżności można tłumaczyć zróżnicowaną jakością zbiorów danych zasilających bazę Eurostatu. Celem przedstawionego w artykule badania jest porównanie jakości danych za 2017 r. o wewnątrzunijnej wymianie towarowej Polski i sąsiednich krajów UE: Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy oraz pozostałych krajów bałtyckich – Łotwy i Estonii. Dodatkowym celem jest wskazanie, które kierunki w największym stopniu wpłynęły na występowanie różnic w danych lustrzanych. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że najczęściej wpływ na niską jakość danych dotyczących wymiany towarowej między badanymi krajami mają deklaracje składane w Estonii.

SŁOWA KLUCZOWE

handel zagraniczny, dane lustrzane, jakość danych statystycznych, kraje członkowskie UE

JEL

F14, C10, C82

BIBLIOGRAFIA

Baran, P., Markowicz, I. (2018a). Analysis of intra-Community supply of goods shipped from Poland. Socio-Economic Modelling and Forecasting, (1), 12–21.

Baran, P., Markowicz, I. (2018b). Behavioral Economics and Rationality of Certain Economic Activities. The Case of Intra-Community Supplies. W: K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Problems, Methods and Tools in Experimental and Behavioral Economics. Proceedings of Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) 2017 Conference (s. 285–299). Cham: Springer.

Borselli, F. (2008). Pragmatic Policies to Tackle VAT Fraud in the European Union. International Vat Monitor, 19(5), 333–342.

European Court of Auditors. (2016). Tackling intra-Community VAT fraud: More action needed. Special Report 24. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurostat. (2017). National requirements for the Intrastat system, 2018 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/.

Eurostat. (2018). Międzynarodowy handel towarami. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat//statistics-explained/.

Federico, G., Tena, A. (1991). On the Accuracy of Foreign Trade Statistics (1909–1935): Morgenstern Revisited. Explorations in Economic History, 28(3), 259–273.

GUS. (2018). Handel zagraniczny. Statystyka lustrzana i statystyka asymetrii. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hamanaka, S. (2012). Whose trade statistics are correct? Multiple mirror comparison techniques: a test of Cambodia. Journal of Economic Policy Reform, 15(1), 33–56.

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk. Econometrica, 47(2), 313–327.

Keen, M., Smith, S. (2007). VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What Can Be Done? IMF Working Papers, 1–33.

Markowicz, I., Baran, P. (2019). Jakość danych dotyczących obrotu towarowego między krajami unijnymi. Wiadomości Statystyczne, 64(1), 7–19.

Pope, S., Stone, R. (2009). Civil interventions for tackling MTIC fraud: a UK perspective. Amicus Curiae, (80), 8–13.

Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior and Organization, (1), 39–60.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0