Wirginia Doryń
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Komunikaty banku centralnego stanowią ważne uzupełnienie instrumentów polityki pieniężnej. Celem artykułu jest przedstawienie wyników ilościowego badania wydźwięku oficjalnych komunikatów NBP w języku angielskim, będących opisami dyskusji prowadzonych na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej, opublikowanych w latach 2007—2017. Do oceny wydźwięku wykorzystano listę słów opracowaną przez Bennaniego i Neuenkircha (2017). Wyznaczone miary wydźwięku zestawiono z miernikami koniunktury gospodarczej.
Stwierdzono, że wydźwięk komunikatów dość silnie koreluje z ankietowymi miernikami koniunktury oraz w mniejszym stopniu z indeksem produkcji sprzedanej przemysłu, mając w stosunku do tych wskaźników charakter wyprzedzający o dwa miesiące. Uzyskane wyniki wskazują również na istotny związek pomiędzy wydźwiękiem komunikatów NBP a koniunkturą gospodarczą w Niemczech, krajach strefy euro oraz Unii Europejskiej.

SŁOWA KLUCZOWE

polityka monetarna, komunikacja banków centralnych, analiza sentymentu

JEL

E52, E58, C49

BIBLIOGRAFIA

Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2008). Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. W: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze. Pobrane z: https://ssl.nbp.pl/publikacje/o_euro/re11.pdf#page=12. Warszawa: NBP.

Apel, M., Blix Grimaldi, M. (2012). The Information Content of Central Bank Minutes. Sveriges Riksbank Working Paper 261. Stockholm: Sveriges Riksbank.

Baranowski, P. (2014). Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Baranowski, P., Kuchta, Z. (2016). Changes in nominal rigidities in Poland — a regime switching DSGE perspective. MPRA Paper 70573. Germany: University Library of Munich. Pobrane z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/70573/1/MPRA_paper_70573.pdf.

Bennani, H., Neuenkirch, M. (2017). The (home) bias of European central bankers: new evidence based on speeches. Applied Economics, 49(11), 1114—1131.

Boukus, E., Rosenberg, J. V., (2006). The Information Content of FOMC Minutes. Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=922312.

Brzeszczyński, J., Gajdka, J., Kutan, A. M. (2015). Investor response to public news, sentiment and institutional trading in emerging markets: A review. International Review of Economics & Finance, 40, 338—352.

Dzieciątko, M., Spinczyk, D. (2016). Text Mining: metody, narzędzia i zastosowania. Wykorzystanie SAS Text Analytics. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

European Commission (2017). The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. User Guide. European Commission Directorate General Economic and Financial Affair. Pobrane z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcs_user_guide_en_0.pdf.

Goczek, Ł., Mycielska, D. (2017). Actual monetary policy independence in a small open economy: the Polish perspective. Empirical Economics, 1—24.

Gładysz, A. (2016). Wykorzystanie metod automatyzacji tekstu w analizie opinii konsumenckich. Modern Management Review, (2), 31—42.

Hansen, S., McMahon, M. (2016). Shocking language: Understanding the macroeconomic effects of central bank communication. Journal of International Economics, 99, 114—133.

Hodrick, R. J., Prescott, E. C. (1997). Postwar U. S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit, and Banking, 29(1), 1—16.

Kotłowski, J. (2006). Funkcje reakcji Rady Polityki Pieniężnej — analiza logitowa. Bank i Kredyt, (4), 3—18, Warszawa: NBP.

Kotłowski, J. (2016). Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość: wybrane aspekty analityczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers.

Loster, J. (2016). Analiza artykułów tygodnika Der Spiegel z wykorzystaniem R. W: A. Prędki (red.). Metody analityczne w naukach ekonomicznych — wybrane zastosowania. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 175—184.

Lula, P. (2011). Automatyczna analiza opinii konsumenckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania), 53—62, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Małyszko, J. (2015). Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pobrane z: http://www.wbc.poznan.pl/Content/354211/Malyszko_Jacek_rozprawa_doktorska.pdf.

Pang, B., Lee, L. (2008). Opinion Mining and Sentiment Analysis. Foundations and Trends® in Information Retrieval, 2(1—2), 1—135.

Porter, M. F. (1980). An algorithm for suffix stripping. Program, 14(3), 130—137.

Rada Polityki Pieniężnej (2008). Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2007. Warszawa: NBP.

Ravn, M. O., Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations. Review of Economics and Statistics, 84(2), 371—376.

Rozkrut, M. (2011). Polityka informacyjna banków centralnych. W: A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna. Warszawa: CH. Beck, 142—152.

Sadique, S., In, F., Veeraraghavan, M., Wachtel, P. (2013). Soft information and economic activity: Evidence from the Beige Book. Journal of Macroeconomics, 37, 81—92.

Shalunts, G., Backfried, G., Commeignes, N. (2016). The Impact of Machine Translation on Sentiment Analysis. Data Analytics, 63, 51—56.

Szafranek, K. (2017). Flattening of the New Keynesian Phillips curve: Evidence for an emerging, small open economy. Economic Modelling, 63, 334—348.

Tuchowski, J., Wójcik, K. (2015). Wykorzystanie metody opartej na wzorcach w automatycznej analizie opinii konsumenckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 25. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania, 314—324. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ulrichs, M. Błażej, M. Jędrych, J. (2014). Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury. Identyfikacja mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego dla Polski. Metodologia. Warszawa: GUS. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5732/3/1/5/zk_wskazniki_i_zegar_koniunktury_metodologia.pdf.

Wan, X. (2008). Using bilingual knowledge and ensemble techniques for unsupervised Chinese sentiment analysis. W: Proceedings of the 2008 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 553—561.

Włodarczyk, T. (2008). Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków Rady Polityki Pieniężnej na krzywą dochodowości: badanie półsilnej efektywności informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych. Bank i Kredyt, 2, 43—59, Warszawa: NBP.

Wójcik, S. (2016). Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(324), 67—87.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0