Rafał Wisła , Katarzyna Filipowicz , Tomasz Tokarski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł ma na celu przedstawienie zróżnicowania rozwoju ekonomicznego krajów Unii Europejskiej (UE) w latach 2000—2015 oraz symulacje zmian wydajności pracy w perspektywie do 2050 r. W badaniu wykorzystano dwa agregaty makroekonomiczne opisujące dynamikę procesów rozwojowych, tj. wydajność pracy oraz kapitał rzeczowy przypadający na pracującego w powiązaniu z tzw. efektami grawitacyjnymi. Oparto się na danych Europejskiej Komisji Gospodarczej (United Nations Economic Commission for Europe — UNECE).
Wyniki skłaniają do sformułowania dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze, przy założeniu utrzymania średniej krajowej stopy inwestycji z okresów 2000—2015, 2000—2008 i 2009—2015 w perspektywie do 2050 r. najsilniejszą średnioroczną dynamikę zmian wydajności pracy obserwuje się w krajach zaliczanych do grupy postkomunistycznej. Po drugie, przyjęcie dla okresu 2016—2050 średniej stopy inwestycji dla gospodarki UE z okresów 2000—2015, 2000—2008 i 2009—2015 skłania do przypuszczenia, że w 2050 r. wydajność pracy trzech dużych grup krajów objętych analizą (UE-28, UE-15 i kraje postkomunistyczne) będzie się kształtować na bardzo podobnym poziomie.

SŁOWA KLUCZOWE

zróżnicowanie rozwoju, grawitacyjny model wzrostu, wydajność pracy

JEL

E27, O11

BIBLIOGRAFIA

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2016a). Podstawowe modele wzrostu gospodarczego w teorii ekonomii. W: A. Nowosad., R. Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Filipowicz, K., Tokarski, T. (2016b). Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie — na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego. W: A. Nowosad., R. Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22.

Malaga, K., Kliber, P. (2007). Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Mankiw, N. G., Romer, D., Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics.

Mroczek, K., Tokarski, T., Trojak, M. (2014). Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw. Gospodarka Narodowa, (3).

Nowosad, A., Wisła, R. (red.). (2016). Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Roszkowska, S. (2013). Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics.

Tokarski, T. (2009). Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarski, T. (2011). Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Żółtowska, E. (1997). Funkcja produkcji. Teoria, estymacje, zastosowania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0