Mirosław Szreder
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy właściwe byłoby dążenie do zmniejszenia odsetka młodzieży, która decyduje się na zdobycie wykształcenia wyższego, zanim podejmie pracę zawodową. Narastający deficyt rąk do pracy w Polsce oraz podejmowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) próby poprawy jakości kształcenia akademickiego poprzez odejście od kształcenia masowego sprawiają, że pytanie to stało się wyjątkowo aktualne.
W badaniu wykorzystano dane za lata 2008—2017 zaczerpnięte z zasobów OECD, GUS i Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wyniki przeprowadzonych analiz, uwzględniających wszystkie poziomy wykształcenia, wskazały, że osoby z wyższym wykształceniem, zarówno w Polsce jak i na świecie, charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem aktywności zawodowej i najchętniej podejmują dokształcanie w wieku dorosłym. W Polsce od wielu lat absolwenci szkół wyższych są najmniej narażeni na bezrobocie. Biorąc pod uwagę także inne korzyści z wykształcenia — w wymiarze indywidualnym i społecznym — twierdzenie, że rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu kraju sprzyjać będzie zmniejszenie odsetka młodzieży zdobywającej wyższe wykształcenie, nie znajduje uzasadnienia.

SŁOWA KLUCZOWE

wykształcenie, aktywność zawodowa, rynek pracy, zadowolenie z pracy, oczekiwana długość życia

JEL

J280

BIBLIOGRAFIA

ABSL. (2017). Business Services Sector in Poland 2017. Pobrano z: http://absl.pl/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/02/oferta_2017_EN.pdf.

Badora, B. (2017). Zadowolenie z życia. Komunikat z badań CBOS, (3).

Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Głowacki, A. (2017). Czy warto się kształcić? Komunikat z badań CBOS, (62).

GUS. (2017a). Aktywność ekonomiczna ludności Polski (II kwartał 2017). Warszawa: GUS.

GUS. (2017b). Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012—2016. Warszawa: GUS.

MNiSW. (2016). Jakość nauczania zamiast masowości — wicepremier Jarosław Gowin w Łodzi. Pobrano z: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/jakosc-nauczania-zamiast-masowosci-wicepremier-jaroslaw-gowin-w-lodzi.html.

Kaplan, R. M., Howard, V. J., Safford, M. M., Howard, G. (2015). Educational attainment and longevity: results from the REGARDS U.S. national cohort study of blacks and whites. Annals of Epidemiology, 25(5).

Kaplan, R. M., Spittel, L. M., Zeno, T. L. (2014). Educational Attainment and Life Expectancy. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 1(1).

Kopańko, K. (2016). Powinno nam zależeć na tym, aby polskie firmy rozszerzały swoją działalność na światowe rynki (wywiad z Jarosławem Gowinem). Pobrano z: https://www.spidersweb.pl/2016/06/wywiad-jaroslaw-gowin.html.

OECD. (2013). Education Indicators in Focus. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017a). Education at a Glance 2017: OECD Indicators (2017). Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017b). Health at a Glance 2017: OECD Indicators (2017). Paris: OECD Publishing.

Szreder, M. (2013). Wykształcenie a długość i jakość życia. Polityka Społeczna, (7).

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0