Maria Bieć , Ewa Gałecka-Burdziak , Robert Pater
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji kalkulatora pracy — narzędzia służącego do tworzenia symulacji zależności pomiędzy zmianami sytuacji gospodarczej a rynkiem pracy w Polsce. Kalkulator pracy opiera się na amerykańskim Jobs Calculator i jest ogólnodostępny. Użytkownik określa wartość oczekiwanej stopy bezrobocia, a narzędzie wylicza wymaganą liczbę miejsc pracy, których utworzenie i obsadzenie będzie skutkowało zmianą stopy bezrobocia do zadanej wartości. Kalkulator pracy wykorzystuje dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i przedstawia symulacje dla jednego kwartału. Wartości dotyczą wyniku ogółem, z uwzględnieniem wahań sezonowych oraz w podziale na zmiany długookresowe i cykliczne, co stanowi wkład autorów w koncepcję narzędzia i rozszerzenie pierwowzoru amerykańskiego.

SŁOWA KLUCZOWE

kalkulator pracy, miejsca pracy, zatrudnienie, bezrobocie

JEL

C15, J63

BIBLIOGRAFIA

Abraham, K. (1987). Help-Wanted Advertising, Job Vacancies, and Unemployment. Brookings Papers on Economic Activity, (1), 207—248.

Cieślak, M. (2017). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa: PWN.

Drozdowicz-Bieć, M. (red.). (2006). Wskaźniki wyprzedzające. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Drozdowicz-Bieć, M., Pater, R., Wargacki, M. (2006). Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce. W: M. Mocek (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce (s. 73—87). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Durbin, J., Koopman, S. J. (2001). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford: Oxford University Press.

Florczak, W. (2003). Specyfikacja równań rynku pracy w wielorównaniowych modelach ekonometrycznych. W: B. Suchecki (red.), System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 1. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. (2015). Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce? Gospodarka Narodowa, (5), 171—186.

Hamermesh, D. S. (1993). Labor Demand. Princeton: Princeton University Press.

Pater, R. (2011). Wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, (87), 117—141.

Time Series Research Staff (2015). X-13ARIMA-SEATS Reference Manual. Pobrane z: http://www.census.gov/srd/www/x13as.

Welfe, A., Welfe, W. (2004). Ekonometria stosowana. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zgierska, A. (red.). (2013). Popyt na pracę w 2012 roku. Warszawa: GUS.

Zgierska, A. (red.). (2015). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Warszawa: GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0