Jan Kordos
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono sylwetkę prof. Jana Piekałkiewicza — wybitnego statystyka, ekonomisty i polityka — począwszy od powstania w 1918 r. państwa polskiego aż do tragicznej śmierci uczonego z rąk gestapo w 1943 r. Podkreślono również rolę Polskiego Towarzystwa Statystycznego (powołanego w 1912 r.) w opracowaniu informacji statystycznych z trzech zaborów oraz starania statystyków i przedstawicieli innych środowisk, które doprowadziły do powołania w lipcu 1918 r. Głównego Urzędu Statystycznego. Uwydatniono wkład prof. Piekałkiewicza w rozwój GUS w pierwszych latach jego działalności oraz przybliżono dorobek naukowy profesora i jego pracę dydaktyczną w zakresie statystyki prowadzoną na wyższych uczelniach. Wspomniano również o jego aktywności jako polityka.

SŁOWA KLUCZOWE

Jan Piekałkiewicz, 100-lecie GUS, badania reprezentacyjne, Jerzy Neyman, Polskie Towarzystwo Statystyczne, roczniki statystyczne

JEL

B31

BIBLIOGRAFIA

Berger, J. (2008a). Badania demograficzne w Głównym Urzędzie Statystycznym w latach 1918—1939. Wiadomości Statystyczne, (8).

Berger, J. (2008b). Powszechny spis ludności 1921 r. Wiadomości Statystyczne, (12).

Berger, J. (2008c). Rys historyczny powstania GUS. Wiadomości Statystyczne, (1).

Buzek, J. (1930). Pierwsze dziesięciolecie Głównego Urzędu Statystycznego. Kwartalnik Statystyczny, 7(2).

Fisz, M. (1950). Konsultacje prof. Neymana i wnioski z nich wypływające. Studia i Prace Statystyczne, (3—4), 14—27.

Gmitruk, J. (2009). Jan Piekałkiewicz — bohater zapomniany. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Gmitruk, J. (2013). Jan Piekałkiewicz (1892—1943): współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego (w 70. rocznicę śmierci). Niepodległość i Pamięć, 20(3—4), 245—294.

Kordos, J. (2012). Współzależność pomiędzy rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce. Przegląd Statystyczny, (wydanie specjalne 1), 61—68.

Łazowska, B. (2005). Historia roczników statystycznych Polski. Wiadomości Statystyczne, (2).

Łazowska, B. (2012). Piekałkiewicz Jan (1892—1943). W: M. Krzyśko, W. Adamczewski, J. Berger, K. Kruszka, B. Łazowska (red.), Statystycy polscy (s. 280—282). Warszawa: GUS, PTS.

Neyman, J. (1933). Zarys teorii i praktyki badania struktury ludności metodą reprezentacyjną. Warszawa: Instytut Spraw Społecznych.

Neyman, J. (1934). On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection. Journal of the Royal Statistical Society, (97), 558—625.

Piekałkiewicz, J. (1920a). Projekt organizacji statystyki pożarów. Miesięcznik Statystyczny, 1, 115—125.

Piekałkiewicz, J. (1920b). Projekty budżetów Państwa Polskiego. Miesięcznik Statystyczny, 2(1), 1—202.

Piekałkiewicz, J. (1922). Organizacja pierwszego spisu ludności w Polsce. Miesięcznik Statystyczny, 1(4), 109—153.

Piekałkiewicz, J. (1923). Prace i zadania Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w dziedzinie statystyki skarbowej. Miesięcznik Statystyczny, (1), 77—100.

Piekałkiewicz, J. (1925). Bilans płatniczy Polski na rok 1923. Kwartalnik Statystyczny, 290—327.

Piekałkiewicz, J. (1926). Bilans płatniczy Polski na rok 1924. Kwartalnik Statystyczny, 327—375.

Piekałkiewicz, J. (1927). Statystyka miejska w Polsce. Kwartalnik Statystyczny, 1—119.

Piekałkiewicz, J. (1928a). XVII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Kairze. Kwartalnik Statystyczny, 880—900.

Piekałkiewicz, J. (1928b). Statystyka spółek akcyjnych. Kwartalnik Statystyczny, 54—151.

Piekałkiewicz, J. (1928c). Wydatki i dochody gmin wiejskich za rok 1926. Kwartalnik Statystyczny, 1317—1550.

Piekałkiewicz, J. (1928d). Wydatki i dochody miast liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców za rok 1926. Kwartalnik Statystyczny, 951—1120.

Piekałkiewicz, J. (1929a). XVIII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Warszawie. Kwartalnik Statystyczny, 1704—1713.

Piekałkiewicz, J. (1929b). Długi samorządu terytorialnego. Kwartalnik Statystyczny, 515—687.

Piekałkiewicz, J. (1929c). Wydatki i dochody związków prawno-publicznych (1926—1927). Kwartalnik Statystyczny, 253—374.

Piekałkiewicz, J. (1930). Prace przygotowawcze do międzynarodowego ujednolicenia statystyki wydatków i dochodów państw, krajów i gmin. Kwartalnik Statystyczny, 1149—1204.

Piekałkiewicz, J. (1931a). XIX Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Tokio. Kwartalnik Statystyczny, 352—358.

Piekałkiewicz, J. (1931b). Biura statystyczno-ekonomiczne w instytucjach rolnego kredytu hipotetycznego. Kwartalnik Statystyczny, 771—800.

Piekałkiewicz, J. (1932a). Międzynarodowe ujednolicenie statystyki transportowej na drogach wodnych śródlądowych i morskich. Kwartalnik Statystyczny, 41—57.

Piekałkiewicz, J. (1932b). Statystyka działalności finansowej przedsiębiorstw państwowych i samorządowych. Kwartalnik Statystyczny, 221—259.

Piekałkiewicz, J. (1932c). Szacowanie kapitałów rzeczowych przedsiębiorstw przemysłowych. Kwartalnik Statystyczny, 97—106.

Piekałkiewicz, J. (1934). Sprawozdanie z badań składu ludności robotniczej w Polsce metodą reprezentacyjną. Warszawa: Instytut Spraw Społecznych.

Piekałkiewicz, J., Rutkowski, S. Z. (1927). Okręgi gospodarcze Polski. Kwartalnik Statystyczny, 547—780.

PAN (1981). Polski słownik biograficzny, t. 26. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Polska Akademia Nauk — Instytut Historii. Zakład Narodowy Ossolińskich, 56—58.

Redzik, A. (2010). Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej — wybrane zagadnienia. Prace Komisji Historii Nauki PAU, 10, 111—152.

Zasępa, R. (1958). Problematyka badań reprezentacyjnych GUS w świetle konsultacji z prof. J. Neymanem. Wiadomości Statystyczne, (6), 7—12.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0