Anna Majdzińska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zmiany w strukturach demograficznych większości krajów europejskich, które przejawiają się głównie w postępującym starzeniu się społeczeństwa, pociągają za sobą liczne następstwa (zarówno społeczne, jak i gospodarcze). Jedną z najważniejszych negatywnych konsekwencji wydaje się spadek w wielkości potencjalnej siły roboczej oraz spadek wydajności systemów emerytalnych. Celem artykułu jest ocena obecnych i przyszłych zmian (i ich konsekwencji gospodarczych), jakie następują w europejskich strukturach demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

SŁOWA KLUCZOWE

demografia, struktura ludności, starzenie się społeczeństwa

BIBLIOGRAFIA

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+. Podsumowanie (2013), Finess Sp. z o.o., Viribus Unitis, UE http://aktywni45plus.eu/images/zalaczniki/e-publikacja_22_03_2013.pdf (dostęp 13.08.2013 r.)

Bank Danych Lokalnych (2013), GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Ciura G., Szymańczak J. (2012), Starzenie się społeczeństwa polskiego, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3 (dostęp 30.07.2013 r.)

Emerytury i renty w 2012 r. (2013), GUS

Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, [w]: „Studia Demograficzne”, nr 2(142), PAN, Warszawa

Geographical Information and maps (GISCO) (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu//portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/administrative_units_statistical_units_1 (dostęp 05.05.2013 r.)

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, [w]: „Przegląd Statystyczny”, z. 4, PAN, Warszawa

Henseke G., Hetze P., Tiving T. (2009), Ageing in German Industry, [w:] Kuhn M., Ochsen C., Labour Markets and demographic change, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Holzer J. Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa

Klimkiewicz A. (2013), Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet, [w:] „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2013/2013_klimkiewicz_259_269.pdf (dostęp 30.07.2013 r.)

Kłos B. (2008), Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 3(27), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3 (dostęp 30.07.2013 r.)

Kłos B. (2011), Europejskie systemy emerytalne — stan i perspektywy, „Analizy”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 5 (49), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=7 (dostęp 30.07.2013 r.)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego oraz Komitetu Regionów. Europejski Semestr 2013: zalecenia dla poszczególnych krajów. Jak wyprowadzić Europę z kryzysu (2013), Komisja Europejska, Bruksela, http://www.ipex.eu//IPEXLWEB/home/home.do (dostęp 29.05.2013 r.) oraz: http://www.google.pl/url?sa=t&rct==j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53eea9c03013f099299300b54.do&ei=duX3UeHiHseatQbI8oHADQ&usg=AFQjCNH8BGtBw3rxUkQ7xIrzwoHzfrssMA (dostęp 30.07.2013 r.)

Kowaleski J. T. (2011), Struktura demograficzna starszego odłamu ludności w województwach (stan aktualny i prognozy do roku 2030), [w:] Kowaleski J. T. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Majdzińska A., Wierzbicka A. (2013), Istota nauczania demografii w kontekście kierunków i strategii rozwoju kraju, [w]: Jędrzejczak A., Kupis-Fijałkowska A. (red.), Metody oceny jakości nauczania, Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Oeconomica”, nr 280, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Obowiązujący wiek emerytalny w 26 państwach członkowskich UE i Chorwacji oraz ewentualne zapowiedzi zmian w tym zakresie (2012), MSZ, Departament Komitetu do Spraw Europejskich http://www.myslowice.znp.edu.pl/ZNP/News/Zestawienie_wiek_emerytalny.pdf (dostęp 30.08.2013 r.)

Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa

Prognoza ludności na lata 2008—2035 (2013), GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5744_PLK_HTML.htm (dostęp 19.09.2013 r.)

Raport. Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek (2013), Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, http://www.psse.waw.pl/UserFiles/wegrow/File/Raport_Starzejace_Sie_Spoleczenstwo.pdf (dostęp 01.09.2013 r.)

Quantum GIS Development Team (2012), Quantum GIS Geographic Information System, Open Source Geospatial Foundation Project, http://qgis.osgeo.org/

The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010—2060) (2012), „European Economy”, No. 2, European Union

Silver workers — golden opportunities (briefing note) (2012), European Centre for the Development of Vocational Training, Thessaloniki

Srebrni pracownicy na wagę złota (nota informacyjna) (2013), Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, Thessaloniki

Statistics Database (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp 27.12.2013 r.)

Urbaniak B. (1998), Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Why population aging matters. A global perspective (2007), National Institute on Aging, National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Department of State, http://www.nia.nih.gov/sites/default/files/WPAM.pdf (dostęp 12.08.2013 r.)

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)