Tomasz Banasik https://orcid.org/0000-0002-5646-829X

© Tomasz Banasik. Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Z danych opublikowanych w 2022 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wytwarzają 49,6% PKB Polski. Jednocześnie sektor MŚP jest największym odbiorcą usług leasingowych. Badanie omawiane w artykule ma na celu określenie, czy występuje długookresowa zależność między rozwojem branży leasingowej a wzrostem gospodarczym w Polsce. W analizie wykorzystano szeregi czasowe wartości PKB per capita i umów leasingowych netto w przeliczeniu na mieszkańca – odpowiednio jako miary wzrostu gospodarczego i aktywności branży leasingowej. Posłużono się danymi kwartalnymi za lata 2010–2021 uzyskanymi z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego i statystykami zamieszczonymi na stronie Związku Polskiego Leasingu. Wyniki analizy kointegracji i modelu korekty błędem wskazały na występowanie długookresowej zależności między rozwojem branży leasingowej a wzrostem gospodarczym w Polsce.

SŁOWA KLUCZOWE

wzrost gospodarczy, małe i średnie przedsiębiorstwa, MŚP, modelowanie szeregów czasowych, model korekty błędem ECM, analiza kointegracji

JEL

O47, D02, C22, C51

BIBLIOGRAFIA

Bednarczyk, T. H. (2012). Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy. Wydawnictwo UMCS.

Białek-Jaworska, A., Dzik-Walczak, A., Nehrebecka, N. (2014). Determinanty finansowania leasingiem inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Bank i Kredyt, 45(6), 557–588. https://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2014/06/bik_06_2014_pl.html.

Charemza, W. W., Deadman, D. F. (1997). Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

EY-Parthenon, Związek Polskiego Leasingu. (2024). Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy polską gospodarkę. Raport przygotowany na 30-lecie Związku Polskiego Leasingu. https://leasing.org.pl/uploads/Raport_ZPL_druk_1403.pdf.

Główny Urząd Statystyczny. (b.r.). Wskaźniki makroekonomiczne. Pobrane 8 czerwca 2022 r. z https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/.

Główny Urząd Statystyczny. (2023). Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2022. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyspecjalizowane-segmenty-rynku-finansowego-2022,18,8.html.

Grochowski, M. (2016). Umowa leasingu w orzecznictwie sądów powszechnych. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Grochowski-M._Umowa-leasingu.pdf.

Haiss, P., Kichler, E. (2009). Leasing and Economic Growth – Evidence for Central and South Eastern Europe. https://www.efmaefm.org/0efmameetings/efma%20annual%20meetings/2009-Milan/papers/EFMA2009_0342_fullpaper.pdf.

Hońko, S. (2016). Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (2, cz. 1), 41–51. https://doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-05.

Krupiński, M. (2020, 21 lutego). Rynek leasingu w 2019 roku. Miał być wzrost, jest spadek. https://www.fmleasing.pl/aktualnosci/rynek-leasingu-2019.

Leaseurope. (2022). Annual Statistical Enquiry 2021. https://www.leaseurope.org/_flysystem/s3?file=Statistics/Annual%20statistics/Leaseurope%20Annual%20Statistical%20Enquiry%202021_Summary%20Report_V2.pdf.

Lleshaj, L., Kripa, D. (2021). The Effect of Financial Leasing Threshold in the Financial Development and Economic Growth: Evidence from Albania. International Journal of Economics and Business Administration, 9(2), 165–177. https://doi.org/10.35808/ijeba/695.

Nesterowicz, R., Nesterowicz, A. (2020). Znaczenie leasingu jako źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość – Edukacja, 16(2), 250–260. https://doi.org/10.24917/20833296.162.20.

Olkowska, W. (2009). Leasing w finansowaniu rozwoju makro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (34), 81–89.

Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Politowska-Iwaszko, M. (2020). Leasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013–2019. Journal of Finance and Financial Law, 2(26), 83–97. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.06.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (2022). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-2022.

PricewaterhouseCoopers, Związek Polskiego Leasingu. (2019). 25 lat leasingu w Polsce. Od finansowej innowacji do finansowania polskiej innowacyjności.

Radło, M. J., Szczech-Pietkiewicz, E., Szarek-Piaskowska, A., Sagan, M. (2022). Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan obecny i trendy przyszłości. W: A. Chłoń-Domińczak, R. Sobiecki, M. Strojny, B. Majewski (red.), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022 (s. 261–282). Oficyna Wydawnicza SGH. https://doi.org/10.33119/978-83-8030-563-2.2022.9.261.281.

Roszkowska, S. (2004). Inwestycje a wzrost gospodarczy w krajach OECD. Gospodarka Narodowa, 195(10), 1–21. https://doi.org/10.33119/GN/113701.

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 74, poz. 857).

Vakhitov, D. R., Zamaletdinov, A. (2015). Leasing as A Factor of Economic Growth. Procedia Economics and Finance, 23, 839–845. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00365-2.

Welfe, A. (2003). Ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Związek Polskiego Leasingu. (2011). Statystyki za rok 2010. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=98.

Związek Polskiego Leasingu. (2012). Statystyki za rok 2011. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=99.

Związek Polskiego Leasingu. (2013). Statystyki za rok 2012. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=100.

Związek Polskiego Leasingu. (2014). Statystyki za rok 2013. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=101.

Związek Polskiego Leasingu. (2015). Statystyki za rok 2014. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=102.

Związek Polskiego Leasingu. (2016). Statystyki za rok 2015. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=103.

Związek Polskiego Leasingu. (2017). Statystyki za rok 2016. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=104.

Związek Polskiego Leasingu. (2018). Statystyki za rok 2017. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=105.

Związek Polskiego Leasingu. (2019). Statystyki za rok 2018. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=106.

Związek Polskiego Leasingu. (2020). Statystyki za rok 2019. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=107.

Związek Polskiego Leasingu. (2021a). Statystyki za rok 2020. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=108.

Związek Polskiego Leasingu. (2021b). W 2021 r. rynek leasingu wróci do poziomu finansowania sprzed pandemii. Pobrane 13 września 2022 r. z http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2021/w-2021r-rynek-leasingu-wroci-do-poziomu-finansowania-sprzed-pandemii.

Związek Polskiego Leasingu. (2022a). Statystyki za rok 2021. http://www.leasing.org.pl/page.php?entry_details&id=109.

Związek Polskiego Leasingu. (2022b). Wyniki branży leasingowej w 2021 r. Pobrane 15 września 2022 r. z http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL_Prezentacja_Wyniki%20bran%C5%BCy%20leasingowej_2021_14.02.2022_1.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0