Dawid Giemza https://orcid.org/0000-0001-7051-526X

© Dawid Giemza Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Decydenci i badacze zajmujący się rynkiem pracy i edukacją dużo uwagi poświęcają wskaźnikowi młodzieży niepracującej, nieuczącej się i niedokształcającej się (ang. neither in employment nor in education and training – NEET) jako jednemu z mierników komplementarnych wobec stopy bezrobocia. Zazwyczaj ocenia się zmianę poziomu tego wskaźnika ogółem, bez uwzględniania zmian jego komponentów. Celem badania omówionego w artykule jest określenie wielkości zmian komponentów wskaźnika NEET w podziale według cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych młodzieży w krajach Unii Europejskiej z zastosowaniem testu T2 Hotellinga dla pomiarów zależnych. W badaniu posłużono się wielowymiarowym wnioskowaniem statystycznym; wykorzystano testy porównań wielokrotnych. Analizą objęto lata 2019 i 2021, czyli rok poprzedzający wybuch pandemii COVID-19 oraz pełny rok jej trwania. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu. Z badania wynika, że porównanie zmian komponentów wskaźnika młodzieży NEET pozwala na bardziej szczegółową ocenę sytuacji osób młodych zaliczanych do tej kategorii niż porównanie jedynie poziomu wskaźnika NEET ogółem. Z tego powodu przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań politycznych, przede wszystkim dotyczących polityki rynku pracy, należałoby uwzględnić podejście wielowymiarowe.

SŁOWA KLUCZOWE

młodzież NEET, dekompozycja wskaźnika NEET, rynek pracy, test T2 Hotellinga, wielowymiarowe wnioskowanie statystyczne, testy porównań wielokrotnych

JEL

C12, C88, J64

BIBLIOGRAFIA

Bacher, J., Koblbauer, C., Leitgöb, H., Tamesberger, D. (2017). Small differences matter: how regional distinctions in educational and labour market policy account for heterogeneity in NEET rates. Journal for Labour Market Research, 51(4), 1–20. https://doi.org/10.1186/s12651-017-0232-6.

Balcerowicz-Szkutnik, M., Wąsowicz, J. (2017). Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 9(312), 7–17.

Dahlke, M. (2016). Aktywna polityka rynku pracy i jej znaczenie. W: K. Pujer (red.), Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia (s. 71–80). Exante.

Elder, S. (2015). What does NEETs mean and why is the concept so easily misinterpreted? (Work4Youth Technical Brief No. 1). International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf.

Eurofound. (2016). Exploring the diversity of NEETs. Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602en.pdf.

European Commission. (2011). Youth neither in employment nor education and training (NEET). Presentation of data for the 27 Member States. https://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6602&langId=en.

Furlong, A. (2006). Not a very NEET solution: representing problematic labour market transitions among early school-leavers. Work, Employment and Society, 20(3), 553–569. https://doi.org/10.1177/0950017006067001.

Holte, B. H. (2018). Counting and Meeting NEET Young People: Methodology, Perspective and Meaning in research on marginalized youth. Young, 26(1), 1–16. https://doi.org/10.1177/1103308816677618.

International Labour Organization. (2013). Global employment trends for youth 2013. A generation at risk. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf.

Kryńska, E., Poliwczak, I., Sobocka-Szczapa, H. (1999). Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Quintano, C., Mazzocchi, P., Rocca, A. (2018). The determinants of Italian NEETs and the effects of the economic crisis. Genus, 74(5), 1–24. https://doi.org/10.1186/s41118-018-0031-0.

Ripamonti, E., Barberis, S. (2021). The association of economic and cultural capital with the NEET rate: differential geographical and temporal patterns. Journal for Labour Market Research, 55(13), 1–17. https://doi.org/10.1186/s12651-021-00296-y.

Serracant, P. (2014). A Brute Indicator for a NEET Case: Genesis and Evolution of Problematic Concept and Results from an Alternative Indicator. Social Indicators Research, 117(2), 401–419. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0352-5.

Social Exclusion Unit [Office of the Deputy Prime Minister, London]. (1999). Bridging the gap: New opportunities for 16–18 year olds not in education, employment or training. Stationery Office.

Stelmach, J., Kończak, G. (2013). O porównywaniu dwóch populacji wielowymiarowych z wykorzystaniem objętości elipsoid ufności. W: J. Kolonko, G. Kończak (red.), Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych (s. 146–157). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Tamesberger, D., Bacher, J. (2014). NEET youth in Austria: a typology including sociodemography, labour market behaviour and permanence. Journal of Youth Studies, 17(9), 1239– 1259. https://doi.org/10.1080/13676261.2014.901492.

Turek, D., Wojtczuk-Turek, A., Marczak, K. (2014). Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Raport_finalny_z_badania_NEET_okl.pdf.

Volodarsky, E., Warsza, Z., Kosheva, L., Dobrolyubova, M. (2018). Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wieloparametrowego procesu technologicznego. Przemysł Chemiczny, 97(4), 579–583. https://doi.org/10.15199/62.2018.4.13.

Zagórowska, A. M., Goleński, W. R. (2016). Problem młodzieży niepracującej, nieuczącej się, niedokształcającej się (NEET) w województwie opolskim – przyczynek do dalszych badań. W: A. M. Zagórowska (red.), Edukacja młodzieży a rynek pracy (s. 78–91). Uniwersytet Opolski, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0