Barbara Batóg https://orcid.org/0000-0001-9236-7405 , Katarzyna Wawrzyniak https://orcid.org/0000-0003-4161-3877

© Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak. Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wyniki badania stabilności grupowania powiatów woj. zachodniopomorskiego ze względu na sytuację gospodarczą w latach 2007–2021. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację gospodarczą powiatów. Dane do obliczeń zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS. Dla każdej jednostki wyznaczono wartości miary syntetycznej w poszczególnych latach z wykorzystaniem wybranych zmiennych charakteryzujących sytuację przedsiębiorstw, sytuację na rynku pracy oraz sytuację finansową powiatów. Następnie pogrupowano powiaty za pomocą metody trzech średnich (osobno dla każdego roku) i na podstawie wybranych miar podobieństwa oceniono stabilność grupowania powiatów w analizowanym okresie rok do roku. Wykazano, że grupowanie powiatów charakteryzowało się bardzo dużą stabilnością, co oznacza, że pandemia zasadniczo nie zmieniła ich sytuacji gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE

grupowanie, badanie stabilności, sytuacja gospodarcza, powiaty, COVID-19

JEL

C38, R11

BIBLIOGRAFIA

Astorquiza Bustos, B. A., Quintero Pena, J. W., Ramos-Barrera, M. G. (2022). Differential effects of the lockdown on labour market outcomes. Evidence for an emerging economy. Economics and Sociology, 15(1), 125–140. https://doi.org/10.14254/2071–789X.2022/15–1/8.

Bieszk-Stolorz, B., Dmytrów, K. (2022). Assessment of the Similarity of the Situation in the EU Labour Markets and Their Changes in the Face of the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 14(6), 1–20. https://doi.org/10.3390/su14063646.

Brough, A. R., Martin, K. D. (2021). Consumer Privacy During (and After) the COVID-19 Pandemic. Journal of Public Policy & Marketing, 40(1), 108–110. https://doi.org/10.1177/0743915620929999.

Czernek-Marszałek, K., Piotrowski, P. (2022). Cyfryzacja w przedsiębiorstwach turystycznych w warunkach COVID-19. Pozytywne i negatywne konsekwencje. Przegląd Organizacji, (4), 3–12. https://doi.org/10.33141/po.2022.04.01.

Dziuba, R. (2022). Zrównoważony rozwój turystyki w dobie pandemii COVID-19 – przykład państw Bałkanów Zachodnich kandydujących do Unii Europejskiej. W: Z. Wysokińska, J. Witkowska (red.), Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19 (s. 129–161). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8220-933-4.4.

Eger, L., Komárková, L., Egerová, D., Mičík, M. (2021). The effect of COVID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 61, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102542.

Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Hamulczuk, M., Idzik, M. (2022). Ocena aktywności ekonomicznej w polskim sektorze bankowym w okresie pandemii COVID-19 na podstawie testów koniunktury. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(9), 1–23. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9861.

Kryeziu, L., Bagiş, M., Kurutkan, M. N., Krasniqi, B. A., Haziri, A. (2022). COVID-19 impact and firm reactions towards crisis: Evidence from a transition economy. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 18(1), 169–196. https://doi.org/10.7341/20221816.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Landmesser-Rusek, J. (2022). Relationship between the COVID-19 pandemic and currency exchange rates studied by means of the Dynamic Time Warping Method. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(5), 1–23. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8535.

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Machová, R., Korcsmáros, E., Marča, R., Esseová, M. (2022). An International Analysis of Consumers’ Consciousness During the COVID-19 Pandemic in Slovakia and Hungary. Folia Oeconomica Stetinensia, 22(1), 130–151. https://doi.org/10.2478/foli–2022-0007.

Markowska, M. (2016). Regiony polskie w klasyfikacji pod względem poziomu inteligentnego rozwoju i wrażliwości na kryzys ekonomiczny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (433), 138–153. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.433.14.

Mastalerz-Kodzis, A., Zeug-Żebro, K. (red.). (2023). Gospodarka, społeczeństwo i rynki finansowe w dobie wyzwań współczesnego świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin.

Pawełek, B. (2008). Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ptak-Chmielewska, A., Baszniak, K., Kurpanik, J. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na stan zdrowia psychicznego społeczeństwa. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(9), 24–52. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9862.

Rand, W. M. (1971). Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods. Journal of the American Statistical Association, 66(336), 846–850. https://doi.org/10.1080/01621459.1971.10482356.

Roman, M., Roman, M., Grzegorzewska, E., Pietrzak, P., Roman, K. (2022). Influence of the COVID-19 Pandemic on Tourism in European Countries: Cluster Analysis Findings. Sustainability, 14(3), 1–17. https://doi.org/10.3390/su14031602.

Sokołowski, A., Markowska, M. (2017). Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych. Przegląd Statystyczny. Statistical Review, 64(2), 153–162. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0788.

Strahl, D. (red.). (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695).

Wędrowska, E. (2012). Miary entropii i dywergencji w analizie struktur. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Witkowska, J. (2022). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a równoważenie rozwoju Unii Europejskiej: aspekty ekologiczne. W: Z. Wysokińska, J. Witkowska (red.), Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19 (s. 66–71). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wysokińska, Z. (2022). Unia Europejska w handlu międzynarodowym na drodze do zrównoważonej gospodarki cyfrowej w warunkach pandemii COVID-19. W: Z. Wysokińska, J. Witkowska (red.), Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19 (s. 13–64). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8220–933–4.1.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0