Maciej Cesarski https://orcid.org/0000-0002-7102-9869

© Maciej Cesarski. Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych wyzwań metodycznych związanych ze statystyką mieszkaniowego majątku trwałego oraz jego reprodukcji, czyli strumieni oddziałujących na jego wartość. Z przeprowadzonych rozważań, opartych na przeglądzie informacji udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny i literatury przedmiotu dotyczącej problematyki polskiej, wynika, że statystyka publiczna nie dysponuje wystarczającymi informacjami, które umożliwiałyby wnioskowanie – zwłaszcza długookresowe – na temat kształtowania się mieszkaniowego majątku trwałego oraz jego miejsca w ogólnym układzie społeczno- -gospodarczym. Brakuje zwłaszcza danych niezbędnych do określania rzeczywistych rozmiarów (wolumenu), stopnia zużycia i proporcji zasobu mieszkaniowego majątku trwałego oraz strumieni wartości tego majątku przekazywanego do użytkowania lub likwidowanego, a także wartości nakładów na remonty oraz eksploatację zasobu. Wprowadzenie zmian w statystyce mieszkaniowego majątku trwałego zgodnie z zaproponowanymi wskazówkami mogłoby się przyczynić do lepszego ilustrowania przez statystykę trendów i innych gospodarczych zależności strukturalnych, decydujących o społecznym obliczu problematyki mieszkaniowej.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, mieszkaniowy majątek trwały, wyzwania metodyczne

JEL

H00, H40, H44, R20, R21

BIBLIOGRAFIA

Andrzejewski, A. (1959). Polityka mieszkaniowa. Zagadnienia ekonomiczne i socjalne. Arkady.

Andrzejewski, A., Czeczerda, W. (1975). Uwagi w sprawie społecznej problematyki statystycznej badań nad mieszkalnictwem. W: Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej. Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Gdański. https://bws.stat.gov.pl/bws_26_zagadnienia_metodologiczne_statystyki_spoleczno_demograficznej.

Cesarski, M. (1987). Majątek trwały w gospodarce mieszkaniowej w latach 1960–1985. Sprawy Mieszkaniowe, (3–4), 38–48.

Cesarski, M. (1998). Mieszkaniowy majątek trwały oraz jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w Polsce. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cesarski, M. (1999, 23 września). National Property Valuation and its Significance for Housing and Settlement Policy [referat]. International Conference Conditions of Implementing Housing Policy at the Local Level, Warsaw.

Cesarski, M. (2000, 30 czerwca). Problemy metodyczne wyceny nieruchomości mieszkaniowych jako mieszkaniowego majątku trwałego [referat]. VIII Konferencja Naukowa Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości, Olsztyn.

Cesarski, M. (2017). Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych. W: J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski (red.), Społeczny kontekst ekonomii (s. 141–165). Oficyna Wydawnicza SGH.

Chojecki, S. (1962). Wartość i zużycie zasobów mieszkaniowych w świetle materiałów inwentaryzacji powszechnej budynków. Arkady.

Główny Urząd Statystyczny. (b.r. a). Koszty eksploatacji. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1482,pojecie.html.

Główny Urząd Statystyczny. (b.r. b). Koszty utrzymania zasobów lokalowych. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/157,pojecie.html.

Główny Urząd Statystyczny. (b.r. c). Remont kapitalny. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/424,pojecie.html.

Główny Urząd Statystyczny. (1982). Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia aktualizacji majątku trwałego oraz sprawozdawczości wyników przeceny.

Główny Urząd Statystyczny. (1984). Aktualizacja wartości środków trwałych w gospodarce narodowej według stanu i poziomu cen z 1 I 1983 r.

Główny Urząd Statystyczny. (1988). Rocznik Statystyczny 1988.

Główny Urząd Statystyczny. (2017). Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/13/12/1/gospodarka_mieszkaniowa_w_2016.pdf.

Główny Urząd Statystyczny. (2021). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2021,2,21.html.

Główny Urząd Statystyczny. (2022). Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2017–2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/srodki-trwale/inwestycje-i-srodki-trwale-w-gospodarce-narodowej-w-latach-2017-2020,1,18.html.

Hopfer, A., Źróbek, R. (1994, 16 września). Założenia systemu powszechnej taksacji [referat]. II Konferencja Naukowa Szacowanie nieruchomości. Informacja w procesie wyceny zasobów majątkowych, Olsztyn-Kortowo.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2020 r. (Dz.Urz. GUS 2021 poz. 9).

Niedzielski, M. (1975). Niektóre problemy badań warunków mieszkaniowych i komunalnych. W: Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej. Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Gdański. https://bws.stat.gov.pl/bws_26_zagadnienia_metodologiczne_statystyki_spoleczno_demograficznej.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1989 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1990 r. (M.P. 1989 nr 44, poz. 363).

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. (M.P. 1995 nr 9, poz. 125).

Organisation for Economic Co-operation and Development. (1987). Flows and stocks of fixed capital 1960–1985.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (1993). Methods used by OECD countries to Measure Stocks of fixed capital. https://www.oecd.org/fr/sdd/publicationsdocuments/58/.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). Measuring Capital. OECD Manual. Measurement of capital stocks, consumption of fixed capital and capital services. https://doi.org/10.1787/9789264193260-en.

Orlińska, A. (1978). Statystyczny rachunek majątku narodowego. Główny Urząd Statystyczny.

Orlińska, A. (1980). Założenia metodyczne badania dynamiki majątku narodowego. Główny Urząd Statystyczny.

Orlińska, A., Rajewski, Z. (1983). Nakłady na gospodarkę mieszkaniową w syntetycznych bilansach gospodarki narodowej w latach 1971–1982. Główny Urząd Statystyczny.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz.U. 1995 nr 7, poz. 34).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie wprowadzenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 1997 nr 128, poz. 829).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115, poz. 741).

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0