Adriana Halikowska https://orcid.org/0000-0003-0910-0115
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Każda firma działająca w warunkach rynkowych musi inwestować, ponieważ bez ponoszenia kolejnych nakładów jej funkcjonowanie byłoby niemożliwe. W gospodarce inwestycje są postrzegane jako najważniejszy sposób na pomnażanie majątku właścicieli, a także podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. Celem badania omawianego w artykule jest skonstruowanie miernika atrakcyjności inwestycyjnej (MAI) sektora rolnego i wykorzystanie go do oceny atrakcyjności inwestycyjnej tego sektora na poziomie kraju i regionu. W badaniu uwzględniono determinanty ekonomiczne związane zarówno z badanym sektorem, jak i z warunkami panującymi na rynku. Analizy przeprowadzono na danych z Banku Danych Lokalnych GUS dla Polski oraz dla woj. opolskiego jako przykładowego regionu. Okres badania, obejmujący lata 2005–2019, wybrano ze względu na występujące w tym czasie liczne zmiany koniunkturalne, co pozwoliło na analizę atrakcyjności inwestycyjnej w różnych warunkach rynkowych. Do opracowania miernika atrakcyjności inwestycyjnej zastosowano metodę analizy głównych składowych opierającą się na wartościach własnych i wektorach własnych. Miernik dostarcza inwestorowi informacji o atrakcyjności inwestycyjnej otoczenia, w którym chce realizować inwestycję.
Uzyskane wyniki pokazują charakter i strukturę ekonomicznych uwarunkowań atrakcyjności inwestycyjnej sektora rolnego. Świadczą też o tendencji wzrostowej jego atrakcyjności w analizowanym okresie, co oznacza, że warto inwestować w tym sektorze. Decyzje inwestycyjne powinny być jednak podejmowane na podstawie oceny atrakcyjności inwestycyjnej w połączeniu z oceną opłacalności planowanej inwestycji.

SŁOWA KLUCZOWE

inwestycje, decyzje inwestycyjne, sektor rolny, atrakcyjność inwestycyjna, determinanty ekonomiczne

JEL

044

BIBLIOGRAFIA

Bański, J. (2010). Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski. W: J. Bański (red.), Atlas rolnictwa Polski (s. 7–14). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/01.Znaczenie%20rolnictwa%20w%20gospodarce%20Polski.pdf.

Błaszczyk, P., Brückner, A. (2014). Sztuczna inteligencja. http://books.icse.us.edu.pl/runestone/static/ai/index.htm.

Cameron, R., Neal, L. (2004). Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych (tłum. H. Lisicka-Michalska, M. Kluźniak). Książka i Wiedza.

Czopek, A. (2013). Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych – analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. Studia Ekonomiczne, (132), 7–23. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/1_A.Czopek_Analiza_Porownawcza_Efektywnosci....pdf.

Dziuba, D. T. (2007). Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Difin.

Gawlikowska-Hueckel, K., Umiński, S. (2000). Ocena konkurencyjności województw. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Rolnictwo w 2019 r. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/3/16/1/rolnictwo_w_2019_14082020.pdf.

Górniak, J. J. (1998). Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych. ASK: Research &Methods, (7), 83–102.

Halikowska, A. (2019). Ekonomiczne uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej wybranych sektorów gospodarki. Uniwersytet Opolski.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. (2019). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-i-gospodarka-zywnosciowa-w-polsce.

Jajuga, K., Jajuga, T. (1993). Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jantoń-Drozdowska, E., Majewska, M., Grala, J. (2002). Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3), 131–153.

Kalinowski, T. (red.). (2005). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Kozłowska, M. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna – rozważania teoretyczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (84), 131–142.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2021). Aktualna sytuacja sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce przygotowana dla potrzeb opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. https://www.gov.pl/attachment/11fee429-28334b2d-87f9-91eae168092d.

Młocek, W. (2016). Uwagi do artykułu pt. „O złej radzie dotyczącej testu F Snedecora”. Wiadomości Statystyczne, 61(11), 7–12. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1110.

Nowicki, M. (red.). (2010). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Raczyk, A., Dołzbłasz, S., Leśniak-Johann, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Bimart s.c. https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/20111003/Tom1.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007 nr 251, poz. 1885).

Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/analiza_atrakcy_inwesty_zesp_2.pdf.

Urząd Statystyczny w Opolu. (2020). Rolnictwo w województwie opolskim w 2019 r. https://opole.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo-w-wojewodztwie-opolskimw2019r-,2,12.html.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0