Marek Rocki https://orcid.org/0000-0001-9705-5726
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zmiana miejsca zamieszkania po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych jest jedną ze składowych szerokiego zagadnienia migracji wewnętrznych. Migracje osób z wyższym wykształceniem są przedmiotem wielu badań, ale nie w zakresie migracji następującej bezpośrednio po ukończeniu studiów, ponieważ do niedawna nie było danych na ten temat. Celem badania omawianego w artykule jest wykazanie istnienia relatywnej premii płacowej z tym związanej, obserwowanej po roku od uzyskania dyplomu, czyli zwiększenia zarobków w efekcie przeprowadzki do innej miejscowości. Podmiotem badania były grupy osób, które uzyskały dyplom w 2018 r. na najczęściej wybieranych kierunkach związanych z dziedzinami nauk ekonomicznych i technicznych. Dokonano agregacji danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów wykorzystującego dane ZUS. Wykazano, że wartości wyznaczanego w tym systemie względnego wskaźnika zarobków dla analizowanych kierunków były zawsze większe w przypadku osób mieszkających w 2019 r. poza województwem, w którym studiowały, niż w przypadku osób, które pozostały w powiecie studiowania. Wskazuje to na ekonomiczne uwarunkowania migracji – premię płacową związaną ze zmianą miejsca zamieszkania po uzyskaniu dyplomu.

SŁOWA KLUCZOWE

migracje wewnętrzne, relatywna premia płacowa, absolwenci

JEL

A23, I21, J24, J31, J61, O15

BIBLIOGRAFIA

Anacka, M. (2014). Migracje wewnętrzne a migracje zagraniczne. Przypadek Polski okresu transformacji.

Autoreferat rozprawy doktorskiej. https://depotuw.ceon.pl/handle/item/767.

Bączek, K., Szydłowski, J., Mikołajec, J. (2018). Charakterystyka wewnętrznych procesów migracyjnych województw mazowieckiego i łódzkiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, (126), 37–48. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.126.3.

Biernacka, M. (2017). Postawy migracyjne młodzieży akademickiej Białegostoku. Pogranicze. Studia Społeczne, 31, 59–76. https://doi.org/10.15290/pss.2017.31.03.

Bukowski, A., Piotrowski, M., Thlon, M., Marciniak-Piotrowska, M., Kowalczyk, A., Grudzień, K., Siewiera, K., Wróblewski, J., Stawiarz, R., Maj, M. (2018). Diagnoza problemu depopulacji oraz trendów wynikających z prognoz ludnościowych w województwie opolskim. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Byczkowska-Ślęzak, J., Dolińska-Szwarc, A. (2013). Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego: część 2. Migracje wewnętrzne. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi.

Czyż, P., Dec, D., Leszczyńska, B., Nowak, S., Osiński, B., Puszczak, K., Rokicki, B., Ryński, K., Stronkowski, P., Wolińska, I. (2009). Wpływ funduszy Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Di Cintio, M., Grassi, E. (2013). Internal migration and wages of Italian university graduates. Papers in Regional Science, 92(1), 119–140. https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2011.00397.x.

Faggian, A., McCann, P., Sheppard, S. (2006). An analysis of ethnic differences in UK graduate migration behavior. The Annals of Regional Science, 40(2), 461–471. https://doi.org/10.1007/s00168-006-0061-y.

Faggian, A., McCann, P., Sheppard, S. (2007). Some evidence that women are more mobile than men: gender differences in U.K. graduate migration behavior. The Annals of Regional Science, 47(3), 517–539. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2007.00518.x.

Główny Urząd Statystyczny. (b.r.). Migracje wewnętrzne. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/212,pojecie.html.

Główny Urząd Statystyczny. (2014). Migracje wewnętrzne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/migracje-wewnetrzne-ludnosci-nsp-2011,19,1.html.

Główny Urząd Statystyczny. (2022). Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html.

Herbst, M., Rok, J. (2016). Interregional mobility of students and graduates in the transition economy. Evidence from the Polish social media network. Studia Regionalne i Lokalne, (1), 56–81. http://doi.org/10.7366/1509499516303.

Kaczmarczyk, P., Tyrowicz, J. (2008). Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. https://rynekpracy.org/wp-content/uploads/biuletyny_fise/biuletyn_fise_nr4_kwalifikowani.pdf.

Łobodzińska, A., Antończak-Świder, K., Nowak, A. (2017). Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2017/06/MIGRACJE_WEWNETRZNE_RAPORT_MAJ_2017_1.pdf.

Maleszyk, P. (2021). Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina. Studia Regionalne i Lokalne, (2), 42–57. https://doi.org/10.7366/1509499528403.

Matusik, S., Pietrzak, M. B., Wilk, J. (2012). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych. Studia Demograficzne, (2), 3–28. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2546.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. (b.r.). W mniejszych miastach nie znaczy gorzej – ELA obala kolejny mit. https://ela.nauka.gov.pl/pl/labor-market/w_mniejszych_miastach_nie_znaczy_gorzej.

Rocki, M. (2018a). Czy nowe kierunki studiów są dowodem na innowacyjność szkół wyższych?. E-mentor, (3), 14–21. http://dx.doi.org/10.15219/em75.1358.

Rocki, M. (2018b). Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?. Humanities and Social Sciences, 25(2), 213–226. https://journals.prz.edu.pl/hss/article/view/202/162.

Rocki, M. (2018c). Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce. Ekonomista, (1), 89–102. http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista2018-1_90-103.pdf.

Rocki, M. (2020a). Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014. Ekonomista, (6), 837–861. http://www.pte.pl/pliki/1/8905/2020-6-63-87.pdf.

Rocki, M. (2020b). Zmierzyć i zrozumieć. O mierzeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych. W: M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej (s. 26–44). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323543077.

Roszko-Wójtowicz, E. (2018). Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 2010–2016 a jakość życia. https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1548928544_75.pdf.

Venhorst, V. (2012). Smart move? The spatial mobility of higher education [rozprawa doktorska, University of Groningen]. https://research.rug.nl/en/publications/smart-move-the-spatial-mobility-of-higher-education-the-spatial-m.

Werner, W. A. (2008). Skala i przyczyny migracji wewnętrznej i zewnętrznej. Problemy Rozwoju Miast, 5(2–4), 70–77.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0