Małgorzata Kobylińska https://orcid.org/0000-0001-9674-5418
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Pszczelarstwo ma duże znaczenie dla rozwoju rolnictwa. Jest ono rozpatrywane z jednej strony przez pryzmat pozyskiwania przez pszczelarzy produktów pszczelich, a z drugiej – ze względu na rolę, jaką pszczoły odgrywają w środowisku przyrodniczym, czyli przyczynianie się do uzyskiwania wyższych i lepszych plonów. Celem artykułu jest charakterystyka pszczelarstwa w Polsce w ujęciu regionalnym oraz ustalenie zmian zachodzących w sektorze pszczelarskim. Badaniem objęto lata 2012, 2016 i 2019. W pracy przeanalizowano dane wtórne zaczerpnięte z raportów Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, które dotyczą wybranych zagadnień z zakresu pszczelarstwa. Analiza statystyczna dotycząca zróżnicowania pszczelarstwa w Polsce została przeprowadzona w ujęciach jedno- i dwuwymiarowym. Analizę w ujęciu dwuwymiarowym wykonano z wykorzystaniem metod opartych na miarach zanurzania obserwacji w próbie. Stwierdzono, że w analizowanych latach liczba rodzin pszczelich oraz liczba pszczelarzy rosła. Największą liczbą rodzin pszczelich charakteryzowały się województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie, natomiast największą produkcją miodu – woj. lubelskie.

SŁOWA KLUCZOWE

sektor pszczelarski, produkcja miodu, zróżnicowanie regionalne

JEL

C19, Q11

BIBLIOGRAFIA

Cichoń, J., Wilde, J. (1996). Competitiveness of the Polish Beekeeping Industry in the European Market. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 40(2), 7–15. https://miesiecznik-pszczelarstwo.pl/pzn/sites/default/files/pzn1996_007-015.pdf .

Cierniak-Dymarczyk, D., Gębarowska-Matusiak, A., Tokarski, J. (2017). Analiza rynku pracy dla pszczelarzy (ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego). Łódź: Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. https://orpde.wckp.lodz.pl/sites/default/files/pub_nr042_0.pdf .

Komisja Europejska. (2019). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wdrażania programów pszczelarskich. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0635&from=EN .

Lampeiti, F. (2016). Hodowla pszczół. Wydawnictwo RM. Liebig, G. (2016). Łatwe pszczelarstwo. Fideli.

Lipiński, M. (2010). Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin. Warszawa, Stróże: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. http://www.agroswiat.pl/spisy/pozytki_pszczele.pdf .

Liu, R. Y. (1990). On a Notion of Data Depth Based on Random Simplices. The Annals of Statistics, 18(1), 405–414. https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.aos/1176347507 .

Liu, R. Y., Parelius, J. M., Singh, K. (1999). Multivariate analysis by data depth: descriptive statistics, graphics and inference (with discussion and a rejoinder by Liu and Singh). The Annals of Statistics, 27(3), 783–858. https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.aos/1018031260 .

Majewski, J. (2011). Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (166), 426–435.

Majewski, J. (2012). Pszczelarstwo w Polsce. Wybrane problemy ekonomiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (246), 209–219.

Majewski, J. (2015). Wybrane czynniki determinujące wydajność miodową rodzin pszczelich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), 154– 159. https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177528 .

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2017). Materiał informacyjny dotyczący pszczelarstwa i rynku miodu przygotowany na konferencję pszczelarską w Częstochowie. http://wzpgdansk.pl/wp-content/uploads/2017/12/Materia%C5%82y-informacyjne.pdf

Najwyższa Izba Kontroli. (2017a). NIK o wsparciu pszczelarstwa. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wsparciu-pszczelarstwa.html .

Najwyższa Izba Kontroli. (2017b). Wsparcie pszczelarstwa w Polsce. https://www.nik.gov.pl/plik/id,14411,vp,16870.pdf .

Portal Pszczelarski. (2017). Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa – 2016/2017 – 2018/2019 – kilka statystyk. https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/1636/krajowy_program_wsparcia_pszczelarstwa_2016_2017-2018_2019_-_kilka_statystyk.html .

Prabucki, J. (red.). (1998). Pszczelnictwo. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne Albatros.

Pszczoly.eu. (2018). Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019–2022. https://pszczoly.eu/krajowy-program-wsparcia-pszczelarstwa-na-lata-2019-2022-pszczoly-eu/ .

Semkiw, P. (2012). Sektor pszczelarski w Polsce w 2012 roku. Puławy: Zakład Pszczelnictwa w Puławach. http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar3/Sektor%20pszczelarski%20w%20Polsce%20w%202012%20roku.pdf .

Semkiw, P. (2016). Sektor pszczelarski w Polsce w 2016 roku. Puławy: Zakład Pszczelnictwa w Puławach. http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2019/Semkiw_2019_Sektor_pszczelarski_zad.4.3.pdf .

Semkiw, P. (2019). Sektor pszczelarski w Polsce w 2019 roku. Puławy: Zakład Pszczelnictwa w Puławach. http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2016/4.3_2016_Sektor_pszczelarski_w_Polsce.pdf .

Wilde, J. (red.). (2013). Encyklopedia pszczelarska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Wilde, J., Cichoń, J. (1999). Pszczelarstwo to może być biznes. Nowy Sącz: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie. (b.r.). Zalecenia pasieczne – maj. http://wzp-krakow.pl/poradnik/id/85.html .

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0