Włodzimierz Okrasa https://orcid.org/0000-0001-6443-480X , Michał Kober https://orcid.org/0000-0002-3368-6008
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Innowacja społeczna jest głównym czynnikiem przedsiębiorczości społecznej. Niniejsze opracowanie koncentruje się na analizie określanych tym mianem działań społeczności lokalnych w ramach dążenia do poprawy jakości życia ich członków. Celem artykułu jest ukazanie – zgodnie z nadrzędną tezą badawczą – szczególnego znaczenia wymiaru przestrzennego i roli miejsca (lokalizacji) w analizie przedsiębiorczości i innowacji społecznej. Aby zidentyfikować różnice pomiędzy zasobami rozwoju endogenicznego, bazującego na potencjale własnym jednostek terytorialnych – tu: gmin wiejskich w porównaniu z gminami miejskimi – dokonano wyboru zestawu odpowiednich wskaźników. Wykorzystano dane z BDL GUS za 2017 r. Wyniki analiz potwierdziły przeważający w literaturze pogląd o stosunkowo słabszym potencjale gmin wiejskich, szczególnie tych położonych w oddaleniu od dużych aglomeracji. Zastosowanie metod statystyki przestrzennej pozwoliło zaobserwować zarazem tendencję do występowania klastrów (tworzenia się skupisk) gmin o podobnym poziomie rozwoju i potencjale w zakresie przedsiębiorczości społecznej, czyli efekt sąsiedztwa, aczkolwiek z różnym natężeniem w różnych regionach kraju.

SŁOWA KLUCZOWE

innowacja społeczna, rozwój lokalny, deprywacja lokalna, zależności przestrzenne, klastry przestrzenne

JEL

O3, R12, R58

BIBLIOGRAFIA

Anselin, L. (2003). Spatial Econometrics. W: B. H. Baltagi (red.), A Companion to Theoretical Econometrics (s. 310–330). Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470996249.ch15 .

Emery, M., Flora, C. (2006). Spiraling-Up: Mapping Community Transformation with Community Capitals Framework. Community Development, 37(1), 19–35. https://doi.org/10.1080/15575330609490152 .

Fischer, M. M., Getis, A. (Ed.). (2010). Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications. Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03647-7 .

Kober, M. (2021). Przedsiębiorczość społeczna – metodologiczne podstawy pomiaru i opisu działalności innowacyjnej na poziomie społeczności lokalnych [niepublikowana rozprawa doktorska]. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Krueger, A. B. (2009). (red.). Measuring the Subjective Well-Being of Nations: National Accounts of Time Use and Well-Being. University of Chicago Press.

Maurrasse, D. J. (2021). Strategic Community Partnerships, Philanthropy, and Nongovernmental Organization. Edward Elgar Publishing.

Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., Hamdouch, A. (Ed.). (2013). The International Handbook on Social lnnovation Collecttive Action: Social Learning and Transdisciplinary Research. Edward Elgar Publishing.

Okrasa, W. (2017). Community Well-Being, Spatial Cohesion and Individual Well-Being – Towards a Multilevel Spatially Integrated Framework. W: W. Okrasa (red.), Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym (s. 19–48). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Okrasa, W. (2018). Innowacja społeczna jako czynnik rozwoju lokalnego. W: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okrasa, W. (2019). Migracje wewnętrzne a rozwój i dobrostan społeczności lokalnych: eksploracja przestrzennych aspektów zależności. W: J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Migracje a sytuacja demograficzna Polski (s. 117–136). Rządowa Rada Ludnościowa. https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/migracje-a-sytuacja-demograficzna-polski/ .

Okrasa, W., Gudaszewski, G. (2013). Metropolizacja i kształcenie wyższe jako czynniki zróżnicowania dobrostanu społeczności lokalnych: wstępna dekompozycja nierówności. Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia, 44(2), 231–259. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.016 .

Steinberg, R. (2006). Economic Theories of Nonprofit Organizations. W: W. W. Powell, R. Steinberg (Ed.), The Nonprofit Sector: A Research Handbook (2nd edition, s. 117–139). Yale University Press.

Tiebaut, Ch. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416–424. http://doi.org/10.1086/257839 .

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0