Jakub Kubiczek https://orcid.org/0000-0003-4599-4814 , Martyna Bieleń https://orcid.org/0000-0002-9228-6784
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

The development of regions within one country is an uneven process. States seek to reduce internal inequalities between particular regions through the implementation of appropriate economic policies, as is the case of Poland. The aim of the study is to evaluate the level of socio-economic development of regions in Poland (voivodships) in the years 2013– 2019. For this purpose, a taxonomic analysis based on Hellwig’s development measure was conducted and the Euclidean distance was applied to assess the difference between the obtained pattern and particular voivodships. On the basis of data provided by the Local Data Bank of Statistics Poland and through linear ordering, two rankings of voivodships were created: one reflecting their socio-economic development excluding environmental protection aspects and the other focusing solely on the issue of environmental protection. Low values of the coefficient of variation relating to a part of the analysed variables indicated that the development level of voivodships in the analysed period is in many respects very similar. The variables crucial for determining the differences between voivodships show that Mazowieckie Voivodship occupies high positions in both rankings (and is the leader in the ranking of socio-economic development excluding environmental protection aspects), while Warmińsko-Mazurskie Voivodship is characterised by a low level of development illustrated by both rankings.

SŁOWA KLUCZOWE

economic growth, socio-economic development, regional economics, voivodship, regional development differentiation, linear ordering, Hellwig’s method

JEL

E01, O11, O30, O52, R11

BIBLIOGRAFIA

Ali, M., Alam, N., & Rizvi, S. A. R. (2020). Coronavirus (COVID-19) – An epidemic or pandemic for financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341 .

Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371 .

Bąk, A. (2016). Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, (426), 22–31. https://doi.org/10.15611/pn.2016.426.02 .

Bąk, A. (2018). Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, (508), 19–28. https://doi.org/10.15611/pn.2018.508.02 .

Blanchard, O. (2017). Macroeconomics (7th edition). Harlow: Pearson.

Cieślik, E. (2008). Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego. Equilibrium, 1(1–2), 145–160. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2008.010 .

Czyżycki, R. (2012). Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw – wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (42), 15–23. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2293/Badanie_rozwoju_spo%C5%82eczno-gospodarczego_wojew%C3%B3dztw_-_wp%C5%82yw_metodyki_bada%C5%84_na_uzyskane_wyniki.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

Dach, Z. (2011). Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (872), 5–16. https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/889/1/171187605.pdf .

Drabarczyk, K. (2017). Zrównoważony rozwój województw – analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2(25), 23–34. https://zim.pcz.pl/znwz/files/z25t2/2.pdf .

Dziembała, M. (2016). Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014–2020. Studia Ekonomiczne, (270), 69–76.

Dziembała, M. (2019). Cohesion Policy in Poland and in the Czech Republic – Challenges and Prospects. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1, 133–156. https://doi.org/10.33067/SE.1.2019.08 .

Felipe, J., Kumar, U., & Abdon, A. M. (2010). How Rich Countries Became Rich and Why Poor Countries Remain Poor: It’s the Economic Structure… Duh! (Bard College Levy Economics Institute Working Paper No. 644). https://doi.org/10.2139/ssrn.1730743 .

Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy (IESE Business School Working Paper No. WP-1240-E). https://doi.org/10.2139/ssrn.3557504 .

Gatnar, E., & Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. http://keii.ue.wroc.pl/pracownicy/mw/2004_Gatnar_Walesiak_Metody_SAW_w_badaniach_marketingowych.pdf

Gatnar, E., & Walesiak, M. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goldin, I. (2019). Why Do Some Countries Develop and Others Not?. In P. Dobrescu (Eds.), Development in Turbulent Times: The Many Faces of Inequality Within Europe (pp. 13–30). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11361-2_2 .

Gondek, A. (2016). Rozwój gospodarczy i brak nierówności społecznych – o połączeniu koniecznego z niemożliwym. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, 88–92. http://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2016.40 .

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, (4), 307–327.

Institute for Economics and Peace. (2018). Global Peace Index 2018. Sydney. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global-Peace-Index-2018-2.pdf .

Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowska, E. (2017). Przestrzenno-czasowa analiza zróżnicowania poziomu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Studia Ekonomiczne, 324, 33–44.

Klosa, S. (2018). Klasyfikacja polskich województw pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego za pomocą metod taksonomicznych. Modern Management Review, 23(3), 141–157. http://doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.30 .

Kocurek, K. (2010). Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego. Zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (830), 129–139. https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/848/1/170647085.pdf .

Kocurek, K. (2013). Rozwój regionalny – ujęcie systemowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (914), 73–82.

Kotyński, J. (2017). Rozwój polskiej gospodarki w latach 2015–2018 na tle międzynarodowym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, (2), 9–19.

Kubiczek, J. (2020). Corporate Bond Market in Poland – Prospects for Development. Journal of Risk and Financial Management, 13(12), 1–13. https://doi.org/10.3390/jrfm13120306 .

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income equality. American Economic Review, 45(1), 1–28. https://assets.aeaweb.org/asset-server/files/9438.pdf .

Loayza, N., & Soto, R. (2002). The Sources of Economic Growth: An Overview. In N. Loayza, & R. Soto (Eds.), Economic Growth: Sources, Trends and Cycles (pp. 1–39). Chile: Central Bank of Chile. https://www.bcentral.cl/documents/33528/133315/bcch_archivo_104296_es.pdf/5ac16fdf-d1b4-4c62-4f4e-6ddaa560fcf6?t=1573271584663 .

Maj, H. (2009). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Prace Geograficzne, (121), 205–215. http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000138?&page=pracegeograficzne .

Michoń, D. (2017). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 62(12), 80–94. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1092 .

Miśkiewicz-Nawrocka, M., & Zeug-Żebro, K. (2015). Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005–2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (4), 145–161. https://doi.org/10.15678/znuek.2015.0940.0411 .

Młodak, A., Józefowski, T., & Wawrowski, Ł. (2016). Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 61(2), 1–24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0900 .

Nawrot, K. A. (2010). Wzrost i rozwój gospodarczy w teorii i praktyce. In E. Skawińska, K. G. Sobiech-Grabka, K. A. Nawrot (Eds.), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej. Białystok: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Orłowska, J. (2018). Czynniki i bariery rozwoju lokalnego. In E. Gruszewska, K. Karpińska, A. Protasiewicz (Eds.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców: Vol. 1. Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza (pp. 44–56). Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Pawlas, I. (2015). Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej – analiza porównawcza. Studia Ekonomiczne, (228), 61–75.

Pisarski, M. (2014). Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno-gospodarczy w Chinach. Społeczeństwo i Ekonomia / Society and Economics, (1), 173–182. https://doi.org/10.15611/eis.2014.1.12 .

Pomianek, I. (2010). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9(3), 227–239.

Redclift, M. (Ed.). (2005). Sustainability. Critical Concepts in the Social Sciences. London, New York: Taylor & Francis Group.

Roszkowska, E., & Filipowicz-Chomko, M. (2016). Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005 oraz 2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS. Ekonomia i Środowisko, 57(2), 134–149. https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/23 .

Sarkodie, S. A., & Owusu, P. A. (2021). Global assessment of environment, health and economic impact of the novel coronavirus (COVID-19). Environment, Development and Sustainability, 23(4), 5005–5015. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00801-2 .

Sharif, A., Aloui, C., & Yarovaya, L. (2020). COVID-19 pandemic, oil prices, stock market, geopolitical risk and policy uncertainty nexus in the US economy: Fresh evidence from the wavelet-based approach. International Review of Financial Analysis, 70, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101496 .

Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., & Chen, Y. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance. Emerging Markets Finance and Trade, 56(10), 2213–2230. https://doi.org/10.1080/1540496x.2020.1785863 .

Stachowiak, Z. (1996). Ekonomia: Zarys podstawowych problemów. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, Instytut Badań Systemowych PAN, Wyższa Szkoła Zarządzania, Marketingu i Teleinformatyki.

Szymańska, D. (2002). Niektóre zagadnienia urbanizacji w Polsce w drugiej połowie XX wieku. In J. Słodczyk (Ed.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast (pp. 53–69). Opole: Uniwersytet Opolski.

United Nations Development Programme. (2019). Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. New York. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf .

Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy. Współczesna Gospodarka, 6(4), 111–122.

Warzecha, K. (2013a). Pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (32), 449–457.

Warzecha, K. (2013b). Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów a procesy migracji. Studia Ekonomiczne, (142), 41–55. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_K.Warzecha_Rozwoj_spo%C5%82eczno-gospodarczy_polskich_regionow.pdf .

Whitfield, L. (2012). How countries become rich and reduce poverty: A review of heterodox explanations of economic development. Development Policy Review, 30(3), 239–260. https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2012.00575.x .

World Bank. (n.d.). World Development Indicators [Data set]. Retrieved December 28, 2020, from https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators .

Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, 36, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528 .

Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas, (14), 31–40. http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16225.htm?plik=964 .

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0