Norbert Duczkowski https://orcid.org/0000-0003-4543-2678 , Lubomir Słowik https://orcid.org/0000-0002-9817-9576
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Kluczowe modele rynków finansowych zakładają, że analizowane szeregi czasowe można scharakteryzować przy użyciu rozkładu Gaussa, jednak to założenie bardzo często jest niespełnione. Głównym celem badania omawianego w artykule jest weryfikacja możliwości zastosowania rozkładu Cauchy’ego do opisu zmian cen usług finansowych świadczonych przez banki w Polsce. Dodatkowo zweryfikowano hipotezę o zależności zmian cen usług bankowych od poziomu stopy referencyjnej publikowanej przez NBP. W pracy wykorzystano dane wtórne: wartości wskaźnika cen usług finansowych za okres styczeń 2010 – grudzień 2020 publikowane przez GUS oraz stopę referencyjną NBP za ten sam okres. Badanie potwierdziło, że empiryczny rozkład wartości wskaźnika cen można opisać rozkładem Cauchy’ego. Wykazało także jednokierunkową przyczynowość w sensie Grangera wpływu stopy referencyjnej na ceny usług finansowych świadczonych przez banki w Polsce.

SŁOWA KLUCZOWE

usługi finansowe, ceny, banki, rozkład Cauchy’ego

JEL

G210, G500, C130

BIBLIOGRAFIA

Andreasen, A. R. (1977). A Taxonomy of Consumer Satisfaction/Dissatisfaction Measures. The Journal of Consumer Affairs, 11(2), 11–24. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.1977.tb00612.x .

Barnes, J. G. (1997). Closeness, strength and satisfaction: examining the nature of relationships between providers of financial services and their retail customers. Psychology & Marketing, 14(8), 765–790. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6793(199712)14:8<765::AID-MAR3>3.0.CO;2-C .

Bejou, D., Palmer, A. (1998). Services failure and loyalty: an exploratory empirical study of airline customers. Journal of Services Marketing, 12(1), 7–22. https://doi.org/10.1108/08876049810202339 .

Bolton, R. N., Bronkhorst, T. M. (1995). The relationship between customer complaints to the firm and subsequent exit behaviour. Advances in Consumer Research, 22, 92–100, https://www.acrwebsite.org/volumes/7676/volumes/v22/NA-22 .

Boote, J. (1998). Towards a comprehensive taxonomy and model of consumer complaining behaviour. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behaviour, 11, 141–149. https://core.ac.uk/download/pdf/50631.pdf .

Colgate, M., Hedge, R. (2001). An investigation into the switching process in retail banking services. International Journal of Bank Marketing, 19(5), 201–212. https://doi.org/10.1108/02652320110400888 .

Colgate, M., Stewart, K., Kinsella, R. (1996). Customer defection: a study of student market in Ireland. International Journal of Bank Marketing, 14(3), 23–29. https://doi.org/10.1108/02652329610113144 .

Dropia, J., Duczkowski, N. (2021). Trzy i pół teorii bankowości [maszynopis zgłoszony do publikacji].

Duczkowski, N. (2021). Zastosowanie rozkładu α-stabilnego do modelowania zmian cen ubezpieczeń. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (2), 109–128. https://doi.org/10.33995/wu2021.2.7 .

Ennew, C. T., Binks, M. R. (1996). The impact of service quality and service characteristics on customer retention: small businesses and their banks in the UK. British Journal of Management, 7(3), 219–230. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1996.tb00116.x .

Główny Urząd Statystyczny. (2021). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-czerwcu-2021-roku,2,117.html .

Golec, M. M. (2012). Determinanty zmian stóp procentowych w bankach spółdzielczych. Studia Ekonomiczne, (105), 237–246.

Hirschman, A. O. (1980). Exit, Voice, and Loyalty: Further Reflections and a Survey of Recent Contributions. The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society, 58(3), 430–453. https://doi.org/10.2307/3349733 .

Hocutt, M. A. (1998). Relationship dissolution model: antecedents of relationship commitment and the likelihood of dissolving a relationship. International Journal of Service Industry Management, 9(2), 189–200. https://doi.org/10.1108/09564239810210541 .

Holmlund, M., Kock, S. (1996). Relationship marketing: the importance of customer perceived service quality in retail banking. The Service Industries Journal, 16(3), 287–304. https://doi.org/10.1080/02642069600000029 .

Jaworski, W. L., Zawadzka, Z. (red.). (2007). Bankowość: podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.

Keaveney, S. M. (1995). Customer switching behaviour in service industries: an exploratory study. Journal of Marketing, 59(2), 71–82. https://doi.org/10.1177/002224299505900206 .

Korzusznik, H., Michalska, H. (2013). Zagadnienia opłat i prowizji bankowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 49(4), 467–480. https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZN_49_Poz_calosc.pdf .

Krężołek, D. (2013). Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (162), 21–30. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/96253/edition/90786/content .

Kwaśnicki, M. (2014, 16 maja). Fluktuacje procesów Lévy’ego. 5. Forum Matematyków Polskich, Poznań. http://prac.im.pwr.edu.pl/~kwasnicki/stuff/Poznan.pdf .

Levesque, T. J., McDougall, G. (1996a). Customer dissatisfaction: the relationship between types of problems and customer response. Canadian Journal of Administrative Sciences, 13(3), 264–276. https://doi.org/10.1111/j.1936-4490.1996.tb00736.x .

Levesque, T. J., McDougall, G. (1996b). Determinants of customer satisfaction in retail banking. International Journal of Bank Marketing, 14(7), 12–20. https://doi.org/10.1108/02652329610151340 .

Limbrick, D. (1993). A trivial pursuit?. Managing Service Quality: An International Journal, 3(3), 39–42. https://doi.org/10.1108/EUM0000000003169 .

Mandal, P. C. (2017). Dimensions affecting customer switching in retail banking: A review. International Journal of Applied Research, 3(1), 832–836. https://www.allresearchjournal.com/archives/2017/vol3issue1/PartL/3-1-158-434.pdf .

Narodowy Bank Polski. (b.r.). Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998–2021. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm .

Nolan, J. P. (b.r.). Bibliography on stable distributions, processes and related topics. Pobrane 14 lipca 2021 r. z https://edspace.american.edu/jpnolan/wp-content/uploads/sites/1720/2021/07/StableBibliography.pdf .

Nolan, J. P. (1997). Numerical calculation of stable densities and distribution functions. Communications in Statistics. Stochastic Models, 13(4), 759–774. https://doi.org/10.1080/15326349708807450 .

Nolan, J. P. (2018). Stable Distributions Models for Heavy Tailed Data. https://edspace.american.edu/jpnolan/wp-content/uploads/sites/1720/2020/09/Chap1.pdf .

Nowak, R. (2002). Statystyka dla fizyków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oliveira, S., Carvalho, J. M., Oliveira, R. R. (2019). Factors that influence customer defection: Analysis of the banking sector. REBRAE, 12(2), 119–135. https://periodicos.pucpr.br/index.php/REBRAE/article/view/25267 .

Przybylska-Kapuścińska, W. (1997). Determinanty oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych (część II – czynniki makroekonomiczne). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4), 69–84.

Rust, R., Zahorik, A. J. (1993). Customer satisfaction, customer retention and market share. Journal of Retailing, 69(2), 193–215. https://doi.org/10.1016/0022-4359(93)90003-2 .

Solnick, S. J., Hemenway, D. (1992). Complaints and disenrollment at a health maintenance organisation. The Journal of Consumer Affairs, 26(1), 90–99. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.1992.tb00017.x .

Stewart, K. (1998). An exploration of customer exit in retail banking. International Journal of Bank Marketing, 16(1), 6–14. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02652329810197735/full/pdf .

Stodulny, P. (2009). Determinanty kształtowania cen na rynku usług bankowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, (113), 75–94.

Szypszak, M. (2012). Banki w oczach klientów. Miesięcznik Finansowy Bank, (1), 54–56. https://alebank.pl/wp-content/uploads/2012/02/bank.01.2012.054-056.pdf .

Szyszko, M. (2010). Analiza związku zmian stóp procentowych NBP i oprocentowania depozytów bankowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (30), 83–157. https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_30.pdf#page=83 .

Weisstein, E. W. (b.r.). Cauchy Distribution. https://mathworld.wolfram.com/CauchyDistribution.html .

Vyas, V., Raitani, S. (2013). Drivers of customers’ switching behaviour in Indian banking industry. International Journal of Bank Marketing, 32(4), 321–342. https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2013-0033 .

Zalewski, K. (2004). Mały wykład z mechaniki kwantowej. https://th.if.uj.edu.pl/%7Ezalewski/notatki.pdf .

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0