Zbigniew Śleszyński https://orcid.org/0000-0002-8388-351X
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych miar współzależności cech ilościowych, które wykorzystuje się w modelowaniu ekonometrycznym, oraz ich wybranych zastosowań. Omówiono współczynniki: korelacji liniowej Pearsona, korelacji wielowymiarowej, determinacji, korelacji cząstkowej i semikorelacji cząstkowej. Zaprezentowane w artykule podejście do wymienionych miar jest jednorodne. Każdą zdefiniowano jako współczynnik korelacji liniowej odpowiednich wektorów otrzymanych na podstawie równań regresji. Podano też wzajemne zależności między współczynnikami. W obliczeniach wykorzystano macierze brzegowe, co znacznie ułatwiło ten proces. W celu sprawdzenia poprawności obliczeń posłużono się programem Statistica 13.3 PL. Zagadnienie zilustrowano na przykładzie modelu regresji wzrostu płac w Polsce w latach 2001–2019 zawierającego cztery zmienne objaśniające, szacowanego metodą najmniejszych kwadratów.

SŁOWA KLUCZOWE

współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielowymiarowej, współczynnik determinacji, współczynnik korelacji cząstkowej, współczynnik semikorelacji cząstkowej, macierze brzegowe

JEL

C10, C20, C40, C50

BIBLIOGRAFIA

Charemza, W. W., Deadman, D. F. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dziechciarz, J. (red.). (2015). Ekonometria: metody, przykłady, zadania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Ezekiel, M., Fox, K. A. (1959). Methods of Correlation and Regression Analysis: Linear and Curvilinear. New York, London: Wiley & Sons.

Gajda, J. B. (2004). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kolupa, M., Pacholewicz, E., Śleszyński, Z. (1992). Metody algebry liniowej w ekonometrii. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Kolupa, M., Śleszyński, Z. (2010). Metody ekonometryczne. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

StatSoft. (2006) Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL. Pobrane z: https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.

Theil, H. (1979). Zasady ekonometrii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0