Agnieszka Chłoń-Domińczak https://orcid.org/0000-0001-5068-0276 , Aneta Ptak-Chmielewska https://orcid.org/0000-0002-9896-4240
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w gospodarce. Według danych Komisji Europejskiej sektor MŚP w 2018 r. skupiał 99,8% przedsiębiorstw w Europie, podobnie w Polsce, w związku z czym dostęp do informacji o tym sektorze i jego sytuacji ekonomicznej, również na najniższym poziomie agregacji, jest kluczowy. Celem badania omawianego w artykule jest zdiagnozowanie, w jakim stopniu dane gromadzone w rejestrach publicznych w Polsce, w tym w rejestrach prowadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą stanowić źródło wiedzy o stanie i rozwoju sektora MŚP na poziomie lokalnym.
W artykule omówiono sytuację ekonomiczną sektora MŚP w Europie oraz zakres informacji gromadzonych w rejestrach ZUS na temat przedsiębiorstw mikro (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich. Wykorzystano informacje dotyczące sektora MŚP w woj. kujawsko-pomorskim według stanu na grudzień 2018 r. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dane rejestrowe umożliwiają ocenę sytuacji ekonomicznej sektora MŚP na poziomie gmin, zgodnie z rekomendacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie zwiększania wiedzy o sytuacji tego sektora na poziomie lokalnym.

SŁOWA KLUCZOWE

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, rejestry publiczne, monitorowanie sektora MŚP

JEL

R12, L25

BIBLIOGRAFIA

Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Jasiński, M., Zając, T. (2019). Dane publiczne – nowy impuls dla rozwoju Polski. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.

Komisja Europejska. (2015). Poradnik dla użytkowników dotyczących definicji MŚP. Luksemburg: Urza?d Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1.

Komisja Europejska. (2019a). 2019 SBA Fact Sheet: Poland. Pobrane z: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38662/attachments/22/translations/en/renditions/pdf.

Komisja Europejska. (2019b). Annual Report on European SMEs 2018/2019. Pobrane z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cadb8188-35b4-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-en.

NIK. (2017). Informacja o wynikach kontroli: Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,17394,vp,19963.pdf.

OECD. (2015). Government at a Glance 2015. Paris: OECD. Pobrane z: https://www.oecdilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en.

OECD. (2017). Making policy evaluation work: The Case of Regional Development Policy. OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers, (38), 1–35. Pobrane z: https://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/making-policy-evaluation-work_c9bb055f-en.

OECD. (2019). Monitoring and evaluation of SME and entrepreneurship programmes. W: Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth: OECD 2018 Ministerial Conference on SMEs (s. 127–132). Paris: OECD Publishing. Pobrane z: http://www.oecd.org/publications/strengthening-smes-and-entrepreneurship-for-productivityand-inclusive-growth-c19b6f97-en.htm.

Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP. (2012). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010– 2011. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Stano, P. M., Ghisett, C. (2016). Monitoring Europe SMEs’ performance in Europe: Methodological assessment of the SME Scoreboard 2016. Luxembourg: Publications Office of the European

Union. Pobrane z: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/monitoring-smes-performanceeurope-methodological-assessment-sme-scoreboard-2016.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0