Józef Oleński https://orcid.org/0000-0002-0887-2407
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest omówienie wpływu środowiska informacyjnego społeczeństwa i gospodarki na statystykę publiczną oraz wskazanie możliwości oddziaływania statystyki publicznej na jakość środowisk informacyjnych we współczesnych społeczeństwach i gospodarkach w warunkach globalnych technologii i systemów teleinformatycznych.
We współczesnych społeczeństwach informacyjnych i gospodarkach opartych na wiedzy decydujący wpływ na ład polityczny, społeczny i ekonomiczny ma jakość środowisk informacyjnych, w których funkcjonują ludzie, podmioty gospodarcze oraz instytucje państw i organizacji międzynarodowych. Środowiska te są kształtowane przez grupy interesów kontrolujące systemy i procesy informacyjne w skali lokalnej, krajowej lub globalnej. Grupy te wykorzystują oddziaływanie fundamentalnego prawa informacji, zgodnie z którym informacja gorsza wypiera informację lepszą, do eliminowania wiadomości, które mogłyby utrudnić im sterowanie zachowaniami ludzi, w tym grup społecznych, i formowanych przez nich podmiotów, będących uczestnikami procesów politycznych i ekonomicznych.
W artykule omówiono skutki, jakie zanieczyszczanie społecznego środowiska informacyjnego niesie dla życia politycznego i społecznego oraz dla gospodarki. Zwrócono uwagę na wpływ jakości środowiska informacyjnego na jakość statystyki publicznej i percepcję danych statystycznych oraz na wykorzystywanie rzetelnych danych statystycznych do dezinformacji i zanieczyszczania społecznego i ekonomicznego środowiska informacyjnego przez manipulowanie danymi statystycznymi. Przedstawiono możliwości oddziaływania statystyki publicznej na środowiska informacyjne i jej znaczenie dla społecznego bezpieczeństwa informacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE

fundamentalne prawo informacji, środowisko informacyjne, infrastruktura informacyjna, bezpieczeństwo informacyjne, statystyka publiczna

JEL

A12, A13

BIBLIOGRAFIA

Castells, M. (2013). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cierpiał-Wolan, M. (2014). Contemporary challenges to official statistics at international, national and regional levels. W: M. Cierpiał-Wolan, D. Lasek, J. Oleński (red.), Foundations of transborder economics and statistics (s. 15–20). Rzeszów: Association Carpathian Euroregion.

Garczyński, S. (1984). Z informacją na bakier. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Huntington, S. (2004). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Muza.

Koneczny, F. (1935). O wielości cywilizacyj. Kraków: Skład Główny Gebethner i Wolff (reprint).

Lem, S. (1971). Kongres futurologiczny. W: S. Lem, Bezsenność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Oleński, J. (2005). Fundamental information law in information society and in market-driven, knowledge-based economy. W: Proceedings of the International Scientific Conference Information society in globalized economy. Bratislava: The Slovak Academy of Science.

Oleński, J. (2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Warszawa: Nowy Dziennik, Uniwersytet Warszawski.

Stefanowicz, B. (2017). Funkcje informacji. W: D. Dziuba (red.), Information Economy. Theoretical and Methodological Foundations, vol. 3 (s. 54–75). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Szymanowski, W. (2015). Przezroczystość i bezpieczeństwo informacyjne w układzie sektorowym. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, (36), 52–65.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0