Grażyna Trzpiot https://orcid.org/0000-0002-5129-5764
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących obecności cudzoziemców na rynku pracy w woj. śląskim w latach 2014–2017. Na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o liczbie oświadczeń o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi oraz wydanych zezwoleń na pracę, a także informacji na temat rynku pracy uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Katowicach omówiono skalę napływu siły roboczej z zagranicy w woj. śląskim. Przeanalizowano również sytuację cudzoziemców bezrobotnych oraz cudzoziemców pracujących, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy oraz statusu prawnego na rynku pracy. Wykorzystano do tego informacje wynikowe z badań rynku pracy prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. W opracowaniu zastosowano metody badania szeregów czasowych, takie jak indeksy statystyczne oraz wyznaczanie trendu metodami mechaniczną (średnie ruchome) i analityczną (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów). Uzyskane wyniki wskazują na duże zmiany w sytuacji cudzoziemców na rynku pracy w woj. śląskim oraz zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy, a tym samym wzrost znaczenia cudzoziemców na rynku pracy.

SŁOWA KLUCZOWE

cudzoziemcy, rynek pracy, napływ siły roboczej, województwo śląskie

JEL

J08, J21, J60

BIBLIOGRAFIA

GUS. (2015). Pracujący w gospodarce narodowej w 2014 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2016a). Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html.

GUS. (2016b). Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2017a). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004– 2016. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042016,2,10.html.

GUS. (2017b). Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018). Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kozubek, R. (2017). Raport – „Cudzoziemcy na śląskim rynku pracy”. Katowice: WUP, ETMA.

Lesińska, M., Okólski, M. (red.). (2018). 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

MRPiPS. (2016). Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Segeš Frelak, J., Bieniecki, M. (2012). Czy wprowadzać mechanizmy integracyjne dla cudzoziemców pracujących w Polsce sezonowo? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

US w Katowicach. (2014). Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. Katowice: Urząd Statystyczny.

US w Katowicach. (2015). Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. Katowice: Urząd Statystyczny.

US w Katowicach. (2016). Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. Katowice: Urząd Statystyczny.

US w Katowicach. (2017). Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. Katowice: Urząd Statystyczny.

US w Katowicach. (2018a). Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2016–2017. Katowice: Urząd Statystyczny.

US w Katowicach. (2018b). Warunki pracy w województwie śląskim w 2017 r. Katowice: Urząd Statystyczny.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0