Maria Bieć https://orcid.org/0000-0001-6336-7713 , Ewa Gałecka-Burdziak https://orcid.org/0000-0001-9020-8486 , Paweł Kaczorowski https://orcid.org/0000-0002-5601-372X , Robert Pater https://orcid.org/0000-0001-7619-9843
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest prezentacja zmodyfikowanej i rozbudowanej wersji kalkulatora pracy – narzędzia służącego do tworzenia symulacji zależności pomiędzy stopą bezrobocia a zatrudnieniem, przy różnych założeniach dotyczących kształtowania się aktywności zawodowej i liczby ludności w Polsce. Użytkownik kalkulatora określa wartość oczekiwanej stopy bezrobocia, a narzędzie wylicza wymaganą liczbę miejsc pracy, których utworzenie i obsadzenie będzie skutkowało zmianą stopy bezrobocia do zadanej wartości. Aktualna aplikacja kalkulatora pracy została rozszerzona względem wersji pierwotnej o możliwość modyfikacji parametrów charakteryzujących rynek pracy (współczynnika aktywności zawodowej i stopy wzrostu liczby ludności) oraz o tworzenie prognoz w określonym horyzoncie czasowym. Kalkulator wykorzystuje dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). W artykule przedstawiono prognozy do 2022 r. Przeprowadzono także symulację na podstawie danych BAEL za III kwartał 2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE

kalkulator pracy, miejsca pracy, stopa bezrobocia

JEL

C15, J63

BIBLIOGRAFIA

Bieć, M., Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. (2018). Kalkulator pracy – użyteczne narzędzie do modelowania zależności na rynku pracy. Wiadomości Statystyczne, (7), 14–24.

Census. (2015). X-13 ARIMA-SEATS Reference Manual. Pobrane z: http://www.census.gov/srd/www/x13as.

Durbin, J., Koopman, S. J. (2001). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford: Oxford University Press.

GUS. (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2018 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2018-roku,4,31.html.

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0