Piotr Zapadka https://orcid.org/0000-0002-8866-9635
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ukazanie ustrojowych podstaw działalności organów statystyki publicznej i banku centralnego poprzez analizę reguł wynikających z ustawy o statystyce publicznej oraz właściwych przepisów ustawy o NBP. Prowadzenie badań statystycznych z jednej strony oraz opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej z drugiej strony wymaga współdziałania GUS i NBP – instytucji będących największymi w polskim systemie prawnym hurtowniami danych. Racjonalny ustawodawca przyjmuje konieczność koordynacji działań przez Prezesa GUS i Prezesa NBP w obszarze współpracy dotyczącej prowadzenia badań statystycznych. Współpraca ta ma charakter dwustronny i opiera się na jasno określonych kompetencjach i innych zadaniach ustawowych, a jej efektem jest możliwość korzystania z danych statystycznych zbieranych, gromadzonych i przechowywanych przez obydwa podmioty oraz realizowanie przez nie obowiązków wynikających z ich pozycji ustrojowej.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, badania statystyczne, GUS, NBP, ujęcie ustrojowe

JEL

K100

BIBLIOGRAFIA

Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Dygaszewicz, J. (2015). Tajemnica statystyczna, tajemnica spisu powszechnego. Monitor Prawniczy, 20(1113–1120). Pobrane z: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/tajemnica-statystyczna-tajemnica-spisu-powszechnego/ .

Dygaszewicz, J. (2016). Tajemnica statystyczna. W: G. Szpor, A. Gryszczyńska (red.), Leksykon tajemnic (s. 247–251). Warszawa: C.H. Beck.

Federowicz, M. (2010). Pozycja ustrojowa Prezesa Narodowego Banku Polskiego – zagadnienia wybrane. Studia Lubelskie, 6, 109–126. Pobrane z: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/34855?id=34855 .

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Mojak, R. (2007). Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Oleński, J. (2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pobrane z: https://historiainformatyki.pl/historia/infrastruktura-informacyjna-panstwa-w-globalnej-gospodarce-wydawnictwo-uw-warszawa-2006 .

O NBP: Struktura organizacyjna. Departament Analiz Ekonomicznych. (b.r.). https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/analiz.html .

O NBP: Struktura organizacyjna. Departament Statystyki. (b.r.). https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/statystyki.html .

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1513).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492).

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178).

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938).

Zapadka, P. (2019). Tajemnica statystyczna jako element ochrony konstytucyjnego prawa do prywatności. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 64(12), 58–67. DOI: 10.5604/01.3001.0013.6464.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0