Agnieszka Kleszcz https://orcid.org/0000-0002-0450-5247
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Badania wskazują, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) istotnie wpływają na rozwój światowych gospodarek i poprawiają jakość życia społeczeństwa. Obecnie znaczna część innowacji oraz zgłoszonych patentów dotyczy sektora ICT. Pierwszym celem artykułu jest analiza inwestycji przemysłowych w badania i rozwój (B+R) firm należących do sektora ICT, które mają siedzibę w Unii Europejskiej. Drugi cel polega na zbadaniu związku tych inwestycji z poziomem cyfryzacji przy wykorzystaniu złożonego Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI). Główny wkład badania omawianego w artykule to propozycja ustalenia ilościowej zależności pomiędzy B+R oraz DESI, a także identyfikacja najistotniejszego składnika DESI. Analizy oparto na rankingu tysiąca największych inwestorów B+R, opracowanym na podstawie danych z Economics of Industrial Research and Innovation (IRI) za lata 2013–2019. Zastosowano hierarchiczne grupowanie Warda.
W wyniku analiz stwierdzono, że obie badane zmienne mają wyraźną strukturę grupową. Ponadto zaobserwowano istnienie zależności wykładniczej przewidującej wzrost wydatków na B+R o 18%, kiedy DESI wzrośnie o 1 p.proc. Model lasów losowych posłużył do wskazania kapitału ludzkiego jako najważniejszego czynnika wpływającego na wydatki na B+R poszczególnych firm.
Przeprowadzone badanie pozwala zauważyć rosnący trend w inwestycje B+R w sektorze ICT o przewidywalnej wartości ponad 46 mld euro w roku 2021.

SŁOWA KLUCZOWE

sektor ICT, inwestycje w badania i rozwój w przemyśle, Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego, DESI, innowacje

JEL

O30, C10

BIBLIOGRAFIA

Bouguettaya, A., Yu, Q., Liu, X., Song, A. (2015). Efficient agglomerative hierarchical clustering. Expert Systems with Applications, 42(5), 2785–2797. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2014.09.054 .

Bozkurt, C. (2015). R&D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 188–198. https://econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1038/pdf .

Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32. http://doi.org/10.1023/A:1010933404324 .

Daiko, T., Dernis, H., Dosso, M., Gkotsis, P., Squicciarini, M., Vezzani, A. (2017). World Corporate Top R&D Investors: Industrial Property Strategies in the Digital Economy. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.oecd.org/sti/world-top-rd-investors.pdf .

De Prato, G., Nepelski, D. (2013). The global R&D network: A network analysis of international R&D centres. (JRC Technical Reports). http://dx.doi.org/10.2791/15651 .

Dillon, J., Langmore, I., Tran, D., Brevdo, E., Vasudevan, S., Moore, D., Patton, B., Alemi, A., Hoffman, M., Saurous, R. (2017). Tensor Flow Distributions. https://arxiv.org/abs/1711.10604 .

Doong, S. H., Ho, S.-C. (2012). The impact of ICT development on the global digital divide. Electronic Commerce Research and Applications, 11(5), 518–533. http://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.02.002 .

Durbin, J., Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford: Oxford University Press.

Edquist, H., Henrekson, M. (2017). Swedish lessons: How important are ICT and R&D to economic growth? Structural Change and Economic Dynamics, 42, 1–12. http://doi.org/10.1016/j.strueco.2017.05.004 .

EPID. (2015). Knowledge based economy. http://europejskiportal.eu/knowledge-based-economy/ .

EPO. (2020). Digital technologies take top spot in European patent applications. https://www.epo.org/news-events/news/2020/20200312.html .

EU. (2018). EU R&D Scoreboard. The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.2760/131813 .

EU. (2019). EU R&D Scoreboard. The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.2760/04570 .

European Commission. (2012). Internationalisation of business investments in R&D. http://dx.doi.org/10.2777/60978 .

European Commission. (2018a). DESI 2018 Digital Economy and Society Index. Methodological note. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/desi-2018-methodology_E886EDCA-B32A-AEFB-07F5911DE975477B_52297.pdf .

European Commission. (2018b). Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2018. Sprawozdanie krajowe dotyczące Polski. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi .

European Commission. (2019). The Digital Economy and Society Index (DESI). https://digital-agenda-data.eu/ .

European Commission. (2020a). Digital Economy and Society Index. https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi .

European Commission. (2020b). Digital Economy and Society Index (DESI). Methodological note. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi .

European Commission. (2020c). EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2019 (EU 1000). https://iri.jrc.ec.europa.eu/data .

Eurostat. (2018). Digital economy and society statistics – enterprises. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_enterprises .

Eurostat. (2019). ICT specialists in employment. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_employment#Number_of_ICT_specialists .

FTSE. (2012). International Classification Benchmark. http://www.ftse.com/products/downloads/ICBStructure-Eng.pdf .

Gareth, J., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. (2017). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer. http://doi.org/10.1007/978-1-4614-7138-7 .

GUS. (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017. Information society in Poland. Results of statistical surveys in the years 2013–2017. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3417/1/4/1/information_society_in_poland._results_of_statistical_surveys_in_the_years_2013-2017.pdf .

Hernández, H., Grassano, N., Tübke, A., Potters, L., Gkotsis, P., Vezzani, A. (2016). EU R&D Scoreboard. The 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://doi.org/10.2791/15792 .

Hernández, H., Grassano, N., Tübke, A., Potters, L., Gkotsis, P., Vezzani, A. (2018). The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.2760/131813 .

Hernández, H., Grassano, N., Tübke, A., Amoroso, S., Csefalvay, Z., Gkotsis, P. (2019). The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.2760/04570 .

Hilmersson, F. P., Hilmersson, M. (2020). Networking to accelerate the pace of SME innovations. Journal of Innovation & Knowledge. http://dx.doi.org/10.1016/j.jik.2020.10.001 .

Hong, J. (2017). Causal relationship between ICT R&D investment and economic growth in Korea. Technological Forecasting and Social Change, 116, 70–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.005 .

Investin. (2017). Growth perspectives for Polish ICT sector by 2025. https://en.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2017_ict_sector_by_2025_en.pdf .

Jin, S., Cho, C. M. (2015). Is ICT a new essential for national economic growth in an information society? Government Information Quarterly, 32(3), 253–260. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.04.007 .

Jorgenson, D. W., Vu, K. M. (2016). The ICT revolution, world economic growth, and policy issues. Telecommunications Policy, 40(5), 383–397. https://doi.org/10.1016/J.TELPOL.2016.01.002 .

Kisielnicki, J. (2016). Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata. Studia Ekonomiczne, (281), 67–79. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_281/06.pdf .

Liu, C. (2017). International Competitiveness and the Fourth Industrial Revolution. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(4), 111–133. http://doi.org/10.15678/EBER.2017.050405 .

Nepelski, D., De Prato, G. (2012). Internationalisation of ICT R&D: a comparative analysis of Asia, the European Union, Japan, United States and the rest of the world. Asian Journal of Technology Innovation, 20(2), 219–238. http://doi.org/10.1080/19761597.2012.741392 .

OECD. (2004). OECD Information Technology Outlook. http://www.oecd.org/sti/ieconomy/37620123.pdf .

OECD., Eurostat. (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.

OECD Publishing. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/inn_cis8_esms_an3.pdf .

Palczewska, A., Palczewski, J., Robinson, R. M., Neagu, D. (14–16.08.2013). Interpreting random forest classification models using a feature contribution method. IEEE 14th International Conference on Information Reuse & Integration, San Francisco.

Pesole, A. (2015). How much does ICT contribute to innovation output? An analysis of the ICT component in the innovation output indicator. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://dx.doi.org/10.2791/5451991 .

Pradhan, R. P., Mallik, G., Bagchi, T. P. (2018). Information communication technology (ICT) infrastructure and economic growth: A causality evinced by cross-country panel data. IIMB Management Review, 30(1), 91–103. https://doi.org/10.1016/J.IIMB.2018.01.001 .

Schwab, K. (Ed.). (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf .

Sepehrdoust, H. (2018). Impact of information and communication technology and financial development on economic growth of OPEC developing economies. Kasetsart Journal of Social Sciences, 40(1). https://doi.org/10.1016/J.KJSS.2018.01.008 .

Sylwestrzak, M. (2018). Wpływ ICT na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2016 (Impact of ICT on economic growth in the European Union in the years 2006– 2016), Ekonomiczne Problemy Usług, 1(131), 361–369. http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-35 .

Vu, K. M. (2013). Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s economic growth. Information Economics and Policy, 25(4), 284–300. https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2013.08.002 .

Żelazny, R. (2015). Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego – implikacje dla rozwoju gospodarczego. Studia Ekonomiczne, (213), 45–58. https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/171967?id=171967&from=publication .

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny