Dariusz Kotlewski https://orcid.org/0000-0003-1059-7114
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest wykazanie, że wykonanie dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto w czterech wariantach umożliwia pogłębienie obserwacji procesów zachodzących w gospodarce. Warianty te uzyskano na podstawie dwóch zasadniczych dychotomii. Pierwsza dotyczyła dekompozycji na kontrybucje wynagrodzeń czynników produkcji z jednej strony oraz na kontrybucje zasobów czynników produkcji i ich produktywności (total factor productivity – TFP) z drugiej strony. Druga polegała na wykonaniu dekompozycji równolegle dla zatrudnionych oraz dla pracujących. Opracowana metodologia umożliwiła dokonanie obliczeń dla lat 2001–2015 na poziomie zagregowanym według sekcji PKD, województw oraz jednocześnie sekcji i województw. Przeprowadzono je na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych i rachunków narodowych GUS. Wyniki potwierdzają, że wykonanie dekompozycji według ww. dychotomii umożliwia pogłębienie analiz wzrostu gospodarczego, co jest szczególnie istotne w aspekcie regionalnym.

SŁOWA KLUCZOWE

czynniki produkcji, wynagrodzenie czynników produkcji, zasoby czynników produkcji, total factor productivity, dekompozycje wartości dodanej brutto, zatrudnieni, pracujący

JEL

O47, E22, E23, E24

BIBLIOGRAFIA

Acemoglu, D. (2003). Labor- and Capital-Augmenting Technical Change. Journal of the European Economic Association, 1(1), 1–37. DOI: 10.1162/154247603322256756.

van Ark, B. (2016). Are Emerging Markets Still Emerging? Pobrane z: http://www.worldklems.net//conferences/worldklems2016/worldklems2016_van-Ark_slides_2.pdf.

Gradzewicz, M., Growiec, J., Kolasa, M., Postek, Ł., Strzelecki, P. (2014). Poland’s exceptional performance during the world economic crisis: New growth accounting evidence (NBP Working Paper No. 186). Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/672f/3d78a635eee6ea1b3967577a72a01b49d473.pdf.

Havik, K., Mc Morrow, K., Orlandi, F., Planas, C., Raciborski, R., R?ger, W., Rossi, A., Thum-Thysen, A., Vandermeulen, V. (2014). The Production Function Methodology for Calculating Potential Growth Rates & Output Gaps. European Commission, Economic Papers, 535, 1–120. DOI: 10.2765/71437.

Hulten, C. R. (2009). Growth Accounting (NBER Working Paper No. 15341). Pobrane z: https://www.nber.org/papers/w15341.pdf.

ILO (2014). World of Work Report 2014. Geneve: International Labour Organization.

Jorgenson, D. W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. The American Economic Review, 53(2), 247–259.

Jorgenson, D. W. (1989). Productivity and Economic Growth. W: R. E. Berndt, E. J. Triplett (red.), Fifty Years of Economic Measurement: The Jubilee of the Conference on Research in Income and Wealth (s. 19–118). Chicago: The University of Chicago Press.

Jorgenson, D. W., Gollop, F. M., Fraumeni, B. M. (1987). Productivity and US Economic Growth. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Jorgenson, D. W., Griliches, Z. (1967). The explanation of Productivity Change. The Review of Economic Studies, 34(3), 249–283. DOI: 10.2307/2296675.

Jorgenson, D. W., Ho, M. S., Stiroh, K. J. (2005). Information Technology and the American Growth Resurgence. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Klump, R., McAdam, P., Willman, A. (2004). Factor Substitution and Factor Augmenting Technical Progress in the US: A Normalized Supply-Side System Approach (ECB Working Paper Series No. 367). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp367.pdf?1736264772425dc

185f0c26ad9f93ebd.

Kotlewski, D. (2015). Część B: Dekompozycje czynnikowe WDB na zatrudnionego. W: M. Lewandowski, Metoda dekompozycji Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz Wartości Dodanej Brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/.

Kotlewski, D. (2017a). Dekompozycje wartości dodanej brutto na wkłady wynagrodzeń czynników praca i kapitał. Wiadomości Statystyczne, 2(669), 31–51.

Kotlewski, D. (2017b). Problem cen w regionalnym rachunku produktywności. Wiadomości Statystyczne, 12(679), 50–63.

Kotlewski, D. (2018a). Rozdział I – Raport metodologiczny, Część B; Rozdział IV – Raport analityczny, Część B. W: M. Lewandowski, Identyfikacja źródeł zróżnicowania regionalnego Polski przy wykorzystaniu metod dekompozycji wzrostu i różnic Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz

Wartości Dodanej Brutto (WDB) per capita. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/ekonomia/.

Kotlewski, D. (2018b). Załączniki. Pobrane z: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/ekonomia/.

Kotlewski, D., Błażej, M. (2016). Metodologia rachunku produktywności KLEMS i jego implementacja w warunkach polskich. Wiadomości Statystyczne, 9(664), 86–108.

Kotlewski, D., Błażej, M. (2018). Implementation of KLEMS Economic Productivity Accounts in Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(334), 7–18. DOI: 10.18778/0208-6018.334.01.

Lewandowski, M. (2015). Metoda dekompozycji Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz Wartości Dodanej Brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/.

Milana, C. (2009). Solving the Index-Number Problem in a Historical Perspective (EU KLEMS Working Paper No. 43). Pobrane z: http://www.euklems.net/pub/no43(online).pdf.

O’Mahony, M., Timmer, M. P. (2009). Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database. The Economic Journal, 119(538) F374–F403. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2009.02280.x.

OECD. (2001). Measuring Productivity. Paris: OECD.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. DOI: 10.2307/1884513.

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312–320.

Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O’Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts. Version 1.0. PART I Metodology. Birmingham: EU

KLEMS Consortium. Pobrane z: http://www.euklems.net/data/EUKLEMS_Growth_and_Productivity_Accounts_Part_I_Methodology.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0