Katarzyna Wawrzyniak https://orcid.org/0000-0003-4161-3877 , Barbara Batóg https://orcid.org/0000-0001-9236-7405
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest identyfikacja prawidłowości w zakresie zmian w strukturze pracujących według sektorów ekonomicznych w przekroju województw. Analizie poddano lata 2010–2016. Wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego o pracujących według faktycznego miejsca pracy w sześciu sektorach ekonomicznych (grupach sekcji). Określono stopień podobieństwa sektorowej struktury pracujących w województwach do struktury w Polsce. Zróżnicowanie udziału procentowego pracujących według sektorów ekonomicznych w poszczególnych województwach oszacowano za pomocą względnego wskaźnika Herfindahla-Hirschmana. Zbadano również podobieństwo sektorowej struktury pracujących w województwach w ujęciu łańcuchowym (rok do roku), wykorzystując miarę podobieństwa struktur. Województwa pogrupowano według stopnia podobieństwa struktur, co pozwoliło wskazać regiony charakteryzujące się największymi i najmniejszymi zmianami w analizowanym okresie.
Z badania wynika, że w latach 2010–2016 zmiany w strukturze pracujących według sektorów ekonomicznych w poszczególnych województwach zachodziły powoli, przy czym w większości województw spadł udział pracujących w rolnictwie, a wzrósł w usługach związanych z działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz obsługą rynku nieruchomości. Największe zróżnicowanie udziału procentowego w strukturze pracujących zaobserwowano w woj. lubelskim, a najmniejsze – w małopolskim. Zmiany w strukturze pracujących według sektorów były najbardziej dynamiczne na początku badanego okresu (2011/2010), natomiast pod koniec – coraz wolniejsze.

SŁOWA KLUCZOWE

województwa, sektory ekonomiczne, struktura pracujących, wskaźnik Herfindahla- Hirschmana, miara podobieństwa struktur

JEL

J21, R23, C10

BIBLIOGRAFIA

Adamczyk, P. (2012). Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 29–37.

Batóg, B., Batóg, J. (2001). Analiza zbieżności struktur zatrudnienia w wybranych krajach wysokorozwiniętych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 11, 155–163.

Dąbrowska, E. (2013). Popyt na pracę w województwie podlaskim w świetle struktury sektorowej gospodarki regionu. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(66), 116–135.

Dworak, E., Malarska, A. (2010). Changes in Sectoral Structure of Employment in Poland in Comparison to the European Union. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 242, 7–29.

Klembowska, D. (2008). Zmiany w zatrudnieniu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW, 72, 51–63.

Klimczyk, P. (2008). Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 793, 17–28.

Kosmalski, R. (2008). Teoria trzech sektorów a struktura pracujących w Polsce na tle integracji z Unią Europejską. Zeszyty Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, 44, 5–24.

Kwiatkowska, W. (2016). Zmiany sektorowej struktury pracujących w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej w latach 2005–2014. Studia Prawno-Ekonomiczne, 99, 309–326.

Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów gospodarki. Warszawa: PWN.

Malina, A. (2006). Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Prace z zakresu prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 726, 5–21.

Malina, A. (red.) (2008). Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Walkowiak, R. (2016). Zmiany struktur zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 258, 245–252.

Wędrowska, E. (2012). Miary entropii i dywergencji w analizie struktur. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zajdel, M. (2010). Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 419–430.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0