Jadwiga Bożek https://orcid.org/0000-0003-0322-5646 , Janina Szewczyk https://orcid.org/0000-0002-8597-0422
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania omawianego w niniejszej pracy jest określenie skali, kierunków zmian oraz stopnia zróżnicowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010–2016 w ujęciu grup typologicznych województw. Badanie przeprowadzono na podstawie danych GUS dotyczących liczby gospodarstw rolnych według grup obszarowych w układzie województw za lata 2010 i 2016. W analizie przyjęto następujące grupy wielkościowe gospodarstw: do 2 ha użytków rolnych, 2–5 ha, 5–10 ha, 10–20 ha, 20– –50 ha oraz 50 ha i więcej. Opierając się na klasyfikacji rozmytej, wyodrębniono cztery grupy typologiczne, składające się z województw o podobnej strukturze obszarowej gospodarstw. Następnie przedstawiono zmiany w strukturze grup typologicznych i zróżnicowaniu międzygrupowym. We wszystkich grupach stwierdzono spadek ogólnej liczby gospodarstw, głównie gospodarstw do 10 ha, i wzrost liczby gospodarstw powyżej 50 ha, przy czym dynamika i skala zmian były zróżnicowane regionalnie. W największym stopniu zmniejszyła się liczba gospodarstw w województwach o najbardziej rozdrobnionej strukturze agrarnej. Struktura grup typologicznych zmieniła się nieznacznie.

SŁOWA KLUCZOWE

struktura obszarowa gospodarstw, województwa, klasyfikacja rozmyta, grupy typologiczne

JEL

Q00,C38

BIBLIOGRAFIA

Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Roczniki Integracji Europejskiej, (4), 87–97.

Bogocz, D., Bożek, J., Kukuła, K., Strojny, J. (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bożek, J. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w świetle wyników PSR 2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14(8), 21–26.

Bożek, J. (2013). Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, (9), 1–16.

Bożek, J., Bogocz, D. (2012). Zróżnicowanie przestrzenne struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, 20(1), 21–38.

Bożek, J., Bożek, B. (2011). Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 91–100.

Bożek, J., Sin, A., Nowak, Cz., Kukuła, K. (2018). Types of EU countries agrarian structure, based on fuzzy structure classification. Romanian Agricultural Research Journal, (35), 1–7.

Dzun, W. (2016). Możliwości analizy porównawczej zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych w latach 1990–2013 w świetle nowej definicji statystycznej gospodarstwa rolnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 349(4), 70–94. DOI: https://doi.org/10.5604/00441600.1225664.

Dzun, W., Jóźwiak, W. (2009). Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2(143), 73–92.

GUS. (2014). Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2017). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Jajuga, K. (1984). Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji. Przegląd Statystyczny, (3/4), 237–290.

Klepacki, B., Żak, A. (2013). Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z Unią Europejską. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(30), 1–17.

Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Kraków: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna „Monografie”, nr 89.

Mierosławska, A. (2008). Zmiany w strukturze agrarnej w trzy lata po akcesji Polski do UE w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe SERiA, 10(3), 392–397.

Mieszczankowski, M. (1983). Rolnictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.

Poczta, W., Sadowski, A., Baer-Nawrocka, A. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Stańko, S., Mikuła, A. (2016). Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 234–244.

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, (8), 338–353.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0