Mirosława Kaczmarek https://orcid.org/0000-0002-3844-6310
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Generacja Baby Boomers (BB), czyli osób urodzonych pomiędzy 1944 a 1963 r., obejmuje ponad 1/5 ogółu mieszkańców Europy, co czyni ją znaczącym segmentem konsumentów. Ważną cechą tej generacji jest wysokie zaufanie do systemu bankowego, które stanowi jeden z warunków adaptacji zmian technologicznych zachodzących w obszarze dystrybucji usług bankowych, w tym akceptacji bankowości internetowej (BI). W 2018 r. w Europie z BI korzystało średnio 37,1% osób z generacji BB, co pokazuje, że ten kanał dystrybucji ma nadal duże możliwości rozwoju. Poszczególne kraje europejskie wyraźnie różnią się zakresem wykorzystania internetu w realizacji usług bankowych przez osoby w wieku od 55 do 74 lat. Celem badania jest określenie struktury rynku BI w generacji BB pod względem cech społeczno-demograficznych (wykształcenia i płci). Wykorzystano dane Eurostatu za 2018 r.
Analizy struktury rynku BI dokonano pod względem płci i wykształcenia użytkowników, stosując jedną z metod analizy skupień – metodę Warda. Przeprowadzona analiza wykazała, że w pokoleniu BB liderami w BI są kraje nordyckie i Holandia, natomiast najmniejszy odsetek jej użytkowników znajduje się w krajach bałkańskich i południowej Europy, m.in. w Turcji i we Włoszech. Spośród analizowanych cech społeczno-demograficznych wykształcenie różnicuje wyodrębnione grupy krajów silniej niż płeć.

SŁOWA KLUCZOWE

bankowość internetowa, Baby Boomers, analiza skupień, metoda Warda

JEL

G10, G21, G41

BIBLIOGRAFIA

Abood, M., Zdenek, R., Kali, K. (2015). What Can We Do To Help? Adopting Age – Friendly Banking to Improve Financial Well-Being for Older Adults. Pobrane z: http://frbsf.org/cdinvestments.

Akinci, S., Aksoy, S., Atilgan, E. (2004). Adoption of internet banking among sophisticated consumer segments in an advanced developing country. International Journal of Bank Marketing, 22(3), 212–232. DOI: https://doi.org/10.1108/02652320410530322.

Alhabash, S., Jiang, M., Brooks, B., Rifon, N. J., LaRose, R., Cotten, S. R. (2015). Online Banking for the Ages: Generational Differences in Institutional and System Trust. Communication and Information Technologies Annual, 10, 145–171. DOI: 10.1108/S2050–206020150000010006.

Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W., Weiber, R. (2006). Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Chawla, D., Joshi, H. (2017). Consumer perspectives about mobile banking adoption in India – a cluster analysis. International Journal of Bank Marketing, 35(4), 616–636. DOI: https://doi.org/10.1108/IJBM–03–2016–0037.

Fünfgeld, B., Wang, M. (2009). Attitudes and behaviour in everyday finance: evidence from Switzerland. International Journal of Bank Marketing, 27(2), 108–128. DOI: https://doi.org/10.1108/02652320910935607.

Garczarczyk, J. (red.). (2004). Model jakości usług finansowych w Polsce. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Gospodarowicz, A. (red.). (2005). Bankowość elektroniczna. Warszawa: PWE.

Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

GUS. (2009) Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/3/1/l_prognoza_ludnosci_pl_2008-2035.pdf.

Harris, M., Cox, K. Ch., Musgrove, C. F., Ernstberger, K. W. (2016). Consumer preferences for banking technologies by age groups. International Journal of Bank Marketing, 34(4), 587–602. DOI: 10.1108/IJBM–04–2015–0056.

Hedvicakova, M., Svobodova, L. (2018). The Use of Internet and Mobile Banking in the Czech Republic. W: S. A. Al.-Sharhan, A. C. Simintiras, Y. K. Dwivedi, M. Janssen, M. Mäntymäki, L. Tahat, I. Moughrabi, T. M. Ali, N. P. Rana (red.), Challenges and Opportunities in the Digital Era (s. 376–386). DOI: 10.1007/978–3–030–02131–3_34.

Howcroft, B., Hamilton, R., Hewer, P. (2007). Customer involvement and interaction in retail banking: an examination of risk and confidence in the purchase of financial products. Journal of Services Marketing, 21(7), 481–491. DOI: 10.1108/08876040710824843.

Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 97, 385–398.

Kaczmarek, M. (2003). Zastosowanie metod analizy skupień w wielowymiarowej segmentacji rynku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1004, 202–209.

Kisiel, M. (2008). Internet a konkurencyjność banków w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Kłobukowska, J. (2016). Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów. Finanse i Prawo Finansowe, 3(1), 71–82.

Laukkanen, T., Sinkkonen, S., Laukkanen, P., Kivijarvi, M. (2008). Segmenting bank customers by resistance to mobile banking. International Journal of Mobile Communications, 6(3), 309–320. DOI: 10.1504/IJMC.2008.017513.

Machauer, A., Morgner, S. (2001). Segmentation of bank customers by expected benefits and attitudes. International Journal of Bank Marketing, 19(1), 6–18. DOI: 10.1108/ 02652320110366472.

Maciejewski, G. (2018). Zastosowanie analizy skupień w segmentacji użytkowników bankowości elektronicznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 525, 58–67. DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.525.05.

Mann, B. J. S., Sahni, S. K. (2012). Profiling Adopter Categories of Internet Banking in India: An Empirical Study. Vision, 16(4), 283–295. DOI: 10.1177/0972262912460187.

Mäenpää, K. (2006). Clustering the consumers on the basis of their perceptions of the Internet banking services. Internet Research, 16(3), 304–322. DOI: https://doi.org/10.1108/10662240610673718.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Patsiotis, A. G., Hughes, T., Webber D. J. (2012). Adopters and non-adopters of internet banking: a segmentation study. International Journal of Bank Marketing, 30(1), 20–42. DOI: 10.1108/02652321211195686.

Phan, T. Ch., Rieger, M. O., Wang, M. (2019). Segmentation of financial clients by attitudes and behavior: A comparison between Switzerland and Vietnam. International Journal of Bank Marketing, 37(1), 44–68, DOI: 10.1108/IJBM–07–2017–0141.

Poon, W. Ch. (2007). Users’ adoption of banking services: the Malaysian perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 23(1), 59–69. DOI: 10.1108/08858620810841498.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0