Bogdan Stefanowicz https://orcid.org/0000-0002-9802-2587
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Termin informacja jest znany od wieków, wciąż jednak nie wyjaśniono w pełni jego znaczenia. W literaturze można znaleźć wiele definicji i interpretacji tego pojęcia, ale żadnej z nich nie sposób uznać ani za wyczerpującą, ani za powszechnie satysfakcjonującą. Dlatego kwestia rozumienia informacji i sposobów dosięgnięcia jej sedna pozostaje nadal otwarta. Jednym z podejść do tego problemu jest posłużenie się środkami pomocniczymi, a spośród nich metaforami, które – choć nie zastąpią definicji – pozwalają pośrednio uchwycić sens omawianego terminu.
Celem artykułu jest pokazanie roli metafor w wyjaśnieniu niektórych cech i funkcji informacji przez analogię do innych pojęć, znanych z życia codziennego. Metafory tego rodzaju określa się mianem metafor informacyjnych. W artykule przytoczono kilka ich przykładów.

SŁOWA KLUCZOWE

informacja, metafory informacyjne, funkcje informacji

JEL

A2, C80

BIBLIOGRAFIA

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Currás, E. (2006). Informationism and neural information assimilation. Informationswissenschaft, 4(57), 203–210.

Drucker, P. (2010). Zarządzanie XXI wieku – wyzwania. Warszawa: New Media. Encyklopedia PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl.

Garczyński, S. (1984). Z informacją na bakier. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Haddad, Ph. (2012). Mądrości rabinów. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.

Hetmański, M. (2015). Świat informacji. Warszawa: Difin.

Kuraś, M., Zając, A. (1966). Metafory organizacyjne – narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (474), 5–27.

Lem, S. (1999). Bomba megabitowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Poczobut, R. (2005). Od informacji fizycznej do informacji fenomenalnej. W: M. Heller J. Mączka (red.), Informacja a rozumienie (s. 177–193), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych „Biblios”.

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3–4).

Stefanowicz, B. (2013). Informacja. Wiedza. Mądrość. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 66. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Szynkiewicz, M. (2014). Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13777/1/Studia_metod_32_2014_Mariusz_Szynkiewicz.pdf.

Wielki słownik wyrazów obcych PWN. (2005). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zając, A. (2009). Wykorzystanie metafor do identyfikacji potrzeb informacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (770), 23–35.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0