Sławomir Lisek https://orcid.org/0000-0001-6520-7203 , Lidia Luty https://orcid.org/0000-0001-8250-8331
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest przedstawienie użytecznego dla inwestorów wskaźnika atrakcyjności firmy. W badaniu zastosowano miernik syntetyczny, wykorzystując wskaźniki klasycznej analizy finansowej oraz narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej. Konstrukcję miernika oparto na elementach analizy fundamentalnej. Wzorowano się na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycji (TMAI) autorstwa Tarczyńskiego. Zweryfikowano użyteczność miary do budowy rankingu firm z branży informatycznej, biorąc pod uwagę ich potencjał dochodowy dla inwestorów. Analizę, obejmującą lata 2012—2016, przeprowadzono na podstawie danych wtórnych Giełdy Papierów Wartościowych.
Z analizy wynika, że przedstawiony wskaźnik właściwie odzwierciedla ranking firm pod względem ich atrakcyjności dla inwestorów. Jako miara uproszczona wymaga mniejszej ilości danych i jest mniej pracochłonna od klasycznej TMAI. Ponadto zaproponowany wskaźnik niweluje wpływ wartości skrajnych i nietypowych na porządkowanie liniowe badanych obiektów. Za atrakcyjne dla inwestorów mogą być uznane informatyczne spółki giełdowe, charakteryzujące się dobrą kondycją.

SŁOWA KLUCZOWE

wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej, miernik syntetyczny, analiza fundamentalna

JEL

C10, G10, G12, G30, M41

BIBLIOGRAFIA

Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bukietyńska, A., Ostasiewicz, W. (red.) (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, (4), 307—327.

Jabłoński, M. (2015). Ocena atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (73), 455—468.

Jajuga, K., Jajuga, T. (2000). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzemowska, M. (red.) (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Kraków: Akademia Ekonomiczna.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, (2), 219—231.

Kurtys, E. (red.) (1996). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nermend, K. (2017). Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sierpińska, M., Wędzki, D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol.

Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, (3), 275—300.

Tarczyński, W. (1996). Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych. Przegląd Statystyczny, (3), 49—66.

Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Nowa koncepcja analizy portfelowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tarczyński, W. (2004). Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji na przykładzie wybranych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, (15), 299—322.

Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2005). Ocena stabilności wybranych metod porządkowania liniowego dla problemu klasyfikacji spółek na potrzeby analizy portfelowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (1), 35—66.

Tarczyński, W., Hozer, J., Gazińska, M., Wawrzyniak, K. (1995). Analiza fundamentalna na Giełdzie Papierów Wartościowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie.

Tarczyński, W., Tarczyńska-Łuniewska, M., Tarczyński, P. (2017). Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (2), 21—31.

Walesiak, M. (2002). Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0