Tomasz Grabia https://orcid.org/0000-0001-7053-6618
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Za cel artykułu przyjęto zbadanie stopnia dopasowania rzeczywistych stóp procentowych z hipotetycznymi, obliczonymi na podstawie oryginalnej i zmodyfikowanej (ze zwiększonym znaczeniem luki PKB przy ustalaniu stóp procentowych) reguły Taylora. Analizę przeprowadzono dla dwóch największych pod względem nominalnego PKB gospodarek świata, tj. dla strefy euro i Stanów Zjednoczonych, w okresie 2001—2017.
W artykule postawiono dwie hipotezy. Po pierwsze, rzeczywiste stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego są silniej skorelowane ze stopami wynikającymi z oryginalnej reguły Taylora niż ze stopami wynikającymi z reguły zmodyfikowanej. Po drugie, rzeczywiste stopy procentowe Systemu Rezerwy Federalnej są silniej skorelowane ze stopami wynikającymi ze zmodyfikowanej reguły Taylora niż ze stopami wynikającymi z reguły oryginalnej. Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjęto hipotezę pierwszą, hipotezę drugą zaś odrzucono. Należy jednak zauważyć, że wyniki badania mogłyby być inne, gdyby nie kryzys gospodarczy, destabilizacja makroekonomiczna i brak możliwości obniżania stóp procentowych związany z zero lower bound. Dotyczy to zwłaszcza hipotezy drugiej i podokresu 2008—2017.

SŁOWA KLUCZOWE

Europejski Bank Centralny, System Rezerwy Federalnej, stopa procentowa, reguła Taylora, reguła adaptacyjna, reguła antycypacyjna

JEL

E43, E52, E58

BIBLIOGRAFIA

Arnone, M., Romelli, D. (2013). Dynamic central bank independence indices and inflation rate: a new empirical exploration. Journal of Financial Stability, 9(3), 385—398.

Asso, P. F., Kahn, G. A., Leeson, R. (2007). The Taylor Rule and the Transformation of Monetary Policy. Research Working Papers. The Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Research Department, (07—11).

Asso, P. F., Kahn, G. A., Leeson, R. (2010). The Taylor Rule and the Practice of Central Bank. Research Working Papers. The Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Research Department, (10—05).

Ball, L. (1997). Efficient Rules for Monetary Policy. NBER Working Paper Series, (5952). Pobrane z: https://www.nber.org/papers/w5952.pdf.

Baranowski, P. (2014). Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Blanchard, O., Gali, J. (2005). Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model. NBER Working Paper Series, (11806). Pobrane z: http://www.nber.org/papers/w11806.

Blanchard, O., Johnson, D. R. (2013). Macroeconomics. Harlow — Essex: Pearson Education Limited.

Borio, C., Disyatat, P. (2009). Unconventional monetary policies: an appraisal. BIS Working Papers, (292).

Conducting Monetary Policy. Pobrane z: https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/pf_3.pdf.

Curdia, V., Woodford, M. (2009a). Credit frictions and optimal monetary policy. BIS Working Paper, (278).

Curdia, V., Woodford, M. (2009b). Credit Spreads and Monetary Policy. NBER Working Paper, Series, (15289).

Davig, T., Leeper, E. M. (2007). Generalizing the Taylor Principle. American Economic Review, 97(3), 607—635.

Fernandez, M. J. A., Gonzalez, J. U. (2004). Stabilization Policy in EMU: The Case for More Active Fiscal Policy. Serie de Coleccion de Informes del Observatorio de Economia Europea del Instituto de Estudios Europeos, (3).

Gerdesmeir, D., Mongelli, F. P., Roffia, B. (2007). The Eurosystem, the US Federal Reserve and the Bank of Japan. Similarities and Differences. ECB Working Paper Series, (742).

Giammarioli, N., Valla, N. (2003). The Natural Real Rate of Interest in the Euro Area. Working Paper Series, European Central Bank, (233). Pobrane z: https://sta.uwi.edu/conferences/financeconference/Conference%20Papers/Session%2011/The%20Natural%20Real%20Rate%20of%20Interest%20in%20the%20Euro%20Area.pdf.

Grostal, W., Niedźwiedzińska, J., Stawasz, E. (2012). Zmiany w strategii i polityce komunikacyjnej Fed. Warszawa: NBP, Instytut Ekonomiczny.

Holston, K., Laubach, T., Williams, J. C. (2016). Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants. Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C., (2016-073). Pobrane z: https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016073pap.pdf.

King, M. (2006). Monetary policy: practice ahead of theory. W: K. Matthews, P. Booth (red.), Issues in Monetary Policy. The Relationships Between Money and Financial Markets (s. 10—24). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Koronowski, A. (2009). Polityka pieniężna a kryzysy finansowe. Gospodarka Narodowa, (10), 33—48.

Lenza, M., Pill, H., Reichlin, L. (2010). Monetary Policy in Exceptional Times. Working Paper Series, European Central Bank, (1253).

Martin, Ch., Milas, C. (2013). Financial crisis and monetary policy: Evidence from the UK. Journal of Stability, 9(4), 654—661.

McCallum, B. T. (2000). The Present and Future of Monetary Policy Rules. NBER Working Paper Series, (7916).

Minford, P. (2006). Optimal monetary policy with endogenous contracts: Is there a case for price-level targeting and money supply control? W: K. Matthews, P. Booth (red.), Issues in Monetary Policy. The Relationships Between Money and Financial Markets (s. 63—79). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Mishkin, F. S. (2002). Zagadnienia strukturalne w skutecznej polityce planowania poziomu inflacji w krajach transformacji ustrojowej. Pobrane z: https://www.nbp.pl/konferencje/falenty2002/pdf_pl/mishkin.pdf.

O’Driscoll, G. P. (2017). Rethinking Central Banking. Cato Journal, 37(2), 287—302.

Pszczółka, I. (2008). Ewolucja polityki ekonomicznej w integrującej się Europie. W: J. L. Bednarczyk (red.), Współczesna polityka gospodarcza (s. 90—108). Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Reinhart, C. M., Reinhart, V. (2011). Pride Goes before a Fall: Federal Reserve Policy and Asset

Markets. NBER Working Paper Series, (16815). Pobrano z: https://www.nber.org/papers/w16815.

Rzońca, A. (2014). Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sławiński, A. (2010). Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną. Ekonomista, (2), 145—162.

Sławiński, A. (2011). Stabilność finansowa. W: A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna (s. 51—65). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Svensson, L. E. O. (2011). Monetary Policy after the Crisis. Pobrane z: https://www.frbsf.org/economic-research/files/Svensson2.pdf.

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, (39), 195—214.

Taylor, J. B. (1995). Monetary policy implications of greater fiscal discipline. Proceedings — Economic Policy Symposium — Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, 151—170.

Taylor, J. B. (2007a). Explanatory Power of Monetary Policy Rules. NBER Working Paper Series, (13685).

Taylor, J. B. (2007b). Housing and Monetary Policy. NBER Working Paper Series, (13682).

Wojtyna, A. (2012). Banki centralne po kryzysie: czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego? Gospodarka Narodowa, (7—8), 45—65.

Woodford, M. (2010). Financial Intermediation and Macroeconomic Analysis. Journal of Economic Perspectives, 24(4), 21—44.

Zudel, B., Melioris, L. (2016). Five years in a balloon: Estimating the effects of euro adoption in Slovakia using synthetic control method. Economics Department Working Papers, OECD, (1317).

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0