Józefa Famielec https://orcid.org/0000-0001-5248-8472 , Anna Kijanka https://orcid.org/0000-0003-2326-9718 , Renata Żaba-Nieroda https://orcid.org/0000-0002-5344-8621
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Emisja dwutlenku węgla (CO2) jest obiektywnym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego świata. Zapewnienie stałego spadku emisji CO2 w warunkach wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego wymaga strukturalnej analizy zależności systemowych. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie udziału różnych czynników społeczno-gospodarczych w kształtowaniu się zmian emisji CO2. Analizę przeprowadzono na podstawie dekompozycji tempa zmian emisji CO2 w odniesieniu do zmian: emisyjności produktu krajowego brutto (PKB), produktywności roboczogodziny, liczby zatrudnionych i czasu pracy jednego zatrudnionego. Wykorzystano dane statystyczne odnoszące się do gospodarki w Polsce. Przyjęto okres badawczy obejmujący lata 1990—2015.
Wyniki badań pokazują, że najbardziej znaczący wkład w zmiany emisji CO2 w Polsce miał wzrost gospodarczy. Stałemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszył spadek emisyjności PKB. Obserwowany w niektórych okresach wzrost podaży pracy przyczyniał się do wzrostu udziału tego czynnika w zmianach emisji zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę rosnącą produktywność siły roboczej, wysiłkom zmierzającym do zwiększenia wielkości zatrudnienia powinno towarzyszyć zmniejszanie się liczby godzin pracy jednego pracownika.

SŁOWA KLUCZOWE

emisyjność PKB, emisje CO2, zanieczyszczenie, wzrost gospodarczy

JEL

O04, Q05

BIBLIOGRAFIA

Ayres, R. U. (2008). Sustainability economics: Where do we stand? Ecological Economics, 67, 281—310.

Ayres, R. U., Voudouris, V. (2014). The economic growth enigma: Capital, labour and useful energy? Energy Policy, 64, 16—28.

Ayres, R. U., Warr, B. (2005). Accounting for growth: the role of physical work. Structural Change and Economic Dynamics, 16, 181—209.

Cullen, J. M., Allwood, J. M. (2010). Theoretical efficiency limits for energy conversion devices. Energy, (5), 2059—2069.

Eisenmenger, N., Warr, B., Magerl, A. (2016). Trends in Austrian Resource Efficiency: An Exergy and Useful Work Analysis in Comparison to Material Use, CO2 Emissions, and Land Use. Journal of Industrial Ecology, 21(5), 1—12.

Hall, C., Tharakan, P., Hallock, J., Cleveland, C., Jefferson, M. (2003). Hydrocarbons and the evolution of human culture. Nature, 426, 318—322.

Kaya, Y. (1990). Impact of carbon dioxide emission control on GNP growth: interpretation of proposed scenarios. Paper presented to IPCC Energy and Industry Sub-group, Response Strategies Working Group.

Mardani, A., Streimikiene, D., Cavallaro, F., Loganathan, N., Khoshnoudi, M. (2019). Carbon dioxide (CO2) emissions and economic growth: A systematic review of two decades of research from 1995 to 2017. Science of The Total Environment, 649, 31—49.

Mises von, L. (2007). Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa. OECD/IEA. (2017). Energy Policies of IEA Countries, Poland 2016 Review. OECD/International Energy Agency.

Seibel, S. (2003). Decomposition Analysis of Carbon Dioxide Emission Changes in Germany — conceptual framework and empirical results. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Soliński, J. (2012). Sektor energii świata i Polski. Warszawa—Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Sorell, S. (2010). Energy, Economic Growth and Environmental Sustainability: Five Propositions. Sustainability, 2, 1784—1809.

Stern, D. I., Kander, A. (2012). The Role of Energy in the Industrial Revolution and Modern Economic Growth. The Energy Journal, 33(3), 125—152.

Szukalski, S. M. (2013). Zagrożenia globalne wynikające ze zmian strukturalnych. W: E. Mączyńska, J. J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe (203—225). Warszawa: PAN.

Treeck, T. (2012). “Wohlstand ohne Wachstum” braucht gleichmäßige Einkommensverteilung. Aus Politik und Zeitgeschichte, 62(27), 32—38).

Wang, S., Li, G., Fang, C. (2018). Urbanization, economic growth, energy consumption, and CO2 emissions: Empirical evidence from countries with different income levels. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, part 2, 2144—2159.

Warr, B., Ayres, R. U. (2010). Evidence of causality between the quantity and quality of energy consumption and economic growth. Energy, 35, 1688—1693.

Warr, B., Schandl, H., Ayres, R. U. (2008). Long term trends in resource exergy consumption and useful work supplies in UK, 1900 to 2000. Ecological Economics, 68, 126—140.

Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny