Anna Niewiadomska https://orcid.org/0000-0002-7919-7621 , Ewa Sobolewska-Poniedziałek https://orcid.org/0000-0003-4142-681X
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wskazują na rosnącą skalę imigracji zarobkowej do Polski z krajów bliskich kulturowo i geograficznie. Zwiększony napływ pracowników z innych krajów, głównie z Ukrainy, obserwuje się również w woj. lubuskim. Celem badania jest identyfikacja skali i struktury imigracji zarobkowej w woj. lubuskim według wybranych cech. Wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, MRPiPS i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze za lata 2014—2017. W szczególności badano strukturę narodowościową imigrantów i strukturę branż, w których popyt na pracę jest zaspokajany przez cudzoziemców. Przeprowadzona analiza danych zastanych oraz analiza porównawcza potwierdziła nasilenie potrzeby zaspokojenia popytu na pracę imigrantów w woj. lubuskim oraz zmianę w strukturze rozmieszczenia imigrantów na polskim rynku pracy. Cudzoziemcy zatrudnieni w woj. lubuskim świadczą pracę głównie w transporcie i gospodarce magazynowej, przetwórstwie przemysłowym, działalności w zakresie administrowania oraz budownictwie. Największe deficyty pracowników dotyczyły operatorów i monterów maszyn, robotników przemysłowych, rzemieślników oraz pracowników wykonujących proste prace. Wnioski z analizy danych wtórnych z badanego okresu były zbieżne z wynikami wywiadu nieustrukturyzowanego przeprowadzonego w styczniu 2018 r. z przedstawicielami biura pośrednictwa pracy z woj. lubuskiego.

SŁOWA KLUCZOWE

imigracja zarobkowa, rynek pracy, popyt na pracę, województwo lubuskie

JEL

J21, J23, J61

BIBLIOGRAFIA

Anioł, W. (1994). Migracje w Europie. W: S. Golinowska, E. Marek (red.), Charakterystyka procesów migracyjnych, t. 1 (s. 78—96). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Brunarska, Z., Grotte, M., Lesińska, M. (2012). Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne. CMR Working Paper, 60(118).

Chmielewska, I., Dobroczek, G., Panuciak, A. (2018). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce — raport z badania. Warszawa: Departament Statystyki NBP.

Chmielewska, I., Dobroczek, G., Puzynkiewicz, J. (2016). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce — raport z badania. Warszawa: Departament Statystyki NBP.

GUS. (2014). Prognoza ludności na lata 2014—2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018a). Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 roku (dane wstępne). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018b). Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r. Stan w dniu 31 XII. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018c). Popyt na pracę w 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

INSE. (2015). Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Warszawa: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Kawczyńska-Butrym, Z. (2008). Migracje zarobkowe — w poszukiwaniu możliwości zwiększania własnego potencjału/kapitału. W: M. S. Zięba (red.), Migracja — wyzwanie XXI wieku (s. 53—65). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Maryański, A. (1984). Migracje w świecie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

MRPiPS. (2018). Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w I półroczu 2017 roku. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyczyny emigracji setek tysięcy Ukraińców. Pobrane z: https://pl.sputniknews.com/swiat/201802217404076-Ukraina-emigracja-przyczyna-Polska/.

Pujer, K. (2017). Poakcesyjne migracje zarobkowe Polaków. W: T. Homoncik, K. Pujer, I. Wolańska, Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy (s. 7—33). Wrocław: Wydawnictwo Exante.

Smith, J. P., Edmonston, B. (red.). (1997). The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration. Washington D.C.: National Academy Press.

UN. (2017). World Population Prospects: The 2000 Revision, vol. II, Sex and Age Distribution of the World Population. New York: United Nations.

US. (2015). Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2014 r. Zielona Góra: Urząd Statystyczny.

WUP. (2018). Rynek pracy województwa lubuskiego w roku 2017. Zielona Góra: Wojewódzki Urząd Pracy.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0