Marek Rocki https://orcid.org/0000-0001-9705-5726
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Analizy jakości kształcenia w szkołach wyższych często wiążą wysoką jakość z aktywnością naukową pracowników jednostki prowadzącej studia. Opublikowanie przez Narodowe Centrum Nauki zestawienia wnioskodawców w konkursach o granty badawcze z lat 2013—2017, a jednocześnie dostępność informacji z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów pozwalają na dokonanie próby weryfikacji tej zależności. Zasadnicze wyniki analiz dotyczą uczelni, których jednostki występowały o granty w zakresie nauk ekonomicznych. Prowadzone badania wskazują na niezbyt silny, ale statystycznie istotny związek między zarobkami absolwentów a aktywnością naukową kadr akademickich.

SŁOWA KLUCZOWE

aktywność naukowa, jakość kształcenia, zarobki absolwentów, szkoły wyższe

JEL

A23, I21, J29, H89

BIBLIOGRAFIA

Błażejowski, J. (2007). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym — perspektywy Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W: T. Szulc (red.), Jakość kształcenia w szkołach wyższych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Brzezicki, Ł., Prędki, A. (2018). Pomiar efektywności publicznych szkół wyższych za pomocą metod DEA, SFA oraz StoNED. Wiadomości Statystyczne, (5), 5—24.

Ernst & Young, IBnGR (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020. Warszawa: Ernst & Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Rocki, M. (2018a). Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce. Ekonomista, (1), 89—102.

Rocki, M. (2018b). Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków. Nauka i szkolnictwo wyższe, (1), 219—239.

Whitehouse, C. H. (2001). Citation rates and impact factor: should they matter? The British Journal of Radiology, (74), 1—3.

Wnuk-Lipińska, E., Wójcicka, M. (1995). Projekt recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach.

W: E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.), Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski (s. 145—184). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.

Wójcicka, M. (1995). Zapewnianie jakości kształcenia w polskich uczelniach — założenia i wyniki badań ankietowych. W: E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.), Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski (s. 9—24). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.

Wójcicka, M. (2001). Ewaluacja, ocena, pomiar. W: M. Baster-Grąślewicz, M. Wójcicka (red.), Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny (s. 36—38). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0