Artur Mikulec https://orcid.org/0000-0001-8249-2296
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest omówienie sposobu konstrukcji przekrojowych tablic trwania oraz przedstawienie wyników przekrojowej analizy czasu trwania przedsiębiorstw w woj. łódzkim (w tym w miastach na prawach powiatu: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach) w latach 2001—2015, przeprowadzonej na podstawie danych REGON. Przedstawiono wybrane informacje z przekrojowych tablic trwania firm w ujęciu rocznym, sporządzonych dla przedsiębiorstw zlikwidowanych w woj. łódzkim, m.in. ocenę prawdopodobieństwa likwidacji i przetrwania przedsiębiorstw w pierwszym, trzecim i piątym roku przed likwidacją oraz ocenę prawdopodobieństwa dotrwania i przetrwania w okresie 0—1, 0—3 i 0—5 lat przed likwidacją.
Uzyskane wyniki potwierdziły, że w każdym z analizowanych okresów występowało duże podobieństwo charakterystyk związanych z czasem trwania przedsiębiorstw w całym woj. łódzkim oraz w Łodzi. Sytuacja przedsiębiorstw z Piotrkowa Trybunalskiego i ze Skierniewic różniła się pod względem czasu trwania od sytuacji jednostek z Łodzi, szczególnie w przypadku trzeciego roku działalności gospodarczej przed likwidacją.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza trwania, tablice przekrojowe, tablice trwania przedsiębiorstw, województwo łódzkie, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice

JEL

C10, C14, C41

BIBLIOGRAFIA

Aalen, O. O., Borgan, O., Gjessing, H. K. (2008). Survival and event history analysis. A process point of view. New York: Springer Science+Business Media, LLC.

Balicki, A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski.

Celińska-Janowicz, D. (2016). Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Wiadomości Statystyczne, (1), 27—43.

Frątczak, E., Jóźwiak, J., Paszek, B. (1996). Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Frątczak, E., Sienkiewicz, U., Babiker, H. (2014). Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

GUS. (2017). Trwanie życia w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hozer, J., Markowicz, I., Stolorz, B. (2008). Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.

Jackowska, B. (2013). Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kędelski, M. (1997). Przekrojowe tablice trwania życia ludności Wielkopolski w 1864. Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (251), 95—108.

Klein, J. P., Goel, P. K. (red.) (1992). Survival analysis: state of the art. Warszawa: Springer Science & Business Media.

Landmesser, J. M. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Markowicz, I., Stolorz, B. (2006). Wykorzystanie analizy historii zdarzeń do konstrukcji tablic żywotności firm. Wiadomości Statystyczne, (4), s. 1—7.

Mikulec, A. (2017). Analiza wskaźnikowa trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Wiadomości Statystyczne, (11), s. 29—55.

Mikulec, A. (2018a). Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Wiadomości Statystyczne, (5), s. 56—77.

Mikulec, A. (2018b). Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw zlikwidowanych w Łodzi w latach 2001—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.32588.26246.

Mikulec, A. (2018c). Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw zlikwidowanych w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2001—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.11616.74244.

Mikulec, A. (2018d). Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw zlikwidowanych w Skierniewicach w latach 2001—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.35943.70564.

Mikulec, A. (2018e). Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw zlikwidowanych w województwie łódzkim w latach 2001—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.29232.81928.

Mikulec, A. (2018f). Przedsiębiorstwa zlikwidowane w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach w latach 2001—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.34081.10081.

Mikulec, A. (2018g). Przedsiębiorstwa zlikwidowane w województwie łódzkim (w tym w Łodzi) w latach 2001—2015.pdf. DOI: 10.13140/RG.2.2.13948.44166.

Ptak-Chmielewska, A. (2012). Dostępność i przydatność danych do analizy przeżycia przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, (6), s. 1—15.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0