Marcin Salamaga https://orcid.org/0000-0003-0225-6651
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania przedstawionego w artykule jest przeprowadzenie analizy porównawczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie efektów towarzyszących zmianom ich eksportu. Wykorzystano dane Eurostatu za rok 2016. Efekty zmian eksportu poszczególnych krajów wyodrębniono na podstawie modelu stałego udziału w rynku (Constant Market Share — CMS) opracowanego przez Leamera i Sterna. Obliczone efekty: popytowy, struktury przestrzennej, struktury towarowej i konkurencji umożliwiły szczegółową ocenę źródeł zmian zachodzących w eksporcie porównywanych krajów i pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu zmiany w eksporcie można wytłumaczyć koniunkturą w światowym handlu określonymi grupami towarów, a w jakim wynikają one z konkurencyjności samych krajów. Dzięki zastosowaniu metod wielowymiarowej analizy statystycznej dla wyznaczonych efektów zidentyfikowano grupy krajów o najbardziej zbliżonej pozycji w układzie przestrzenno-towarowym, w tym krajów o podobnej konkurencyjności handlu.

SŁOWA KLUCZOWE

metoda CMS, segmentacja rynków zagranicznych, analiza skupień, Europa Środkowo-Wschodnia

JEL

F1, B17, C1

BIBLIOGRAFIA

Dolnicar, S. (2004). Beyond „Commonsense Segmentation” — a Systematic of Segmentation Approaches in Tourism. Journal of Travel Research, 42(3), 244—250.

Duliniec, E. (1994). Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.

Green, P. E. (1977). New Approach to Market Segmentation. Business Horizons, 20(1), 61—73.

Gutman, J. (1984). Analyzing Consumer Orientations Toward Beverages through Means-End Chain Analysis. Psychology & Marketing, 1(3/4), 23—43.

Hassan, S. S., Craft, S. H. (2005). Linking Global Market Segmentation Decisions with Strategic Positioning Options. Journal of Consumer Marketing, 22(2), 81—89.

Kumar, V. (2000). International Marketing Research. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Leamer, E., Stern, R. (1970). Quantitative International Economics. Chicago: Aldine Publishing Co.

Misala, J., Pluciński, E. M. (2000). Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 152—153.

Mynarski, S. (2001). Badania rynkowe w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Rao, Ch. P., Wang, Z. (1995). Evaluating Alternative Strategies in Standard Industrial Markets. European Journal of Marketing, 29(2), 58—75.

Sobczak, E. (2010). Segmentacja rynków zagranicznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tyszyński, H. (1951). World trade in manufactured commodities, 1899—1950. The Manchester School of Economic and Social Studies, 19(3), 272—304.

Walesiak, M., Bąk, A. (2000). Conjont analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Wind, Y. (1978). Issues and Advances in Segmentation Research. Journal of Marketing Research, 15(3), 317—337.

Young, S., Feigin, B. (1975). Using the Benefit Chain for Improved Strategy Formulation. Journal of Marketing, 39(3), 72—74.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0