Piotr Zapadka
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Tajemnica statystyczna, jako jedna z tajemnic prawnie chronionych, jest częścią ustrojowej architektury prawnej mającej na celu koherentne zabezpieczenie prawa do prywatności jednostek przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb publicznych w zakresie gromadzenia danych dla statystyki publicznej. Ta sfera normatywna wymaga zatem wypracowania rozsądnego kompromisu między uzasadnionym interesem publicznym a interesem prywatnym. W artykule analizowane są wybrane aspekty tajemnicy statystycznej jako instrumentu realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony prywatności osób fizycznych uczestniczących w badaniach statystycznych. Celem pracy jest ukazanie, w jakim stopniu proces gromadzenia danych statystycznych określony w ustawie o statystyce publicznej stanowi uprawnioną i prawnie dozwoloną ingerencję w sferę konstytucyjnych wolności i praw osób fizycznych. Analiza regulacji prawa międzynarodowego i prawa polskiego prowadzi do wniosku, że tajemnica statystyczna pełni funkcje ochronne wobec prawa do prywatności osób fizycznych zagwarantowanego w art. 47 Konstytucji RP.

SŁOWA KLUCZOWE

prawo do prywatności, tajemnica statystyczna, interes publiczny, interes prywatny, statystyka publiczna

JEL

K100

BIBLIOGRAFIA

Braciak, J. (2002). Prawo do prywatności. W: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. Warszawa: C.H.Beck.

Fleszer, D. (2015). Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Roczniki Administracji i Prawa, 15(1), 19–30.

Mednis, A. (2006). Prawo do prywatności a interes publiczny. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska.

Safjan, M. (1997). Prawo do ochrony życia prywatnego. W: L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Sarnecki, P. (2003). Komentarz do art. 54 Konstytucji. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3 (s. 2–4). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Warren, S. D., Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193–220.

Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber.

Zawadzka, Z. (2013). Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0