Adam Baszyński https://orcid.org/0000-0001-6720-8824
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W Rosji istnieje prawie pół tysiąca banków, ale czy oznacza to, że sektor bankowy jest w tym kraju konkurencyjny? Celem badania jest ustalenie stopnia konkurencji w sektorze bankowym w Rosji w kontekście podjętych reform zmierzających do wzmocnienia kapitałowego i ograniczenia liczebności banków. Analizę obejmującą lata 2010–2015 oparto na sprawozdaniach finansowych banków (bilansach oraz rachunkach zysków i strat) zaczerpniętych z BankScope. Zbadano wskaźniki koncentracji i obliczono niestrukturalne miary konkurencji oraz porównano konkurencję na rynku usług bankowych w Rosji z gospodarkami wschodzącymi o podobnej wielkości: Brazylią, Indiami i Chinami. Zastosowane niestrukturalne miary konkurencji (statystyka H, indeks Lernera czy wskaźnik Boone’a) pokazują, że konkurencję na rynku usług bankowych w Rosji można określić mianem monopolistycznej. Struktury rynku usług bankowych w pozostałych krajach również odpowiadają konkurencji monopolistycznej, przy czym są bardziej konkurencyjne niż w Rosji.

SŁOWA KLUCZOWE

konkurencja bankowa, struktura rynku, Rosja

JEL

G21, L11

BIBLIOGRAFIA

Anzoategui, D., Martinez Peria, M., Melecky, M. (2010). Banking Sector Competition in Russia. (World Bank Policy Research Working Paper, 5449). Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/981771468105282509/Banking-sector-competition-in-Russia.

Baker McKenzie. (2019). Doing Business in Russia 2018. Pobrane z: https://www.bakermckenzie.com/en/.

Baszyński, A. (2014). Koncentracja i konkurencja w sektorach bankowych transformujących się krajów europejskich: studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Baszyński, A., Piątek, D., Pilc, M., Szarzec, K. (2014). Instytucje w krajach transformujących się. Warszawa: Global Development Research Group.

Baumol, W. J. (1982). Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure. American Economic Review, 72(1), 1–15.

Baumol, W. J., Panzar, J. C., Willig, R. D. (1982). Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Honohan, P. (2009). Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policies. World Bank Research Observer, 24(1), 119–145.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R. (2006). Bank Concentration, Competition and Crises: First Results. Journal of Banking and Finance, 30(5), 1581–1603.

Bikker, J. A., van Leuvensteijn, M. (2005). An Exploration into Competition and Efficiency in the Dutch Life Insurance Industry. (DNB Working Paper, 47). Pobrane z: https://www.dnb.nl/binaries/Working%20Paper%2047_tcm46-146704.pdf.

Boone, J. (2008). A New Way to Measure Competition. Economic Journal, 118(531), 1245–1261.

Carletti, E., Hartmann, P. (2003). Competition and Financial Stability: What’s Special about Banking? W: P. Mizen (red.), Monetary History, Exchange Rates and Financial Markets: Essays in Honour of Charles Goodhart (s. 202–229). Cheltenham: Edward Elgar.

CBR. (2003). Banking Supervision Report 2002. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

CBR. (2006). Banking Supervision Report 2005. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

CBR. (2009). Banking Supervision Report 2008. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

CBR. (2012). Banking Supervision Report 2011. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

CBR. (2013). Banking Supervision Report 2012. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

CBR. (2016). Banking Supervision Report 2015. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

CBR. (2017). Banking Supervision Report 2016. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

CBR. (2018). Banking Supervision Report 2017. Moscow: Central Bank of Russia Federation.

Cetorelli, N. (1999). Competitive Analysis in Banking: Appraisal of the Methodologies. Economic Perspectives. Federal Reserve Bank of Chicago, Q1, 2–15.

Cetorelli, N. (2003). Life-cycle Dynamics in Industrial Sectors: The Role of Banking Market Structure. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, (85), 135–147.

Cetorelli, N., Strahan, P. (2006). Finance as a Barrier to Entry: Bank Competition and Industry Structure in Local U.S. Market. Journal of Finance, 61(1), 437–461.

Claessens, S., Laeven, L. (2004). What Drives Bank Competition? Some International Evidence? Journal of Money, Credit, and Banking, 36(3), 562–583.

Davydenko, V. A., Kaźmierczyk, J., Romashkina, G. F. (2018). A Comparative Analysis of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia. Comparative Sociology, 17(3–4), 299–317.

Demirgüç-Kunt, A., Martinez Peria, M. S. (2010). A Framework for Analyzing Competition in the Banking Sector: an Application to the Case of Jordan. (Policy Research Working Paper 5499). Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/349041468063241288/A-framework-foranalyzing-competition-in-the-banking-sector-an-application-to-the-case-of-Jordan.

Fungáčová, Z., Solanki, L., Weill, L. (2010). Market Power in the Russian Banking Industry. (BOFIT Discussion Papers No. 3). Pobrane z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1578247.

Giocoli, N. (2012). Who Invented the Lerner Index? Luigi Amoroso, the Dominant Firm Model, and the Measurement of Market Power. Review of Industrial Organization, 41(3), 181–191.

Gorynia, M. (1995). Mezoekonomia – modele samoregulacji branży. Ekonomista, (5–6), 815–837.

Koskela, E., Stenbacka, R. (2000). Is There a Tradeoff between Bank Competition and Financial Fragility? Journal of Banking and Finance, 24(12), 1853–1873.

Lerner, A. P. (1934). The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power. Review of Economic Studies, 1(3), 157–175.

Molyneux, P., Thornton, J., Lloyd-Williams, M. (1996). Competition and Market Contestability in Japanese Commercial Banking. Journal of Economics and Business, 48(1), 33–45.

Noga, A. (1998). Wpływ koncentracji na siłę konkurencji. Spory w teorii ekonomii. W: A. Sosnowska (red.), Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw (s. 23–36). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Panzar, J. C., Rosse, J. N. (1987). Testing for ‘Monopoly’ Equilibrium. Journal of Industrial Economics, 35(4), 443–456.

Pawłowska, M. (2014). Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Reinhart, C. M., Rogoff, K. S. (2008). Banking Crises, An Equal Opportunity Menace. (NBER Working Paper No. 14587). Pobrane z: https://www.nber.org/papers/w14587.

Schaeck, K., Čihák, M. (2008). How Does Competition Affect Efficiency and Soundness in Banking? New Empirical Evidence. (European Central Bank Working Paper Series No. 932). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp932.pdf.

Schaeck, K., Čihák, M. (2010). Competition, Efficiency, and Soundness in Banking: An Industrial Organization Perspective. (CentER Discussion Paper No. 2010-68S). Pobrane z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1635245.

Ushakova, Y., Kruglova, A. (2018). Competition in Russia’s Banking Sector Prior to and After Supervision Policy Enhancement: Conclusions Based on Interest Rate Dispersion and Spread. Russian Journal of Money and Finance, 77(2), 22–50.

Żukowski, M. (2006). Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Rosji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0