Jan Kordos
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Białoń, L. (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet.

Białoń, L. (2014). Dylematy pomiaru innowacyjności. W: E. Frątczak, A. Kamińska, J. Kordos (red.), Statystyka: zastosowania biznesowe i społeczne (s. 135–146). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Białoń, L., Kamińska, A. (red.). (2014). Uwarunkowania przekształceń małych i średnich przedsiębiorstw w firmy innowacyjne: zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Pobrane z: http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/wazniejsze-publikacje.

Birkinshaw, J., Hamel, G., Mol, M. J. (2008). Management Innovation. Academy of Management Review, 33(4), 825–845. Pobrane z: http://faculty.london.edu/jbirkinshaw/assets/documents/5034421969.pdf.

Bracha, Cz. (1996). Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dalenius, T. (1957). Sampling in Sweden. Contributions to the Methods and Theories of Sample Survey Practice. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Deming, W. E. (1950). Some Theory of Sampling. New York: Wiley.

Domański, Cz., Pruska, K. (2001). Metody statystyki małych obszarów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fisz, M. (1950). Konsultacje prof. Neymana i wnioski z nich wypływające. Studia i Prace Statystyczne, (3–4), 14–27.

GUS. (1969). Zastosowanie metod matematycznych w statystyce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1970a). Wybrane problemy prognoz statystycznych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1970b). Statystyczna ocena wyników badań budżetów rodzinnych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1971a). Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1971b). Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1972). Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1973). Stan i perspektywy rozwoju statystyki w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1976). Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1978). Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS: prace Komisji Matematycznej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1979). Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej (wydanie drugie – zmienione). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1986). Metodyka i organizacja badań budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1987a). Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1987b). Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach statystycznych GUS (1981–1986). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1989). Problemy badań statystycznych metodą reprezentacyjną. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1992). Poverty Measurement for Economies in Transition in Eastern European Countries. Warsaw: Statistics Poland, Polish Statistical Association.

GUS. (1995). Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (1998). Metodologia i organizacja mikrospisów. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2002). Warunki życia ludności w 2001 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2005). Budżet czasu ludności. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2006). Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2008). Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2006. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2011a). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2011b). Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011: raport z wyników. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kamińska, A. (2017). Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Kordos, J. (1973). On Analysis of Sampling and Non-Sampling Errors in Official Statistics in Poland. Proceeding of the 40th Session of the International Statistical Institute, (45), 609–616.

Kordos, J. (1985). Towards an Integrated System of Household Surveys in Poland. Bulletin of the International Statistical Institute, (51), 1–18.

Kordos, J. (1987). Dokładność danych w badaniach społecznych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kordos, J. (1988a). Jakość danych statystycznych. Warszawa: PWE.

Kordos, J. (1988b). Time Use Surveys in Poland. Statistical Journal of the United Nations ECE, 5(2), 159–168.

Kordos, J. (1998). Social Statistics in Poland and its Harmonisation with the European Union Standards. Statistics in Transition, 3(4), 617–639.

Kordos, J. (2001). Some Data Quality Issues in Statistical Publications in Poland. Statistics in Transition, 5(3), 475–489.

Kordos, J. (2005). Household surveys in transition countries. W: UN Statistics Division, Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries (s. 571–619). Pobrane z: http://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/pdf/Chapter_25.pdf.

Kordos, J. (2007). Some Aspects of Post-Enumeration Surveys in Poland. Statistics in Transition new series, 8(3), 563–576.

Kordos, J. (2011). Professor Jerzy Neyman – some reflections. Lithuanian Journal of Statistic, 50(1), 114–122.

Kordos, J. (2012a). Application of Rotation Methods in Sample Surveys in Poland. Statistics in Transition new series, 13(2), 47–64.

Kordos, J. (2012b). Działalność Komisji Matematycznej GUS w latach 1950–1993. Wiadomości Statystyczne, (9), 10–25.

Kordos, J. (2016). Development of Small Area Estimation in Official Statistics. Statistics in Transition new series, 17(1), 105–132.

Kordos, J. (2017). The Challenges of the Population Census Round of 2020. Outline of the Methods of Quality Assessment of Population Census Data. Statistics in Transition new series, 18(1), 115–138.

Kordos, J. (2018). Prof. Jan Piekałkiewicz – statystyk, ekonomista, polityk. Wiadomości Statystyczne, (7), 7–13.

Kruszka, K. (2012). Polskie Towarzystwo Statystyczne (1912–2012). Przegląd Statystyczny, (1), 5–16.

Neyman, J. (1933). Zarys teorii i praktyki badania struktury ludności metodą reprezentacyjną. Warszawa: Instytut Spraw Społecznych.

Neyman, J. (1934). On the Two Different Aspects of the Representative Method: the Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection. Journal of the Royal Statistical Society, 97(4), 558–625.

Neyman, J. (1935). On the Problem of Confidence Intervals. The Annals of Mathematical Statistics, 6(3), 111–116.

Neyman, J. (1938). Contribution to the Theory of Sampling Human Population. Journal of American Statistical Association, 33(201), 101–116.

Niedbalska, G. (2003). Problemy metodologiczne statystyki, nauki, techniki i innowacji (część I). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(22), 180–195.

Niedbalska, G. (2008). Statystyka nauki i techniki – nowe idee, projekty, wyzwania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(31), 166–181.

OECD, Eurostat. (2005). Oslo Manual: guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris – Luxembourg: OECD Publishing – Eurostat. Pobrane z: https://www.oecd-ilibrary.org/science -and-technology/oslo-manual_9789264013100-en.

OECD, Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018: guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. Paris – Luxembourg: OECD Publishing – Eurostat. Pobrane z: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.

Panek, T. (red.) (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.

Pawłowski, Z. (1972). Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. Warszawa: PWN.

Piekałkiewicz, J. (1928). XVII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Kairze. Kwartalnik Statystyczny, 880–900.

Piekałkiewicz, J. (1929). XVIII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Warszawie. Kwartalnik Statystyczny, 1704–1713.

Piekałkiewicz, J. (1930). Prace przygotowawcze do międzynarodowego ujednolicenia statystyki wydatków i dochodów państw, krajów i gmin. Kwartalnik Statystyczny, 1149–1204.

Piekałkiewicz, J. (1931). XIX Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Tokio. Kwartalnik Statystyczny, 352–358.

Piekałkiewicz, J. (1932). Międzynarodowe ujednolicenie statystyki transportowej na drogach wodnych, śródlądowych i morskich. Kwartalnik Statystyczny, 41–57.

Piekałkiewicz, J. (1934). Sprawozdanie z badań składu ludności robotniczej w Polsce metodą reprezentacyjną. Warszawa: Instytut Spraw Społecznych.

Sadowski, W. (1976). Teoria podejmowania decyzji. Warszawa: PWE.

Steczkowski, J. (1988). Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.

Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.

Szulc, S. (1967). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.

Walczak, T. (2018). Kawalec Wincenty (1914–1991). W: M. Krzyśko, W. Adamczewski, J. Berger, E. Gołata, K. Kruszka, B. Łazowska, Statystycy polscy. Biogramy (s. 169–175). Warszawa: GUS, PTS.

Zasępa, R. (1958). Problematyka badań reprezentacyjnych GUS w świetle konsultacji z prof. J. Neymanem, Wiadomości Statystyczne, (6), 7–12.

Zasępa, R. (1962). Badania statystyczne metodą reprezentacyjną. Warszawa: PWN.

Zasępa, R. (1972). Metoda reprezentacyjna. Warszawa: PWE.

Zubrzycki, S. (1966). Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Warszawa: PWN.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0