Dorota Szaban https://orcid.org/0000-0001-5892-4095
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest dokonanie pomiaru poziomu życia w powiatach województwa lubuskiego i pogrupowanie powiatów ze względu na to kryterium. Analizy przeprowadzono dla danych z 2017 r. pozyskanych z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. W badaniu wykorzystano wybrane wskaźniki charakteryzujące poziom życia w 10 obszarach, które dotyczą warunków funkcjonowania społeczności lubuskich powiatów. Poziom życia zmierzono z wykorzystaniem syntetycznej miary taksonomicznej zaproponowanej przez Hellwiga. Wskazano, że główne czynniki cechujące grupy powiatów wyróżnione na podstawie zastosowanej miary mają charakter ekonomiczny. Wyjątek stanowią miasta na prawach powiatu, w przypadku których większe jest znaczenie czynników infrastrukturalnych, środowiskowych i społecznych.

SŁOWA KLUCZOWE

jakość życia, poziom życia, powiaty, województwo lubuskie, metoda Hellwiga

JEL

O30, I31

BIBLIOGRAFIA

Allardt, E. (1992). Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research. W: M. Nussbaum, A. Sen (red.), The Quality of Life (s. 88–94). Oxford: Clarendon Press. DOI:10.1093/0198287976.003.0008.

Borys, T. (2002). Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne. W: W. Ostasiewicz (red.), Metodologia pomiaru jakości życia (s. 58–63). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Borys, T. (2015). Typologia jakości życia i pomiar statystyczny. Wiadomości Statystyczne, (7), 1–18.

Campbell, A. (1981). The sense of Well-Being in America: Recent Patterns and Trends. New York: McGraw-Hill.

Cierpiał-Wolan, M., Wojnar, E. (2001). Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Wiadomości Statystyczne, (10), 76–83.

Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2009). Diagnoza społeczna 2009. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Pobrane z: www.diagnoza.com.

Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Kraków: Akademia Ekonomiczna.

GUS. (2015). Jakość życia w Polsce. Edycja 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2017). Jakość życia w Polsce. Edycja 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasady i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, (4), 307–327.

Kusterka-Jefmańska, M. (2013). Subiektywna jakość życia w ocenie mieszkańców saksońsko--polskiego obszaru przygranicznego. Handel Wewnętrzny, (6), 43–54.

Leszkowicz-Baczyńska, Ż., Szaban, D. (red.). (2012). Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Malina, A., Zeliaś, A. (1996). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. W: E. Nowak, M. Urbaniak (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Miłek, D., Paluch, P. (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.

Ostasiewicz, W. (red.). (2002). Metodologia pomiaru jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ostasiewicz, W. (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Panek, T. (2014). Poziom i jakość życia. W: T. Panek (red.), Statystyka społeczna (s. 124–173). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Panek, T. (2016). Jakość życia. Od koncepcji do pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Rapley, M. (2003). Quality of Life Research. A Critical Introduction. London: Sage Publication.

Rokicka, E., Woźniak, W. (2016). W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

Słaby, T. (1990). Poziom i jakość życia. Wiadomości Statystyczne, (6), 8–10.

Słaby, T. (2011). Nowe propozycje w badaniach jakości życia. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (108), 125–127.

Stec, M. (2011). Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce – analiza statystyczno-ekonometryczna. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

Strahl, D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Szaban, D. (red.). (2015). Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego. Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 46(1), 25–31.

Wnuk, M., Marcinkowski, J. T. (2012). Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(1), 21–26.

Zeliaś, A. (red.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0