Sergiusz Herman https://orcid.org/0000-0002-2753-1982
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest, po pierwsze, ustalenie, czy spółki akcyjne będące w gorszej kondycji finansowej podejmują działania o charakterze realnym w celu zarządzania zyskami, a po drugie, zweryfikowanie, czy skala podejmowanych działań zależy od rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W badaniu wykorzystano bazę danych firmy Notoria Serwis oraz modele panelowe. Dla określenia skali działalności związanej z manipulowaniem zyskami posłużono się metodyką zaproponowaną przez Roychowdhury, koncentrując się na manipulacjach związanych ze sprzedażą, produkcją oraz kosztami pośrednimi.
Badanie przeprowadzono na podstawie próby niefinansowych spółek akcyjnych funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998–2016; obejmowało łącznie od 1493 do 1669 obserwacji. Wyniki pozwalają stwierdzić, że spółki będące w gorszej kondycji finansowej podejmują działania o charakterze realnym związane z zarządzaniem zyskami. Zarządzający manipulują wielkością sprzedaży oraz redukują koszty pośrednie produkcji. Natężenie tych działań jest związane z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot.

SŁOWA KLUCZOWE

spółki akcyjne, zarządzanie zyskami, kondycja finansowa, działania o charakterze realnym

JEL

M41, G30, C33

BIBLIOGRAFIA

Brzeszczyński, J., Gajdka, J., Schabek, T. (2011). Earnings management in Polish companies. Comparative Economic Research, 14(3), 137–150.

Campa, D. (2015). The impact of SME’s pre-bankruptcy financial distress on earnings management tools. International Review of Financial Analysis, 42, 222–234.

Carey, P., Simnett, R. (2006). Audit partner tenure and audit quality. The Accounting Review, 81(3), 653–676.

Charitou, A., Lambertides, N., Trigeorgis, L. (2007a). Managerial discretion in distressed firms. The British Accounting Review, 39(4), 323–346.

Charitou, A., Lambertides, N., Trigeorgis, L. (2007b). Earnings behaviour of financially distressed firms: the role of institutional ownership. Abacus, 43(3), 271–296.

Cohen, D. A., Dey, A., Lys, T. Z. (2008). Real and accrual-based earnings management in the preand post-Sarbanes-Oxley periods. The Accounting Review, 83(3), 757–787.

Dechow, P. M., Sloan, R. G., Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 193–225.

García Lara, J. M., Osma, B. G., Neophytou, E. (2009). Earnings quality in ex-post failed firms. Accounting and Business Research, 39(2), 119–138.

Habib, A., Uddin Bhuiyan, B., Islam, A. (2013). Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis. Managerial Finance, 39(2), 155–180.

Haga, J., Höglund, H., Sundvik, D. (2018). Stock market listing status and real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 37(5), 420–435.

Healy, P. M., Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365–383.

Jackowicz, K., Kozłowski, Ł. (2010). Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności. Master of Business Administration, 5, 25–46.

Jackowicz, K., Kuryłek, W. (2005). Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (64), 63–84.

Jiang, F., Zhu, B., Huang, J. (2013). CEO’s financial experience and earnings management. Journal of Multinational Financial Management, 23(3), 134–145.

Kałdoński, M., Jewartowski, T. (2017). Agency costs of overvalued equity and earnings management in companies listed on WSE. Economics and Business Review, 3(1), 7–37.

Kałdoński, M., Jewartowski, T. (2018). Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(92), 255–267.

Kałdoński, M., Jewartowski, T., Mizerka, J. (in press). Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability – Evidence from Poland. International Review of Financial Analysis. DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.009.

Lizińska, J. (2015). Manipulowanie zyskami na rynkach wschodzących i rozwiniętych – konsekwencje dla długookresowej wartości przedsiębiorstwa po dokonaniu pierwotnej emisji akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (75), 297–308.

Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), 197–212.

Magnis, C., Iatridis, G. E. (2017). The relation between auditor reputation, earnings and capital management in the banking sector: An international investigation. Research in International Business and Finance, 39, 338–357.

Mellado-Cid, C., Jory, S. R., Ngo, T. N. (2018). Real activities manipulation and firm valuation. Review of Quantitative Finance and Accounting, 50(4), 1201–1226.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Piosik, A. (2013). Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Park, Y. W., Shin, H. H. (2004). Board composition and earnings management in Canada. Journal of Corporate Finance, 10(3), 431–457.

Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370.

Shan, Y., Taylor, S. L., Walter, T. S. (2010). Errors in estimating unexpected accruals in the presence of large changes in net external financing. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.1710586.

Wójtowicz, P. (2007a). Wpływ rewizji finansowej na kształtowanie zysków w celu unikania ujawniania strat. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 36(92), 130–146.

Wójtowicz, P. (2007b). Kształtowanie zysków w celu unikania strat w spółkach niepublicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38(94), 249–264.

Wójtowicz, P. (2012). Próba identyfikacji czynników determinujących kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania małych strat w spółkach publicznych w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 65(121), 111–129.

Wójtowicz, P. (2015). Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland. International Journal of Accounting and Economics Studies, 3(2), 141–147.

Zang, A. Y. (2011). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87(2), 675–703.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny