Teresa Słaby
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Wzrost udziału seniorów w ludności Polski oraz brak systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego, co wynika z braku diagnozy rzeczywistych potrzeb tej grupy, dyktuje podejmowanie szerszych niż dotychczas zadań badawczych. Diagnoza jest potrzebna do stworzenia systemu mieszkaniowego dla seniorów. Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badania przeprowadzonego w 2017 r. w zakresie potrzeb w tej dziedzinie życia osób w wieku 60 lat i więcej. Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy; wykorzystano ankietę online (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) i dystrybuowaną w postaci papierowej oraz przeprowadzono wywiady indywidualne (IDI — In-depth Interview).
Rezultaty badania ilościowego wraz z rekomendacjami zawartymi w ekspertyzie mogą służyć przedsiębiorczości na różnych szczeblach działań w budownictwie oraz w usługach związanych z udogodnieniami w już istniejącej infrastrukturze mieszkaniowej. Mieszkalnictwo senioralne wymaga współpracy międzysektorowej oraz różnych form budownictwa i modeli finansowania budowy mieszkań.

SŁOWA KLUCZOWE

budownictwo, potrzeby seniorów, usługi niematerialne, jakość życia, warunki mieszkaniowe

JEL

C19, D12, R11, R20

BIBLIOGRAFIA

Bombol, M., & Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Dąbrowska, A., Gutowska, K., Janoś-Kresło, M., Słaby. T. (2016). Wykluczenie społeczne — jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego (2017). Przygotowana przez: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundację Laboratorium Architektury (LAB60+), PCG Polska Sp. z o.o; Centrum Amron na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departament Mieszkalnictwa. Retrieved from: http://lab60plus.pl/ekspertyza-dotyczaca-zbadania-potrzeb-mieszkaniowych-seniorow-oraz-wskazania-istotnych-problemow-i-deficytow-w-obszarze-mieszkalnictwa-senioralnego.

GUS. (2017). Ludność i ruch naturalny w Polsce. Warszawa: GUS. Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc.

Hauswald, E. (1904). Organizacja i zarząd przedsiębiorstw przemysłowych. Czasopismo Techniczne, 22(6—7).

Luszniewicz, A., & Słaby, T. (2008). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Wilk, P., Szymczak, K., & Witkowski, M. (2010). Starość jest nielegalna. Rzeczpospolita. Plus minus. Retrieved from: https://www.rp.pl/artykul/495917-Starosc-jest-nielegalna.html&cid=44&template=restricted.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny