Teresa Słaby
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

The growing share of seniors in the population of Poland and the lack of systemic solutions in the field of social security, resulting from the lack of diagnosis of real needs of this group, imposes the extension of research tasks undertaken so far. Such diagnosis is needed to build a housing system for the Polish seniors. The objective of the article is to present selected results of research on the needs of people aged 60+ conducted in 2017. The study of quantitative and qualitative nature, was based an online questionnaire (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) as well as on a questionnaire distributed in paper form and individual interviews were also conducted (IDI — In-depth Interview).
The results of the quantitative research together with the recommendations included in the expertise can constitute a field for entrepreneurship at various levels of activities in construction and services related to facilities in the existing housing infrastructure. Senior housing requires sectoral cooperation, various forms of construction and financing models for housing construction.

SŁOWA KLUCZOWE

construction, needs of the seniors, intangible services, quality of life, housing conditions

JEL

C19, D12, R11, R20

BIBLIOGRAFIA

Bombol, M., & Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Dąbrowska, A., Gutowska, K., Janoś-Kresło, M., Słaby. T. (2016). Wykluczenie społeczne — jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego (2017). Przygotowana przez: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundację Laboratorium Architektury (LAB60+), PCG Polska Sp. z o.o; Centrum Amron na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departament Mieszkalnictwa. Retrieved from: http://lab60plus.pl/ekspertyza-dotyczaca-zbadania-potrzeb-mieszkaniowych-seniorow-oraz-wskazania-istotnych-problemow-i-deficytow-w-obszarze-mieszkalnictwa-senioralnego.

GUS. (2017). Ludność i ruch naturalny w Polsce. Warszawa: GUS. Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc.

Hauswald, E. (1904). Organizacja i zarząd przedsiębiorstw przemysłowych. Czasopismo Techniczne, 22(6—7).

Luszniewicz, A., & Słaby, T. (2008). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Wilk, P., Szymczak, K., & Witkowski, M. (2010). Starość jest nielegalna. Rzeczpospolita. Plus minus. Retrieved from: https://www.rp.pl/artykul/495917-Starosc-jest-nielegalna.html&cid=44&template=restricted.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0