Jan Czempas
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest ocena, czy prowadzona w latach 2006— —2016 polityka społeczna i gospodarcza spowodowała zmniejszenie się dysproporcji w dochodach 19 miast na prawach powiatu (MNP) woj. śląskiego. Badanie oparto na danych o dochodach ogółem oraz dochodach własnych pochodzących z rocznych sprawozdań sporządzanych dla regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Zastosowano współczynniki dysproporcji, m.in. współczynnik Giniego i wskaźniki oparte na statystykach pozycyjnych. Analizowano zmiany stopnia zróżnicowania mierników charakteryzujących dysproporcje między MNP zachodzące na przestrzeni lat.
Ustalenie kierunku zmian pozwoliło na stwierdzenie, czy w rozpatrywanych sytuacjach nierówności są problemem pogłębiającym się, czy też tracącym na znaczeniu. Wszystkie mierniki wskazują na niewielkie i nieregularne zmiany poziomu nierówności. Otrzymane wyniki mogą uświadomić gremiom decyzyjnym konieczność reakcji uprzedzających negatywne skutki dużego rozwarstwienia lub też zasadność zaniechania takich działań, w przypadku gdy dysproporcje są niewielkie.

SŁOWA KLUCZOWE

metody statystyczne, dochody gmin, współczynniki dysproporcji

JEL

C1, H71

BIBLIOGRAFIA

Acemoglu, D., Robinson, J. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Atkinson, A. B. (2017). Nierówności. Co da się zrobić? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Bartak, J. (2014). Uwarunkowania redukcji nierówności dochodowych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1(37), 96—109.

Bochniak, A., Wesołowska-Janczarek, M., Pietruszewski, S. (2004). Porównanie współczynników Gini’ego jako metoda określenia wpływu stymulacji nasion polem magnetycznym na moduł sprężystości źdźbeł zbóż. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 3(1—2), 66—83.

Bolejko, A. (2017). Rozwarstwienie dochodowe w krajach wysoko rozwiniętych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 175—190.

Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.

Chang, H. J. (2015). Ekonomia. Instrukcja obsługi. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Czempas, J. (2013). Skłonność do inwestowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czempas, J. (2015). Struktury i procesy demograficzne jako determinanty decyzji podejmowanych przez samorządy terytorialne. Finanse Komunalne, 1—2, 66—82.

Czempas, J. (2017). Dysproporcje dochodów i skłonności do inwestowania (na przykładzie gmin i powiatów województwa śląskiego). Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 339, 17—34.

Czudec, A. (2017). Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy w skali lokalnej. Nierówności Społecznea W zrost Gospodarczy, 49(1), 35—47.

Dniestrzański, P. (2015). The Gini Coefficient as a Mesure of Disproportionality. Didactics of Mathematics, 12(16), 16—29.

Głowicka-Wołoszyn, R., Wołoszyn, A., Kozera, A. (2017). Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49(1), 396—405.

Gwiazda, A. (2015). Nierozwiązany problem nierówności. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42(2), 26—44.

Gwiazdowski, R. (2016). Równość i (nie)sprawiedliwość. Dlaczego Piketty nie lubi bogatych? Warszawa: Fijorr Publishing.

Iwaszczuk, N., Łamasz, B., Orłowska-Puzio, J. (2016). Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47(3), 161—174.

Jabkowski, P. (2009). Miary nierówności społecznych — podstawy metodologiczne. W: K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Seria Socjologia, (65). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 26—44.

Jarosz, M., Kozak, M. W. (2015). Eksplozja nierówności? Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kańduła, S. (2017). Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004—2014. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kleer, J. (2013). Samorząd lokalny: dobro publiczne. Warszawa: CeDeWu.

Klepacz, H., Żółtowska, E. (2005). Wpływ agregacji danych na wartości współczynnika Gini’ego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 193, 41—59.

Kokociński, M. (2009). Metodologiczne aspekty badania nierówności społecznych. W: K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Seria Socjologia (65). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 13—25.

Kołodko, G. W. (2013a). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Kołodko, G. W. (2013b). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Kołodko, G. W. (2014). Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39(3), 26—47.

Kosiedowski, W. (2004). Uwarunkowania wzrostu gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej — nowych członków Unii Europejskiej. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu gospodarczego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 163—180.

Kozera, A., Głowicka-Wołoszyn, R., Wysocki, F. (2016). Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. wielkopolskim. W: Wiadomości Statystyczne, (2), 73—87.

Krzyminiewska, G. (2013). Nierówności a rozwój społeczny świata. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 139, 50—59.

Kurowska, A. (2011). Dynamika nierówności dochodowych w Polsce na tle innych krajów — najważniejsze wnioski z badań i statystyk. Analizy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, (2), 7—16.

Lange, M. (2015). Nierówności dochodowe a wybrane problemy społeczne w krajach Unii Europejskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42(2), 187—196.

Lira, J. (2016). Wpływ infrastruktury gospodarczej na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Wiadomości Statystyczne, (5), 48—62.

Łyszczarz, B. (2014). Dynamika regionalnych nierówności w zdrowiu w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38(2), 191—200.

Malinowski, G. (2014). Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38(2), 118—135.

Malinowski, G. M. (2016). Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikuła, A. (2016). Nierówności społeczne w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (3).

Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nagaj, R. (2013). Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 139, 241—259.

Ostasiewicz, K. (2014). Impact of Outliers on Inequality Measures — a Comparison between Polish Voivodeships. Śląski Przegląd Statystyczny, (12), 52—67.

Panek, T. (2009). Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 310—319.

Panek, T. (2017). Polaryzacja ekonomiczna w Polsce, Wiadomości Statystyczne, (1), 41—61.

Piketty, T. (2015a). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Piketty, T. (2015b). Kapitał XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Polak, E. (2009). Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Warszawa: Difin.

Przybylska-Czajkowska, B. (2015). Mitologia nierówności. Próba dekonstrukcji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42(2), 46—57.

Przybylska-Czajkowska, B. (2016). Polityka inkluzji — iluzja równości? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47(3), 227—235.

Ruśkowski, E., Salachna, J. M. (2014). Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.

Sawiński, Z. (2012). Ocena rozmiarów nierówności. W: H. Domański (red.), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 115—151.

Sączewska-Piotrowska, A. (2006). Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, (6), 54—63.

Sen, A. (2000). Nierówności — dalsze rozważania. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Słodowa-Hełpa, M. (2015). Odkrywanie na nowo dobra wspólnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43(3), 7—24.

Stiglitz, J. E. (2013). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stiglitz, J. E. (2015). Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Strojny, J. (2012). Konkurencyjność międzynarodowa rolnictwa krajów UE — konwergencja czy dywergencja. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 194—203.

Tomkiewicz, J. (2017). Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urban, D. (2007). Spójność społeczno-ekonomiczna jako wskaźnik asymetrii w rozwoju na przykładzie regionów Hiszpanii. W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (11), 72—81.

Urbaniak, W. (2004). Współczynniki koncentracji w analizie ekonomicznej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 180, 287—295.

Wielgosz, P. (red.). (2013). Koniec Europy jaką znamy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Wosiek, M. (2013). Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (34), 144—158.

Woś, R. (2015). Słoń Piketty a sprawa polska. Krytyka Polityczna, (39), 157—171.

Wójcik, P. (2017). Uchodźca nie ukradnie ci pracy. Dziennik Gazeta Prawna, 1 września, 169, 8—9.

Wójtowicz, K. (2016). Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego — doświadczenia wybranych państw UE. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47(3), 205—216.

Zwiech, P. (2013). Nierówności dochodowe w państwach europejskich — analiza przy wykorzystaniu współczynnika Gini’ego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 145, 89—101.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0